Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov , STU v Bratislave v spolupráci s agentúrou Foibos Bohemia o.p.s. (Česká republika) vypisuje národné kolo II: ročníka medzinárodnej študentskej súťaže: Súčasný „slovenský rodinný“ dom: očami mladých architektov 2013. Súťaž je adresovaná študentom fakúlt architektúry v akademickom roku 2012/13. Súťaž vyhlasuje Fakulta architektúry STU v Bratislave a agentúra Foibos Bohemia o.p.s. Súťaž prebieha zároveň v národných kolách v Českej republike, Poľsku , Maďarsku a Slovinsku.

Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu rodinného domu pre 4 člennú rodinu. Cieľom súťaže je nájsť architektonické riešenie súčasných požiadaviek, ktoré by odrážali národné špecifiká historickej a modernej rezidenčnej architektúry. Usporiadatelia zámerne nevyhlasujú žiadne ďalšie tematické obmedzenia suťažných návrhov. Termín vypísania národného kola: 28. február 2013

Registrácia záujemcov: záujemcovia o súťaž sa budú registrovať na sekretariáte Ústavu architektúry obytných budov (K.Baňáková) do konca februára 2013. Registrácia nie je povinná, súťaže sa môžu záujemcovia zúčastniť aj bez predchádzajúcej registrácie.

Termín odovzdania súťažných návrhov národného kola: 28.marca 2013 do 15,00 na sekretariáte Ústavu architektúry obytných budov, FA STU v Bratislave (K.Baňáková), spolu s prihláškou do súťaže – bližšie o rozsahu: viď súťažné podmienky v prílohe

Spôsob odovzdania: poster s návrhom, rozmer postra: 70x 100 cm, označenie: Súčasný “slovenský rodinný “ dom: očami mladých architektov 2013, meno autora, logo a názov školy, model, CD/DVD nosič , prihláška do súťaže

Vyhodnotenie národného kola: 10. - 11. 04.2013

Zverejnenie výsledkov národného kola: najneskôr do 12.04.2013

Porota: doc.Ing.arch. Andrea Bacová, Phd., Ing.arch. Ľubomír Závodný, hosť.prof. + 1 externý člen poroty pôsobiaci mimo FA STU v Bratislave

Ceny: v súťaži bude ocenený jeden víťazný návrh finančnou odmenou: 500,0 EUR !!!!

Sponzor národného kola: firma Baumit Slovensko, s.r.o.

Mediálny partner: časopis ARCH o architektúre a inej kultúre , vydavateľstvo EUROSTAV

<PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE> <SÚŤAŽNÉ PODMIENKY>