Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Združenie  pre  rozvoj  slovenskej  architektúry  a stavebníctva  –  ABF  Slovakia
vyhlasuje  9.  ročník

Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2014

Stiahnite si podrobnejšie informácie: Vyhlásenie, Podmienky, Prihláška...


V Y H L Á S E N I E
9.  ROČNÍKA CENY ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY
A STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA   B A K A L Á R 2014

Združenie  pre  rozvoj  slovenskej  architektúry  a stavebníctva  –  ABF  Slovakia  vyhlasuje  9.  ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2014 (v texte ďalej „Cena“).
Cena  sa  udeľuje  každoročne  v celoštátnej  súťaži  absolventom  príslušných    vysokých  škôl  na Slovensku  za  najlepšiu  záverečnú  bakalársku  prácu.  Jej  predmetom  sú  záverečné  práce bakalárskeho  štúdia   v  študijných  odboroch  Architektúra  a urbanizmus,   Architektonická  tvorba, Pozemné stavby,   Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov. Zmyslom  udeľovania  ceny  je  podnietiť  súťaživosť  študentov  príslušných  vysokých  škôl  pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).
Spoluzriaďovatelia Ceny:
  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – súčasne aj hlavný sponzor ceny,
  Slovenská komora stavebných inžinierov,
  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
  Spolok architektov Slovenska,
  Slovenský zväz stavebných inžinierov.
Organizátor Ceny:  Stavebná fakulta
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:
I.   sekcia –  Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
II.   sekcia – Pozemné stavby.
III.  sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV.   sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.
Kritériá hodnotenia prác:
  Tvorivý prístup k riešenému problému.
  Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
  Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
Prihlásené fakulty:
1.  Stavebná fakulta STU v Bratislave,
2.  Fakulta architektúry STU Bratislave,
3.  Stavebná fakulta TU v Košiciach,
4.  Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
5.  Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.
Každá z týchto vysokých škôl vyberie vo fakultnom kole do súťaže  najviac  tri   najlepšie    záverečné bakalárske  práce  v každej  sekcii  (len  akreditované  študijné  programy  vrátane  medziodborových príslušnej vysokej školy).
Odovzdanie organizátorovi Ceny Stavebnej fakulte STU v Bratislave:
  vyplnenú opečiatkovanú záväznú prihlášku do 31. augusta 2014,
  troch (3)  vybraných záverečných bakalárskych prác  nezávislou fakultnou komisiou vo fakultných kolách do 30.  septembra   2014  (technická  dokumentácia: záverečná bakalárska práca, anotácia, dôvod prihlásenia  do Ceny  vypracovaný  nezávislou fakultnou komisiou, vizualizácie na CD ROM 2 (formát A4, 300 dpi  –  tlačová kvalita pre periodiká)  –  týkajú sa len sekcií I a II,      max. 4 ks foto fyzických modelov ako súčasť technickej dokumentácie aj v elektronickej forme, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm    (na výšku) slúžiaci k prezentácii na výstave všetkých záverečných bakalárskych  prác.  Tento  poster  sa  doručí  organizátorovi  stočený  v tube  spolu  so  záverečnou bakalárskou prácou a príslušnými dokumentmi.
Odmeny za ocenené práce
Prvé miesto pre sekciu I až IV     á  500 EUR
Druhé miesto pre sekciu I až IV       á 250 EUR
Tretie miesto pre sekciu I až IV       á 150 EUR
Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční do 31. januára    2015    v sídle organizátora Ceny Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prezentácia  odmenených  bakalárskych  prác,  ich  autorov,  pedagogického  vedenia   a príslušnej vysokej školy na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov  cien,  ako  aj  v niektorých   ďalších  známych    odborných  periodikách  a na  portáloch
odvetvia architektúry a stavebníctva, pokiaľ prejavia záujem.
Informácie:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Terézia Miklósiová, PhD. sekretár Ceny
T: 02/5927 4433,  e-mail: terezia.miklosiova@stuba.sk
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
e-mail: abf@rainside.sk,  mail@abfslovakia.sk
T: 02/4329 5525