Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

 Bezodplatné citovanie noriem (od 27.5.2022) NOVÉ


Na základe licencie zakúpenej Slovenskou technickou univerzitou ponúka Knižnica FAD svojim čitateľom bezplatný on-line prístup ku kompletnej kolekcii STN noriem v úplnom znení na 2 vyhradených PC v priestoroch Knižnice FAD.

Zakúpená licencia umožňuje:

  • čítanie plnotextových noriem (bez možnosti tlače a kopírovania na prenosné médiá);
  • ukladanie noriem na lokálny disk (v PDF formáte) a následne ich štúdium aj v režime offline.

Služba STN-online umožňuje vyhľadávanie noriem podľa čísla, názvu, roku vydania a ďalších kritérií a hľadísk a zahrňuje automatickú aktualizáciu noriem (zmeny, opravy, príp. nahrádzajúce normy).

Súbory sú softvérovo chránené dodávateľom služby STN-online tak, že nie je možné ich otvoriť na inom PC, než na vyhradených knižničných PC.


Viac informácií na www.sutn.sk

SÚTN - (Slovenský ústav technickej normalizácie) bol zrušený k 31.12.2013 a od roku 2014 sa včlenil do ÚNMS SR. Všetky činnosti, ktoré boli  zabezpečované organizáciou  SÚTN sú vykonávané ÚNMS SR v rámci jeho novovytvoreného odboru  technickej normalizácie.

ÚNMS SR - (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti technickej normalizácie SR. K najdôležitejším činnostiam patrí  zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie slovenských technických noriem (STN), proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami a s činnosťou európskych (CEN, CENELEC, ETSI) a medzinárodných normalizačných organizácií (ISO, IEC, ITU).

Technická normalizácia - je stanovenie a používanie pravidiel zavádzajúcich poriadok do činnosti v danej oblasti najmä pre dosiahnutie celospoločenskej optimálnej hospodárnosti, pri dodržaní funkčných a bezpečnostných požiadaviek.