Prejsť na obsah
VERTIKÁLNE ATELIÉRY

INFORMÁCIE OHĽADOM PRIHLASOVANIA DO VERTIKÁLNYCH ATELIÉROV NÁJDETE TU.

Harmonogram prihlasovania do VA - ZS 2021/22:

Zverejnenie definitívnych tém na webe VA
do 13.9.2021

Prezentácia tém VA na FAD STU/online
13.09.2021

1.kolo prihlasovania- výlučne cez jednotlivé predmety v AIS
14.9.2021 od 8,00-12,00h

1.kolo prihlasovania - výsledky
14.9.2021 od 12,00-15,00h

2.kolo prihlasovania- výlučne cez jednotlivé predmety v AIS
14.9.2021 od 16,00h-15.9.2021 do 23:59h

2.kolo prihlasovania - výsledky
16.9.2021 od 10,00-12,00h

Zaradenie neprihlásených študentov
16.9.2021 od 13,00h-priebežne do 20.9.2021

 

OBECNÉ INFORMÁCIE K VERTIKÁLNYM ATELIÉROM:

 

ČO JE TO VERTIKÁLNY ATELIÉR?
Fakulta architektúra a dizajnu STU v Bratislave uskutočňuje výučbu ateliérovej tvorby v študijných programoch Architektúra a urbanizmus a Architektúra formou tzv. Vertikálnych ateliérov. Vertikálny ateliér je forma výučby ateliérovej tvorby, v ktorom sú súčasne študenti viacerých ročníkov a ktorý je zameraný všeobecne na spôsoby premýšľania o architektúre a konceptoch tvorby.

PREČO SA ZAVIEDLI VERTIKÁLNE ATELIÉRY?
- Priblíženie sa praxi
- Zefektívnenie výučby
- Podpora tímovej práce, učenie študentov študentmi
- Zvýšenie atraktivity štúdia
- Zvýšenie konkurencie (medzi študentmi aj pedagógmi)
- Zlepšenie pracovných podmienok (stály ateliér počas celého týždňa aj semestra)

KTO SA Môže PRIHLÁSIŤ ZA VEDÚCEHO ATELIÉRU?
Autorizovaný architekt SKA, alebo architekt spĺňajúci podmienky autorizácie
alebo docent, resp. profesor (v odbore Architektúra alebo Urbanizmus)
Vertikálny ateliér sa môže profilovať ako
- Osobnostný (majstrovský)
- Tematický (bývalé Moduly resp. Zamerania, alebo napr. Urbanizmus,
Digitálna architektúra, Obnova pamiatok….)
- Metodologicky zameraný na špecifický spôsob výučby
V jednom VA môže pôsobiť jeden až traja vedúci, asistenti a konzultanti

Kritériá výberu VO VÝBEROVOM KONANÍ:
- kvalita ponúkanej koncepcie vedenia ateliéru
- pestrosť a rôznorodosť ateliérov
- počet ateliérov / ústav zodpovedajúci dlhodobým úväzkom

- motivácia mladších kolegov ale aj kolegov s dlhodobou praxou

KOĽKO VEDÚCICH A ASISTENTOV MÔŽE PÔSOBIŤ V JEDNOM VA?
- Vedúci: 1 - 3 (v prípade väčšieho počtu vedúcich ako 1, sa títo hlásia do výberového
konania ako spoločný tím)
- Asistenti (z radov interných zamestnancov fakulty): počet je neobmedzený,
ale úväzky sa rozpočítavajú z celkového úväzku ateliéru na osoby
- Asistent môže byť stály, alebo sa mení /a každý semester podľa druhu zadania
- Je v kompetencii vedúceho pozývať na konzultácie aj architektov a špecialistov
z praxe

KOĽKO ŠTUDENTOV MÔŽE BYŤ V JEDNOM VA?
- Max. počet sa určí podľa počtu študentov, cca 14 -16 na základe výberu na začiatku semestra
- Ak má ateliér menej ako 16 študentov, môže pribrať aj študentov z nižších ročníkov

AKÉ ZADANIA AT MÔŽU BYŤ VO VA?
- Obsah a rozsah zadania vyplýva z danej charakteristiky predmetu v Akreditácii
- Zadanie zadáva vedúci ateliéru (v prípade bakalárskej práce sa zadanie vyberá z ponuky
garanta ŠP)
- Zadania v jednotlivých ateliéroch môžu byť obsahovo prepojené
- Prerekvizity jednotlivých AT by mali byť upravené tak, aby AT mohla byť vypísaná nezávisle
na semestri (potrebné najmä pri AT I - urbanistická tvorba)

PRESTORY PRE VA:

priestory VAt

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K VA:
- Obsah zadaní v ateliéroch hodnotí pri záverečných prieskumoch komisia
(prodekan, garanti ŠP, vybraní zástupcovia vedúcich)
- 1 x za semester býva stretnutie všetkých vedúcich ateliérov - výmena skúseností, pripomienky a pod.)
- Záverečné prieskumy sú plne v réžii jednotlivých ateliérov (aj spôsob prezentácie)
- Kritiky a prieskumy v ateliéroch by mali prebiehať najmä za účasti nezávislých odborníkov

SPRIEVODNÁ VÝUČBA:
- Ateliérový seminár – vedie vedúci ateliéru
- Výberové predmety študijného programu A, U /5., 6.r., podľa doporučenia vedúceho VA- - Diplomový seminár:  – vedie vedúci diplomovej práce (po schválení garantami – zmena obsahu)
- V polovici semestra: ATELIÉROVKA : spoločné stretnutie všetkých vedúcich VA...

PREZENTÁCIE K VERTIKÁLNYM ATELIÉROM:

Prezentácia 1  


JEDNOTLIVÉ VERTIKÁLNE ATELIÉRY:

 : ARCHITEKTÚRA : URBANIZMUS 

      : DIZAJN 

 

Prieskumy LS 2020/2021 (vertikálne ateliéry A+U, D)

Prieskumy ZS 2020/2021 (vertikálne ateliéry A+U, D)

Prieskumy LS 2019/2020 (vertikálne ateliéry A+U)