Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Dňa 04. decembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 8. ročníka celoslovenskej Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2013 (v texte ďalej len „Cena“) v sídle jej organizátora Fakulty architektúry STU v Bratislave. Zúčastnili sa ho: prezidentka Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia Ing. Mária Brichtová , za zriaďovateľa Ceny, prodekani prof. R. Špaček, PhD. a doc. J. Ilkovič, PhD., za organizátora Fakultu architektúry STU v Bratislave. Ďalej za jej spoluzriaďovateľov: prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov Ing. J. Nagy, PhD., riaditeľka Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov Mgr. D. Krížová, viceprezident Spolku architektov Slovenska prof. Št. Šlachta, PhD., zástupca Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. PhDr. R. Slobodník. K váženým a milým hosťom patrili aj prodekanka Stavebnej fakulty TU v Košiciach doc. Z. Vranayová, PhD, prodekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave doc. P. Makýš, PhD. A, samozrejme, nechýbali tí, ktorým boli odbornou porotou udelené ceny za záverečné bakalárske práce, a to ich autori, bakalári a vedúci bakalárskych prác, ako aj členovia odbornej poroty. Autori ocenených bakalárskych prác ich na slávnostnom odovzdávaní cien aj osobne prezentovali. Po skončení oficiálnej časti sa uskutočnila vernisáž výstavy 8. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej arch itektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2013 , inštalovanej vo výstavných priestoroch FA STU v Bratislave – 32 záverečných bakalárskych prác prezentovaných plagátmi. Na záver bola neformálna spoločenská časť a pohostenie.

Fotogaléria z odovzdávania cien >>>

Vyhodnotenie a galéria prác (pdf) >>>

Vyhlasovateľ Ceny a jej zriaďovateľ:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., súčasne aj jej hlavný partner,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska.

Zmyslom udeľovania Ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Odborní garanti Ceny:
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska.

Cena sa organizuje v štyroch sekciách:
Sekcia I – Architektúra a urbanizmus,
sekcia II – Pozemné stavby,
sekcia III - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
sekcia IV - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Hlavné kritériá hodnotenia odbornou porotou:
- tvorivý prístup k riešenému problému,
- komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia,
- originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Ceny pozostávajú z diplomov a finančných odmien. K týmto cenám pribudli hodnotné ceny od spoluzriaďovateľov Ceny, ako, napr., elektronický katalóg Stavba roka 2013, predplatné odborných periodík na rok 2014, odborné knihy a významné publikácie, ako aj praktické darčeky – diáre, kalendáre a pod.

Každá jedna fakulta mala možnosť v zmysle štatútu Ceny poslať do celoslovenského kola po 3 záverečné bakalárske práce do 4 sekcií, pokiaľ príslušný študijný program má. Celkom bolo 32 prác z piatich fakúlt univerzít SR: Fakulta architektúry STU Bratislava - 9 prác, Stavebná fakulta STU Bratislava - 11 prác, Fakulta umení TU Košice - 3 práce, Stavebná fakulta TU Košice - 7 prác, Stavebná fakulta ŽU Žilina - 2 práce.

Odborná porota
bola nominovaná Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Slovenskou komorou architektov a Združením ABF Slovakia. V každej sekcii trojčlenná odborná porota posudzovala a hodnotila práce dňa 07. 11. 2013.

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus
Ing. arch. Michal Hanuščák – predseda poroty
Ing. arch. Juraj Polyák
Ing. arch. Štefan Moravčík
Ing. arch Gabriela Rolenčíková – tajomník poroty

Sekcia II: Pozemné stavby
Ing. Andrej Marcík – predseda poroty
Ing. arch. Sebastián Nagy
Ing. Michal Frimmer, PhD.
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. – tajomník poroty

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Ing. Miroslav Varga – predseda poroty
Ing. Miroslav Maťaščík
Ing. Jozef Kuzma
Ing. arch. Michal Czafík – tajomník poroty

Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Ing. Peter Gemeran – predseda poroty
Ing. Peter Slezák
Ing. Jozef Šolc
Ing. arch. Ing. Jozef Veselský – tajomník poroty

Ceny udelené odbornou porotou

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2013
Téma: Stredisko remesiel Bardejov
Autor: Bc. Romana Antolíková
Vedúci bc. práce: akad. arch. Ing. Karol Gregor
Vysoká škola: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Cena udelená za: – urbanistický koncept, rešpektujúci okolitú štruktúru susedných objektov, - primerané riešenie zasadenia objemnej hmoty do mestskej štruktúry bez jej narušenia, - vytvorenie mikropriestorov, - návrh konceptu energetickej udržateľnosti.

2. miesto: Téma: Lesná škola Zichovec
Autor: Bc. Martin Kossuth
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Štefan Zahatňanský
Vysoká škola: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Cena udelená za: odvahu pracovať s netradičnými formami architektúry a funkčné zakomponovanie do prírodného prostredia, - vytvorenie harmónie v kontraste v jednom celku, - environmentálnu udržateľnosť ako súčasť celého konceptu.

3. miesto:
Téma: Stredisko BORKUT Autor:
Bc. Viktória Mravčáková
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Karol Gregor
Vysoká škola: Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Cena udelená za: - potenciál vytvorenia fungujúceho prostredia pre zdravý komunitný ži vot, - prijateľný urbanistický koncept, - vytváranie pozitívnych interakcií medzi objektmi a ich obyvateľmi.

Sekcia II: Pozemné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2013
Téma: Bytový dom
Autor: Bc. Lenka Petráková
Vedúci bc. práce: Ing. Erik Jakeš, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena udelená za: - podrobné a veľmi široké spracovanie predmetnej témy, - kvalitne spracovaný koncept riešenia, - najmenej chýb a nedostatkov z hľadiska realizácie.

2. miesto:
Téma: Polyfunkčný bytový dom, Bratislava
Autor: Bc. Lenka Petráková
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Andrej Maciak
Vysoká škola: Fakulta architektúry STU v Bratislave
Cena udelená za: - podrobne spracovanú dokumentáciu a splnenie všetkých kritérií hodnotenia vo vysokej kvalite, - široké znalosti problematiky riešenia, - schopnosť architektonickej invencie.

3. miesto:
Téma: Polyfunkčný bytový dom Podunajská, Bratislava
Autor: Bc. Tomáš Pohanič
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Vysoká škola: Fakulta architektúry STU v Bratislave
Cena udelená za: - splnenie požadovaných kritérií hodnotenia vo vysokej kvalite, - precízne spracovanie technickej dokumentácie s minimálnym množstvom chýb, - výbornú znalosť riešenej problematiky a schopnosť architektonickej invencie.

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2013
Téma: Rekonštrukcia námestia – Stará Dúbravka
Autor: Bc. Ivan Siláči
Vedúci bc. práce: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Vysoká škola: Fakulta architektúry STU v Bratislave
Cena udelená za: - splnenie všetkých podmienok z hľadiska obsahu a kritérií hodnotenia, - invenčný prístup a komplexnosť spracovanej témy.

2. miesto: Téma: Nosná betónová konštrukcia budovy pre administratívu Autor: Bc. Ján Benko Vedúci bc. práce: doc. Ing. Sergej Priganc, PhD. Vysoká škola: Stavebná fakulta TU v Košiciach Cena udelená za: - splnenie kritérií kompletnosti a technického spracovania, - výbornú znalosť problematiky statiky a konštrukčného riešenia betónových konštrukcií.

3. miesto: Téma: Nosné systémy oceľových a spriahnutých stropov na veľké rozpätia Autor: Bc. Michal Rejduga Vedúci bc. práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. Vysoká škola: Stavebná fakulta STU v Bratislave Cena udelená za: – splnenie kritérií komplexnosti a analýzy úlohy, - za možnosť využitia v praxi.

Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2013
Téma: Ekonomické zhodnotenie variantných návrhov energetického využitia vodného toku
Autor: Bc. Tomáš Motyka
Vedúci bc. práce: Ing. Peter Šulek, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena udelená za: - nadštandardné spracovanie, spĺňajúce teoretické kritériá, - za možnosť využitia v praxi.

2. miesto:
Téma: Úprava koryta vybraného vodného toku východného Slovenska
Autor: Bc. Rastislav Fijko
Vedúci bc. práce: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta TU v Košiciach
Cena udelená za: - teórie úpravy vodných tokov, - dobrú grafickú úpravu a konkrétne riešenie.

3. miesto:
Téma: Vplyv objektov protipovodňovej ochrany na životné prostredie
Autor: Bc. Marek Kováč
Vedúci bc. práce: Ing. Lenka Zvijáková
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU v Košiciach
Cena udelená za: - prehľad teórií úprav vodných tokov, - dobrú grafickú úpravu a tabuľkové vyhodnotenie návrhu.

S potešením možno konštatovať, že Cena svojou trvalo zvyšujúcou sa kvalitou získala váhu a dôstojné miesto medzi vysokoškolskými súťažami (diplomové práce, záverečné bakalárske práce) a je jedinou na prvom stupni vysokoškolského štúdia na Slovensku. Autorsky spracované: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bratislava