Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

DOKUMENTÁCIA

 

Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov pracovníkov FAD vykonáva Knižnica FAD v CREUČ na základe odovzdaných podkladov pre evidenciu UČ.

 

1. Formulár príslušnej DUC - autor zodpovedá za obsahovú správnosť údajov uvedených vo formulári, zaradenie výstupu do príslušnej kategórie a príslušného druhu umeleckej činnosti (DUC)

Povinné prílohy na zadnej strane formulára.

 

2. Sprievodná dokumentácia predkladaná autorom v elektronickej verzii jednoznačne identifikujúca autora, dielo (charakter, rozsah a závažnosť) a dátum realizácie umeleckého výstupu

  • formáty príloh do 5 MB: len PDF !!
  • printscreen obrazovky ohlasu alebo informácie uvedenej na internete
  • nasnímané podklady z tlače musia jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t.j. titulný list publikácie, tiráž a obsah

 

3. Umelecko-pedagogická charakteristika autora

 

Zaregistrované výstupy v CREUČ kontrolujú garanti EUCA za FAD po obsahovej stránke, dávajú návrhy na prípadnú obsahovú úpravu záznamov alebo zmenu kategórie určenú autorom výstupu, adekvátnosť priloženej dokumentácie a i. 

Odovzdaná sprievodná dokumentácia k zaregistrovaným výstupom v CREUČ, je podkladom pre posudzovanie kategorizácie Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) a pri odvolacích procesoch. Výstupy bez akejkoľvek dokumentácie jednoznačne identifikujúcej evidovaný výstup a jeho vzťah k autorovi nemôžu byť predmetom hodnotenia.

Po ukončení vykazovacieho obdobia CVTI SR zabezpečí overenie úplnosti zapísaných údajov a dodanej dokumentácie vo všetkých zaevidovaných záznamoch.