Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Výsledky Ceny ABF Slovakia BAKALÁR 2012 v PDF nájdete tu...

Výsledky hodnotenia odbornou porotou
7. ROČNÍK Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -ABF Slovakia BAKALÁR 2012

I. sekcia : Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce: MILOJ – Centrum obnovy pamäte krajiny
Autor: Bc. Tomáš KUBÁK
Vedúci bc. práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban
Vysoká škola: TU v Košiciach, Fakulta umení
2. miesto: Téma práce: Autosalón s autoservisom Bratislava Autor: Bc. Mária BRDEČKOVÁ Vedúci bc. práce: Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD. Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry
3. miesto: Téma práce: Informačné centrum, Kollárovo nám. Bratislava Autor: Bc. Maroš SOMORA Vedúci bc. práce: Ing. arch. Pavol Korček, PhD. Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Sekcia II: Pozemné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce: Bytový dom
Autor: Bc. Peter VIDA
Vedúci bc. práce: Ing. Rastislav Menďan, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Budova na šport
Autor: Bc. Tamás PEKÁR
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
3. miesto:
Téma práce: Polyfunkčný dom
Autor: Bc. Róbert IDUNK
Vedúci bc. práce: Ing. Daniela Štaffenová, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce: Návrh a vizualizácia lanových sieti
Autor: Bc. Martin HÚSKA
Vedúci bc. práce: Mgr. Mariana Remešíková, PhD., konzultant prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele –
časť B)
Autor: Bc. Hana CHMELOVÁ
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
3. miesto:
Téma práce: Oblúková drevená nosná konštrukcia telocvične so zázemím
Autor: Bc. Adrián KOLEČANYI
Vedúci bc. práce: Ing. Peter Platko, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

IV. sekcia Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2012
Téma práce : Bezpečnosť Banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných poznatkov
Autor: Bc. Michal ČERVEŇ
Vedúci bc. práce: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Návrh rybovodu na toku Trstianka v obci Trsťany
Autor: Bc. Katarína MAJTÁNOVÁ
Vedúci bc. práce: Ing. Marcela Škrovinová
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce : Hydraulický návrh beztlakového privádzača malej vodnej elektrárne
Autor: Bc. Alexandra KOPÁČOVÁ
Vedúci bc. práce: prof. Ing. Peter Dusička, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
V Bratislava 10.10. 2012
Ing. Terézia Miklósiová, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta


6. ROČNÍK CENY
ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA

Výsledky v pdf nájdete tu...

Slávnostné odovzdávanie cien 6. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva  -

ABF Slovakia  BAKALÁR 2011

sa uskutoční dňa 26. októbra 2011, t. j. streda o 9.00 hod. aj  s vernisážou výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác a ich verejnou prezentáciou ocenenými bakalármi v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave - v zasadačke dekana.

Výsledky: 

26. septembra 2011 odborná porota vyhodnotila 6. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva BAKALÁR 2011 (v texte ďalej len „Cena") za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu, ktorej  organizátorom je Stavebná fakulta STU v Bratislave. 

Vyhlasovateľom Ceny a jej zriaďovateľom je Združenie ABF Slovakia, hlavným sponzorom Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Spoluzriaďovatelia Ceny:

(1)  Spolok architektov Slovenska

(2)  Slovenská komora stavebných inžinierov

(3)  Slovenský zväz stavebných inžinierov

(4)  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

(5)  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

(6)  Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

 

V šiestom ročníku sa do Ceny zapojilo týchto  päť vysokých škôl:

 1. Fakulta architektúry STU Bratislave,
 2. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
 3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
 4. Fakulta umení TU v Košiciach, Katedra architektúry,
 5. Stavebná fakulta ŽU v Žiline.

 

Celkovo bolo prihlásených 40 záverečných bakalárskych prác v štyroch sekciách.

Odborné poroty v jednotlivých sekciách pracovali v tomto zložení:

Sekcia I.: Architektúra a urbanizmus

Ing. arch. Ivan Hojsík- predseda, Ing. arch. Karol Hoffman, Ing. arch. Michal Žoffčák,

Sekcia II.: Pozemné stavby

Ing. Ján Ralbovský - predseda, Ing. Igor Niko, Ing. Radovan Rusnák,

Sekcia III.: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Ing. Ján Tomko - predseda, Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Anton Vyskoč,

Sekcia IV.: Vodné hospodarstvo a vodné stavby

RNDr. Oľga Majerčáková, PhD. - predseda, doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., Ing. Ján Heriban. 

 


Výsledky hodnotenia odbornou porotou

Sekcia I: ArchitektÚra a urbanizmus

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2010

Téma práce: REZIDENČNÁ VILA - BRATISLAVA         

Autor: Bc. Michaela Pivoňková

Vedúci bc. práce: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

Vysoká škola:  STU v Bratislave, Fakulta architektúry,

Finančná odmena: 500 €

2. miesto: 

Téma práce: LODENICA

Autor: Bc. Michaela Smolková

Vedúci bc. práce: Ing. arch. Peter Sedlák

Vysoká škola:   STU v Bratislave, Stavebná fakulta,

Finančná odmena: 250 €

 

3. miesto:

Téma práce: BIGLAJZ, TORYSA

Autor: Bc. Zuzana Töröková

Vedúci bc. práce: Ing. akad. Arch. Karol Gregor, PhD.

Vysoká škola:  TU v Košiciach, Fakulta umení,

Finančná odmena: 150 €

Sekcia II: Pozemné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2011

Téma práce: BYTOVÝ DOM

Autor: Bc. Roman Trnka

Vedúci bc. práce: Ing. Martin Jamnický, PhD.

Vysoká škola:  STU v Bratislave, Stavebná fakulta,

Finančná odmena: 500 €

2. miesto: 

Téma práce: ŠPORTOVÁ HALA S VYBAVENOSŤOU V BRATISLAVE - RAČI

Autor: Bc. Veronika Kozáková

Vedúci bc. práce: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.

Vysoká škola:   STU v Bratislave, Fakulta architektúry,

Finančná odmena: 250 €

 

3. miesto:

Téma práce: BYTOVÝ DOM

Autor: Bc. Ján Hanzel

Vedúci bc. práce: Ing. Dušan Dlhý, PhD.

Vysoká škola:  STU v Bratislave, Stavebná fakulta,

Finančná odmena: 150 €

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2011

Nebola udelená

2. miesto: 

Téma práce: Oceľová konštrukcia autosalónu

Autor: Bc. Tomáš Polanský

Vedúci bc. práce: Ing. Ivo Demjan, PhD.

Vysoká škola:  TU v Košiciach, Stavebná fakulta

Finančná odmena: 250€

  

2. miesto: 

Téma práce: Nepriaznivé účinky vetra na chodcov. Prúdenie medzi budovami a ochrana pred vetrom.

Autor: Bc. Ivan Sádovský

Vedúci bc. práce: doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Finančná odmena: 250€

3. miesto:

Téma práce: Návrh oceľovej haly pre linku na triedenie skla

Autor: Bc. Matúš Farbák

Vedúci bc. práce: Ing. Jozef Gocál, PhD.

Vysoká škola:  ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

Finančná odmena: 200€

3. miesto:

Téma práce: Parkovací dom - monolitická stropná konštrukcia

Autor: Bc. Tibor Kiss

Vedúci bc. práce: Ing. Viktor Borzovič, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Finančná odmena: 200€

 

Sekcia VI: vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2011

Téma práce: Pôsobenie tlaku a vztlaku podzemnej vody na stavebné konštrukcie

Autor: Bc. Tomáš Kinczer

Vedúci bc. práce: Ing. Dana Baroková, PhD.

Vysoká škola:  STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Finančná odmena: 500€

2. miesto:

  

Téma práce: Hydraulické výpočty vodohospodársko - energetického plánu derivačnej MVE

Autor: Bc. Michal Dušička

Vedúci bc. práce: Ing. Peter Šulek, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Finančná odmena: 250€

3. miesto:

Téma práce: Štúdia umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu

Autor: Bc. Hana Kusá

Vedúci bc. práce: Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Finančná odmena: 150€

 

 

Cena ABF sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokýchškôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Predmetom tejto ceny sú záverečné práce bakalárskeho štúdia  v študijných    odboroch Architektúra a urbanizmus,  Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvovrátane medziodborových akreditovaných študijných programov. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní  komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Vyhlasovateľ -  

- Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia  vyhlasuje 6. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2011 (v texte ďalej Cena"). 

Zriaďovateľ Ceny:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Spoluzriaďovatelia Ceny:

 • Spolok architektov Slovenska,
 • Slovenská komora stavebných inžinierov,
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov,
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. - súčasne aj hlavný sponzor ceny.

Organizátor 6. ročníka Ceny je STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:

I.    sekcia -  Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba,

II.  sekcia - Pozemné stavby.

III.    sekcia - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 

IV.   sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Kritériá hodnotenia prác:

 • Tvorivý prístup kriešenému problému.
 • Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
 • Originálnosť, jedinečnosť aprogresívnosť riešenia.

Prihlásené fakulty:

 1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
 2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
 3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
 4. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
 5. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.
 6. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby.

Každá z týchto vysokých škôl vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac  päť  najlepších  záverečných bakalárskych prác v každej sekcii (len akreditované študijné programy vrátane medziodborových príslušnej vysokej školy).

Podanie:

 • prihlášky do Ceny jej organizátorovi SvF STU v Bratislave do 15. júna 2011.

Odovzdanie:

 • vybraných záverečných bakalárskych prác vo fakultných kolách vyhlasovateľovi

    organizátorovi Ceny STU v Bratislave, SvF do 31. augusta 2011.

Vyhodnotenie

 • súťažných prác porotou: do 30. septembra 2011.

Odmeny za ocenené práce

Prvé miesto  pre  sekciu  I až  IV                  á  500 EUR

Druhé miesto pre sekciu  I až  IV                  á  250 EUR

Tretie miesto pre sekciu   I až IV                   á  150 EUR

 

Súčasťou odmien sú aj diplomy, ktoré svojou pečiatkou a podpisom potvrdzujú: Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie ABF Slovakia.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční do 31. októbra 2011 v sídle organizátora Ceny Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia  a príslušnej vysokej školy na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších významných odborných periodikách a na portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.  

Informácie:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Ing. Terézia Miklósiová, PhD.
sekretár Ceny
e-mail: terezia.miklosiova@stuba.sk

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
e-mail: abf@rainside.sk