Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Výstupy umeleckej činnosti tvorivých pracovníkov (so 100% pracovným úväzkom) a doktorandov (dennej aj externej formy štúdia) Fakulty architektúry a dizajnu STU sa od roku 2010 evidujú v databáze CREUČ (Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti), informačnom systéme MŠVVaŠ SR prevádzkovanom CVTI SR.

 

DATABÁZA CREUČ

 

Centrum vedecko-technických informácií SR je zároveň aj poverené verifikáciou zaznamenaných údajov (Odbor pre hodnotenie vedy - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti).

 

Zmeny v evidencii umeleckej činnosti - OD 1.2.2022


REGISTRÁCIA UMELECKEJ ČINNOSTI

 

Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2022 na FAD STU.

Dôrazne upozorňujeme všetkých tvorivých zamestnancov na dodržiavanie predpísaných termínov, nakoľko koncoročná nárazová evidencia výstupov nie je v kapacite pracovníčok Knižnice FAD STU. Pri nedodržaní termínov nebudú záznamy evidované. Výzva na evidenciu záznamov PČ a UČ bude zasielaná knižnicou všetkým tvorivým zamestnancom na začiatku každého kvartálu.

 

Podklady k evidencii umeleckých výstupov odovzdajte čo najskôr po ich zverejnení:

Termín odovzdania:

Výstupy za obdobie:

Akceptované výstupy aj za:

do 31.3.2022

január-marec 2022

 -

do 30.6.2022

apríl-jún 2022

január-marec 2022

do 30.9.2022

júl-september 2022

apríl-jún 2022

do 16.12.2022

október-december 2022

júl-september 2022

január 2023

-

október-december 2022

V januári 2023 prebehne len dopĺňanie chýbajúcej dokumentácie k už zaevidovaným záznamom; kontrola zaevidovaných záznamov v databáze CREUČ garantmi EUCA; informovanie autorov o navrhovaných zmenách kategorizácie; záverečná kontrola a validácia záznamov v CREUČ.

Umelecké výkony bez jednoznačného doloženia autorstva alebo zverejnenia sa nebudú evidovať do CREUČ, resp. sa pred uzavretím aktuálneho vykazovacieho obdobia vymažú z CREUČ!

Vo vykazovacom období 2022 je možné evidovať výstupy za umeleckú činnosť zrealizovanú v roku 2022, skoršie výstupy už nie je možné evidovať.


VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV CREUČ A ODVOLANIA

 

Následne sa uskutoční odborné overenie správnosti kategorizácie zaregistrovaných výstupov umeleckej činnosti Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) CVTI SR, ktorého členov na návrh CVTI SR vymenúva minister školstva. Tvoria ho odborníci a experti za každú oblasť umeleckej činnosti. V prípade spornej kategorizácie registrovaného výstupu CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie vedeniu VŠ a do akademickej knižnice.

Odvolací proces upravuje §108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách a Zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Vysoká škola alebo autor výstupu majú právo podať do 20 pracovných dní k návrhu písomné námietky na CVTI SR. Námietky na zmenu posudzuje OHO. Jeho následné stanovisko je konečné bez možnosti sa voči nemu odvolať.


KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

 

Mária Filová: konzultácie k a evidencia umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, maria.filova@stuba.sk)

Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie a odvolávací proces (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk)