Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

ABF SLOVAKIA  B A K A L Á R 2012 (pdf tu...)

 

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl  na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné  práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus,  Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,  Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných  programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri  skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Spoluzriaďovatelia 7. ročníka Ceny:
 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – súčasne aj hlavný sponzor ceny,
 Spolok architektov Slovenska,
 Slovenská komora stavebných inžinierov.
Organizátor Ceny je STU v Bratislave, Stavebná fakulta v súčinnosti so Združením ABF Slovakia.

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:
 I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba,
 II. sekcia – Pozemné stavby.
 III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
 IV. sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Kritériá hodnotenia prác:
 Tvorivý prístup k riešenému problému.
 Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
 Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Prihlásené fakulty:
  1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
  2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
  3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
  4. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
  5. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Každá z týchto vysokých škôl vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac päť najlepších záverečných bakalárskych prác v každej sekcii (len akreditované študijné programy vrátane medziodborových príslušnej vysokej školy).

Odovzdanie:

 vyplnenej opečiatkovanej záväznej prihlášky do 11. júla 2012,
 vybraných záverečných bakalárskych prác vo fakultných kolách organizátorovi Ceny STU v Bratislave, Stavebnej fakulte do 31. augusta 2012 (záverečná bakalárska práca, anotácia, dôvod prihlásenia do Ceny vypracovaný nezávislou fakultnou komisiou, vizualizácie na CD ROM (formát A4, 300 dpi – tlačová kvalita pre periodiká) – týkajú sa len
sekcií I a II, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm (na výšku) slúžiaci k prezentácii na výstave všetkých záverečných bakalárskych prác. Tento poster sa doručí organizátorovi v tube spolu so záverečnou bakalárskou prácou a príslušnými dokumentami.

Odmeny za ocenené práce
Prvé miesto pre sekciu I až IV á 500 EUR
Druhé miesto pre sekciu I až IV á 250 EUR
Tretie miesto pre sekciu I až IV á 150 EUR

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční do 30. novembra 2012 v sídle organizátora Ceny Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách riaďovateľov cien, ako aj v niektorých ďalších známych odborných periodikách a na portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva, pokiaľ prejavia záujem.

Informácie:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Ing. Terézia Miklósiová, PhD.  sekretár Ceny
T: 02/5927 4433, e-mail: terezia.miklosiova@stuba.sk

(pdf tu...)


Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
e-mail: abf@rainside.sk