Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

Súhrnný tabuľkový prehľad predmetov:
>> zimný semester
>> letný semester

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:
Ateliér V malý - urbanizmus >> sylabus
Ateliér VI modulu M 8 >> sylabus
Ateliérový seminár I. M 8 >> sylabus
Súčasnosť a perspektívy urb. tvorby >> sylabus
Dejiny stavby miest na Slovensku >> sylabus
Ateliér VIII - záverečná práca >> sylabus >> galéria
Ateliérový seminár II. >> sylabus
Urbanizmus I. >> sylabus
Urbanizmus II. >> sylabus
Urbanistická kompozícia >> sylabus >> galéria >>metodická pomôcka

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM:
Ateliér I - urbanistická tvorba >> sylabus >> galéria
Ateliér III. - urbanizmus >> sylabus >> galéria
Diplomový projekt >> sylabus
Diplomový seminár >> sylabus
Mestský interiér >> sylabus >> galéria
Územné plánovanie >> sylabus
Urbanistická ekonómia >> sylabus
Územný manažment >> sylabus
Doprava a technická infraštruktúra >> sylabus
Vidiecke sídla a krajina >> sylabus
Urbanistická stabilita a etika >> sylabus
Regionálne štruktúry osídlenia >> sylabus
Vybrané kapitoly z urbanizmu >> sylabus
Urbanistická rekonštrukcia >> sylabus


PREDNÁŠKY A PODKLADY K PREDMETOM NA STIAHNUTIE

Urbanizmus II:

* DOPRAVA.

* ZELEŇ 1

Kompozícia II:

* KOMPOZÍCIA 5 - KOMPOZIČNÉ PRVKY, KOMPOZIČNÉ PROSTRIEDKY.

* KOMPOZÍCIA 13 - PERCEPCIA. 

Doprava a technická infraštruktúra:

* DOPRAVA.

Vybrané kapitoly územného plánovania:

* 01_ÚP A PAMIATKOVÁ OCHRANA

* 02_ÚP A DIGITALIZÁCIA ÚPD

* 03_ÚP A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE

* 03b ÚP A ÚZEMNÉ PROGNÓZY

* 04_ÚP A KONCEPCIA ZELENE

* 05_ÚP A OBSTARÁVANIE ZONÁLNYCH PLÁNOV

* 06_ÚP A ÚZEMNÝ PLÁN AKO NÁSTROJ INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA

* 07_ÚP A REGULÁCIA ZELENE

* 08_ECOINDEX

* 09_ZELEŇ V MESTÁCH

* 10_DOPLNKOVÁ LITERATÚRA

Legislatíva:

* ÚVOD DO LEGISLATÍVY V ARCHITEKTÚRE A URBANIZME

* LEGISLATÍVA - STAVEBNÉ PRÁVO A STAVEBNÝ ZÁKON - VÝVOJ, CIELE, ŠTRUKTÚRA

* ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE STAVIEB – LEGISLATÍVA V OBLASTI NAVRHOVANIA PRE VŠETKÝCH.

* ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE STAVIEB 2.

* STAVBY 1 - TERMINOLÓGIA.

* LEGISLATÍVA 2 - ČLENENIE STAVIEB.

* LEGISLATÍVA 3 - AUTORSKÉ PRÁVA.

* STAVEBNÝ ZÁKON.

* LEGISLATÍVA 5 - ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ.

* LEGISLATÍVA - SKRATKY.

* POVOĽOVANIE STAVIEB.

* LEGISLATÍVA 6 - KOMORY.

* LEGISLATÍVA - STAVBY KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY.

* PROFESIJNÁ LEGISLATÍVA 2 - SÚŤAŽE.

* CHARTY

Úvod do architektúry a urbanizmu:

* URBANIZMUS

* URBANIZMUS PREDNÁŠKA


Späť na úvodnú stránku ústavu >>>