Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

UKONČENÝ VÝSKUM :

REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.
Riešiteľsý kolektív: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (vedúca riešiteľského kolektívu), Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD., doc. Ing. arch. Marián Malovaný, CSc., Ing. arch. Michal Czafík, PhD.

01.01.2013 - 31.12.2014
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 – 2013, creating the future, EFRR EÚ. http://www.regiogoes.eu/sk

ABB   FERIANC , D. -  LALKOVÁ, J.:  Urbanisticko – historický výskum siedmych stredoslovenských banských miest pre  komparáciu cintorínov v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Kremnici, Ľubietovej, Banskej Belej, Pukanci a Novej Bani, v roku 2010-11 pre vydanie monografie NEKROPOLNÁ  ARCHITEKTÚRA –  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt. 

AGI1  FERIANC , D. [34%] - LALKOVÁ, J. [33%] - URBANOVÁ, N. [33%]: Územný plán sídla - Banská Bystrica - prieskumy a rozbory . Ochrana kultúrneho dedičstva. - Bratislava : Pamiatkový úrad, 2005. - s 163-190 + tabuľková a graf. časť s. [vnútrofakult. kateg.: neuv.]

AGI4  FERIANC , D. [20%] LALKOVÁ, J. [20%] - URBANOVÁ, N. [20%] - TOTHOVÁ, Š. [20%] - - VAŠČÁK, J. [20%]: Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula. Urbanisticko-historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005. - nestr s. [vnútrofakult. kateg.: neuv.]

Selcová, Ľ. - Šarafín, M. - Budiaková, M. - Šimkovič, V. - Budkeová, B. - Ferianc, D. - Somora, B. - Mikušková, D. - Žalman, P. - Oravcová, E. - Andráš, M.:  Nové princípy pre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov, MŠ 1/2642/05, 2005 – 2007, 

Selcová, Ľ.-Budiaková M.a kolektív : Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie, č. 511-047STU-4/2010, 2010

VEGA 1/0859/08 - Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov,riešitelia projektu - Budiaková, M., Oravcová, E., Budkeová, B., Selcová, Ľ., Žalman, P., Šimkovič, V., Puškár, B., Vodóczová, L., Vaňharová, M., Vasaráb, V., Chlebo, M.,doba riešenia 2008-2010

Oikodomos:Lifelong Learning programme, Medzinárodný výskumný projekt,riešitelia projektu z FA STU - Joklová, V.,Bacová, A.,Malovaný, M.,Tóthová, Z.,spoluriešitelia - IUG Grenoble, SintLucas Ghent, La Salle Barcelona, doba riešenia 2007-2009

VEGA 1/2642/05 - Nové princípy pre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov,riešitelia projektu - Šarafín,M.,Budiaková,M.,Šimkovič,V.,Budkeová,B.,Selcová,Ľ.,Somora, B.,Mikušková, D.,Žalman, P.,Oravcová, E.,Andráš,M.,Vasaráb,V.,Chlebo,M.,Vadóczová,L.,Vaňharová,M.,Vráblová,E.,Lovich,P., doba riešenia 2005-2007

Interreg III A: Plattebbausanierung in Wien und Bratislava – Bautechnische architektonische und soziale Verbesserung von Plattenbausiedlungen, Medzinárodný výskumný projekt,riešitelia projektu z FA STU - Bacová, A., Puškár, B.,hlavný riešiteľ výskumného projektu: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Stadt und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, doba riešenia 2003-2006

Grantový projekt Pro Slovakia:  Slovenský rodinný dom 1989 - 2005 / Individually
Designed Slovak Residential Architecture 1989-2005 (hlavný riešiteľ: A.Bacová)

VEGA 1/9048/02 - Transformácie prechodných foriem ubytovania v trhových spoločensko- ekonomických podmienkach, riešitelia projektu - Ferianc D., Budkeová B., Dubovský V., Šarafín M., Selcová Ľ., Mikušková D., Bacová A., Malovaný M., Somora B., Žalman P., Budiaková M., Kubasáková M., Pálffy J., Hrežová M., Havaj J., Csellágh P., doba riešenia 01/2002-12/2004