Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Multidisciplinárny informačný zdroj, ktorý sprístupňuje:

 

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION (WoS)

 

Multidisciplinárna bibliografická, abstraktová a citačná databáza využívaná pri hodnotení publikačnej činnosti vo vede a výskume. Obsahuje 8 sérií indexov, ktoré sa zameriavajú najmä na časopiseckú produkciu (napr.: Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index,...), zborníky a knihy (Conference Proceedings and  Book Citation Indexes). Pre zaradenie a indexáciu časopisov v databáze WoS sú stanovené kritériá. Prebieha týždenná aktualizácia databázy.

WoS v praxi (nastavenia, vyhľadávanie, možnosti triedenia, citačné dáta, analýza citácií, export a i.) - prezentácia.

 

CURRENT CONTENTS CONNECT (CCC)

 

Multidisciplinárna abstraktová a bibliografická databáza s informáciami z výskumu a vývoja. Indexované časopisy sú považované za významné v danom odbore, pred zaregistrovaním v CCC prechádzajú výberom odborníkov a musia spĺňať stanovené kritériá. Prebieha denná aktualizácia databázy.

Časopis môže byť zároveň registrovaný v databázach WoS a CCC, avšak nie je to všeobecne platné pravidlo.

 

Karentovaný časopis - zaužívané označenie pre vedecký časopis, ktorý je registrovaný, spracovávaný a vyhľadateľný v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect (ako napr.: Current Contents - Engineering, Computing & Technology; Current Contents - Social & Behavioral Sciences; Current Contents - Arts & Humanities,...).

Impact Factor (IF) - bibliometrický údaj, nástroj na hodnotenie a porovnávanie citovanosti časopisov. Vyjadruje, ako často je daný časopis citovaný v rámci určitého obdobia. Tento údaj má vplyv na celkové hodnotenie práce alebo pri určovaní orientačnej prestíže.

V databáze Journal Citation Reports (JCR) je možné zistiť Impact Factor jednotlivých časopisov - prezentácia.