Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

VYSOKOŠKOLSKÉ DOMOVY

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA

VYSOKOŠKOLSKÉ DOMOVY

Informácie o publikácii:

Autori: Edita Vráblová
Vydavateľstvo: Spektrum STU, Bratislava, 2022
Grafický návrh: Edita Vráblová, Czafík Michal
Jazyková korektúra: Mgr. Gabriela Kubičková
Recenzenti: Branislava Budkeová, Michal Kohout, Peter Stec
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne
Rozsah: 114 s., 7,627 AH, 7,779 VH
ISBN  978-80-227-5194-0

REVITALIZÁCIA OBYTNÉHO PROSTREDIA BYTOVÝCH DOMOV

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA

Informácie o publikácii:

Autori: Michal CZAFÍK
Vydavateľstvo: Spektrum STU, Bratislava, 2021
Grafický návrh: Edita Vráblová, Branislav Puškár
Jazyková korektúra: Anna Čičmancová
Recenzenti: Martina Peřinkova, Hana Urbášková, Andrea Bacová
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne
Rozsah: 181 s., 17,273 AH, 17,506 VH
ISBN  978-80-227-5121-6

NOVÉ MODELY BÝVANIA

vedecká monografia

 

Informácie o publikácii:

Názov:  NOVÉ MODELY BÝVANIA
Autori: Andrea BACOVÁ_ Branislav PUŠKÁR_Edita VRÁBLOVÁ
Vydavateľstvo: Gasset, Praha, 2015
Grafický návrh a layout: Barbora Šajgalíková
Preklady: Henrieta Gregorová
Textové korektúry: Hana Kopecká
Recenzenti: Dagmar Glosová, Petr Hrůša
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne
ISBN  978-80-87079-47-8

Rozvojové impulzy pre mesto Nitra, 2012

ZBORNÍK ŠTUDENTSKÝCH PRÁC

Obsah zborníka

Vydavateľ:STU v Bratislave

Editori: Bacová, Puškár, Vráblová

ISBN: 978-80-227-3657-6

 

Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves, 2012

ZBORNÍK ŠTUDENTSKÝCH PRÁC

Obsah zborníka

Tiráž

Obálka

Vydavateľ:STU v Bratislave

Editori: Bacová, Tóthová, Vráblová

Recenzenti: Beláček, Drobniaková

ISBN: 978-80-227-3657-2 

Časopis ARCH o architektúre a inej kultúre

Link:www.archnet.sk

Šéfredaktorka:doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

VÍZIE MESTA DETVA, 2011

ZBORNÍK ŠTUDENTSKÝCH PRÁC

Obsah zborníka

Tiráž

Vydavateľ:STU v Bratislave
Editor: Branislav Puškár
ISBN: 978-80-227-3541-4

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV, 2011
PRÍSPEVKY V ZBORNÍKU Z KONFERENCIE

Obsah zborníka

Tiráž

Vydavateľ: Združenie pre podporu obnovy bytových domov
ISBN 978-80-227-3605-3 

Príspevky:
Andrea Bacová - Panelová architketúra: k otázkam jej udržateľného vývoja
Branislav Puškár - Architektonické stvárnenie exteriérových priestorov panelového bytového domu
Edita Vráblová - Architektonické stvárnenie parteru panelového bytového domu
Peter Lovich - Architektonické stvárnenie vstupných priestorov panelového bytového domu
Vladimír Šlachtovský - Architektonické stvárnenie panelovýho bytových domov

ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVĚ, 2011
PRÍSPEVKY V ZBORNÍKU Z KONFERENCIE V OSTRAVE

Obsah zborníka

Tiráž

Vydavateľ:Nakladateľstvo Gasset
Editori: Martina Peřinková, Eva Špačková
ISBN: 978-80-87079-17-8

Príspevky:
Branislav Puškár - Konverzia panelového bytu na inteligentný
Edita Vráblová - Preferencie vnímania farby na objektoch prechodného ubytovania
Peter Lovich - Konverzia administratívnych budov na špecifické formy bývania 

NOVÉ RODINNÉ DOMY XI, EUROSTAV, 2011Šéfredaktorka – zostavovateľka: Andrea Bacová 
Autorský kolektív: 
A. Bacová, M. Repický, A. Bystrická, P. Vodrážka, Z. Tóthová, A. Bočková, M. Repický, K. Krchniaková, E. Vráblová, M. Holčeková 

Publikácia obsahuje 10 recenzií architektonicky kvalitných realizácií rodinných domov. Všetky publikované domy sa vyznačujú individuálnym konceptom, ktorý zodpovedá osobitým požiadavkám klienta a lokalite, v ktorej sa nachádzajú. Každej recenzii rodinného domu je venovaných 6 strán v tradičnej skladbe – odborná recenzia, základné údaje o stavbe, použitých materiáloch a technológiách, dokumentácia projektu (pôdorysy, pohľady, situácia, rezy), fotografie rodinného domu – exteriér, interiér. V úvodnej diskusii sú prezentované názory popredných odborníkov na optimálnu veľkosť rodinných domov.

NOVÉ RODINNÉ DOMY X, EUROSTAV, 2010Šéfredaktorka – zostavovateľka: Andrea Bacová 
Autorský kolektív: 
A. Bacová, Ľ. Selcová, I. Pleidel, K. Krchniaková, E. Vráblová, Z. Čerešňová, D. Končeková 

Výstavba rodinných domov je z celospoločenského hľadiska stále aktuálnou témou. Publikovaniu o architektúre sa venuje vydavateľstvo Eurostav už viac rokov. Zvyšovať osvetu v oblasti architektúry rodinných domov pomáhame aj prostredníctvom úspešnej publikácie Nové rodinné domy. Tento rok zaradilo Vydavateľstvo Eurostav do edičného plánu už desiate pokračovanie tejto úspešnej edície. Predstaví v ňom opäť výber desiatich architektonicky kvalitných realizácií rodinných domov na Slovensku, pričom každá realizácia je v publikácii odprezentovaná odbornou recenziou nezávislého odborníka, údajmi o stavbe, o použitých materiáloch a technológiách, publikované sú tiež pôdorysné dispozície a fotografie exteriérov aj interiérov konkrétneho domu. 

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV, 2010
PRÍSPEVKY V ZBORNÍKU Z KONFERENCIE

Obsah zborníka

Tiráž

Vydavateľ: Združenie pre podporu obnovy bytových domov
ISBN 978-80-227-3409-7

Príspevky:
Andrea Bacová - Architektonický koncept pri komplexnej obnove bytových domov
Branislav Puškár - Koncept inteligentnej budovy ako súčasť komplexnej obnovy bytových domov
Peter Lovich - Konverzia ako súčasť komplexnej obnovy bytových domov

NOVÉ RODINNÉ DOMY IX, EUROSTAV, 2009

qqq
Šéfredaktorka – zostavovateľka: Andrea Bacová
Autorský kolektív:
A. Bacová, Z. Dropová, M. Mašek, Z. Tóthová, P. Vodrážka

Obsah knihy tu

Publikácia Nové rodinné domy systematicky mapuje slovenskú architektonickú scénu zameranú na individuálne bývanie. Doteraz publikované rodinné domy - realizované na základe individuálnych projektov – predstavujú aktuálny obraz súčasných architektonických trendov, ktoré sa v tomto segmente uplatňujú. Deviate pokračovanie – to je deväť rokov sledovania vývoja v tejto oblasti. Dosť na to, aby sme mohli niektoré momenty objektivizovať, málo na to, aby sme mohli komplexnejšie hodnotiť historické súvislosti. Avšak publikované domy vznikali od druhej polovice 90-tych rokov, presnejšie od roku 1996 až po súčasnosť. Ich vznik však prekrýva prelomovú dekádu dvoch storočí, ktorá je charakteristická dynamickým vývojom s jeho neodškriepiteľným dopadom na životný štýl spoločnosti a jednotlivcov. Zmeny sa podstatným spôsobom prejavili aj v oblasti individuálneho rodinného bývania. Aktuálne vydanie prináša 10 odborných recenzií a zaujímavú diskusiu na tému: Ako stavať efektívne rodinné domy.

 

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV, 2009
PRÍSPEVKY V ZBORNÍKU Z KONFERENCIE

Obsah zborníka

Tiráž

Vydavateľ: Združenie pre podporu obnovy bytových domov
ISBN 978-80-227-3195-9

Príspevky:
Andrea Bacová - Bývanie v panelových sídliskách - aktuálny stav
Branislav Puškár, Peter Lovich - Súčasné trendy v transformácii bytov v panelových bytových domoch. 

PLATTENBAUSIEDLUNGEN – ERNEUERUNG DES BAUKULTURELLEN ERBES IN WIEN UND BRATISLAVA,Frauhofer IRB Verlag, 2009

qqq
Zostavila: Vera Kapeller
Autorský kolektív:
V. Kapeller, J. Huemer, Ch. Gollner, A. Bacová, B. Puškár, H. Moravčíková

Obsah knihy tu

Publikácia je zhrnutím odborných poznatkov z niekoľkoročného výskumu (Interreg III A). Je rozsiahlou sondou do problematiky panelových sídlisk vo Viedni a v Bratislave. Problematika je posudzovaná z viacerých hľadísk – historického, kultúrno-spoločenského, sociálneho, demografického, stavebno-technického, urbanisticko-architektonického a ďalších. Súčasťou publikácie je prezentácia výsledkov pilotného projektu komplexnej obnovy panelového bytového domu v Bratislave, ale aj výsledkov medzinárodnej študentskej súťaže: „Panelové sídliská – moderné bývanie budúcnosti?“, ktorej sa v roku 2004 zúčastnili študenti FA STU v Bratislave a TU Viedeň. Sídliská s panelovou výstavbou sú dôležitou súčasťou celoeurópskeho stavebno - kultúrneho dedičstva. Milióny ľudí v Európe dodnes žijú v panelových sídliskách. Obnova týchto veľkopriestorových obytných štruktúr je nielen architektonickou a stavebno-technickou výzvou, ale je aj výzvou pre Európsku úniu. Odborná publikácia : Panelové sídliská – obnova stavebno-kultúrneho dedičstva vo Viedni a v Bratislave (zostavila: V. Kapeller) na túto výzvu v plnej miere reaguje.

NOVÉ KONCEPTY V ARCHITEKTÚRE RODINNÝCH DOMOV NA SLOVENSKU,Slovenská technická univerzita, 2008

qqq
Autor:
A. Bacová

Obsah knihy tu

Úvod knihy tu

Monografická publikácia je výstupom z habilitačnej práce autorky. Je určená predovšetkým pre študentov architektúry a stavebníctva, odbornej verejnosti – architektom, projektantom, stavebným inžinierom, ale aj developerom a odborníkom z komunálnej sféry, ktorí sa venujú tejto problematike. Práca je zhrnutím viacročného výskumu autorky, zhrnutím osobných poznatkov do odborného rámca. Ponúka ucelený aktuálny obraz o tom, aké sú súčasné rodinné domy na Slovensku, pričom si nekladie za cieľ finalizovať túto problematiku.

NOVÉ RODINNÉ DOMY VIII, EUROSTAV, 2008

qqq
Šéfredaktorka – zostavovateľka: Andrea Bacová
Autorský kolektív:
Z. Čerešňová, K. Gregor, D. Končeková, R. Špaček, Z. Tóthová, R. Žitňanský

Obsah knihy tu

Periodická publikácia, ktorá vychádza od roku 2001 mapuje aktuálne trendy v oblasti individuálnych rodinných domov na Slovensku. Prináša 11 odborných recenzií najnovších realizovaných rodinných domov s cennými informáciami, ktoré podávajú ucelený obraz o recenzovanom diele. Rodinné domy sú dokumentované fotografiami, prehľadnými pôdorysmi, situáciou a inými vybranými časťami projektovej dokumentácie. Osme vydanie publikácie Nové rodinné domy prináša v úvodnej diskusii názor na problematiku: Rodinný dom v priestorových a iných kontextoch. Diskusie sa zúčastnili: Irakli Eristavi, Ľubica Koreňová, Martin Mašek, Zoran Michalčák, Oliver Sadovský, Robert Špaček, Andrea Bacová.

BYTOVÉ DOMY NA SLOVENSKU, EUROSTAV, 2007

qqq
Zostavila: Andrea Bacová
Autorský kolektív :
A. Bacová, Ľ. Vitková, E. Szolgayová, J. Ilkovič, L. Rollová, A. Iringová, P. Vodrážka, Z. Tóthová, Ľ. Selcová, Z. Čerešňová, K. Gregor, D. Končeková

Obsah knihy tu

Publikácia sa zaoberá všeobecným zhodnotením problematiky súčasných bytových domov na Slovensku, s ťažiskovým zameraním na architektúru, urbanizmus, súčasné technológie, stavebné materiály a špecifiká navrhovania bytových domov. Pre jednotlivé oblasti charakterizuje aktuálny stav, mapuje súčasné trendy a poukazuje na špecifické profesné problémy. Cieľom publikácie je základné zobrazenie širokého spektra, v súčasnosti značne diverzifikovanej problematiky. Jednotlivým kapitolám v teoretickej časti publikácie je aj z tohto dôvodu ponechaný autentický autorský rukopis, ktorý odráža nielen špecifiký charakter konkrétnej témy, ale aj odlišný spôsob autorského podania.
Slovenskú scénu publikácia dokumentuje výberom dvanástich aktuálnych architektonicky a stavebne hodnotných realizácií bytových domov, ktoré recenzuje z pohľadu urbanizmu, architektúry, stavebných konštrukcií a technológií. V záverečnej diskusii je prezentovaný aktuálny pohľad developerov na vybrané problémy súčasnej bytovej výstavby.
Publikácia je určená odbornej verejnosti – architektom, projektantom, stavebným inžinierom ale aj developerom a odborníkom z komunálnej sféry, ktorí sa venujú problematike bytovej výstavby. Slúži ako aktuálna učebná pomôcka študentom architektúry a stavebníctva. Rovnako však môže poskytnúť základnú orientáciu v problematike aj pre širokú verejnosť. 

 

 

SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 989-2005,2006

 

Autor: Andrea Bacová
Vydavateľ: Archpress
ISBN/ISSN: 8022724467

Kniha predstavuje architektúru individuálnych rodinných domov realizovaných na Slovensku v období po zmene spoločensko-ekonomického a sociálneho systému. Poukazuje na nové trendy v slovenskej architektúre individuálnych rodinných domov, ktorých koncepty oscilujú od nadštandardných, exkluzívnych a luxusných víl, cez stredne veľké rodinné domy až po ekonomicky a energeticky úsporné riešenia.

TVAROVANIE V ARCHITEKTÚRE (AKO ZAČAŤ, PREČO TAK), 2004

 
 


Autor: doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
ISBN:978-80-89228-00-3
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

V publikácii sú analyzované a zobrazené princípy, ktorými je možné vytvárať architektúru. Na postupnosti základných geometrických útvarov autor naznačuje možnosti metodiky aj pre ostatné geometrické prvky, ich kombinácie a tvarové spolupôsobenie. Ide o jednu z teoretických rovín, ktorá dovoľuje byť v určitých prípadoch finálnym výsledkom a tvarovým výrazom, kým inde bude základom pre obohatenie výrazu intuitívnej kompozície architektonického diela. Súčasťou publikácie je DVD.