Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

Medzinárodné výskumné projekty
ECOCITY. Rozvoj mestského územia vo vzťahu k vhodným štruktúram udržateľnej dopravy.

(Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable Development) EVK 4-CT-2001-00056, EU Wien, 1.2.2001 - 31.1.2005
Riešitelia: Komrska, J. - Gál, P. - Finka, M. - Petríková, D. - Belčáková, I. - Holmanová, A. - Jaššo, M. - Vitková, Ľ. - Coplák, J. - Špaček, R. - Pifko, H. - Gregorová, J. - Kováč, B.
>> Anotácia
PLAIN - Nástroje územného plánovania na lokálnej a regionálnej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj
(Local and Regional Planning Instruments for Sustainable Development), INTERREG/INSTRUMENTS/97/08/D, IÖR Dresden, 1998-2001
Riešitelia: Finka, M. - Holmanová, A. - Coplák, J. - Hrdina, V.

Projekty s podporou domácich grantových agentúr VEGA, APVV
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia slovenských miest a obcí, 2010-2011
zodp. riešiteľka : Vitková,Ľ., riešitelia Kováč,B., Sopirová,A., Bašová,S., Kardoš,P., Komrska,J., Coplák,J., Čúrna,J., Kaliská,D.,Melcerová,O., Nagy,E., Kollár,M. VEGA č. MŠ1/896/10
Vývoj a rola endogénnych rozvojových potenciálov v malých vidieckych sídlach, 2008-2010
Riešitelia: Falťan, Ľ., Strussová, M., Falťanová, Ľ., Kostolán, D. (Sociologický ústav SAV), Sopirová, A (FA STU)
>> Anotácia
Nekonvenčné princípy a metódy exaktnej evaluácie transformačných procesov urbanistických štruktúr 2007-2009
Vedúci proj.: Kardoš, P. Riešitelia: Vitková, Ľ., Polgáry, J., Nosko, Ľ. 
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredil na výskum podielu nekonvenčnej komunikácie cez ikonografické médiá, ktorá sa tvorivo využíva v iteratívnych koncepčných procesoch architektúry. Zároveň sa sústredil na hľadanie metód evaluácie aktuálnych transformačných procesov urbanistických štruktúr exaktne podporovaných týmito médiam.
Klasické mesto, jeho istoty a stresory, 2006-2008
Vedúci proj.: Bašová, S., Riešitelia: Sopirová, A., Urlandová, A., Nagy, E., Kollár, M.
>> Anotácia
Veľké komerčné investície a urbanistická štruktúra miest, 2004-2006
Vedúci proj.: Vitková, Ľ. Riešitelia: Kováč, B., Nagy, E., Kollár, M., Coplák, J., Putrová, E., Belčáková, I., Ilkovičová, Ľ., Števková, J., Melcerová, O., Polgáry, J.
Metodika tvorby strategického rozvojového plánu obce, 2005-2007
Hl. riešiteľ: Dobrucká, Lucia. Riešitelia za FA STU: Coplák, J., Jaššo, M., Kollár, M.
Priemet privatizácie do urbanisticko-architektonického rozvoja sídiel, 1994-1996
Riešitelia: Sopirová, A. - Kaliská, D. - Komrska, J. - Kováč, B. - Nagy, E. - Dudášová, M.
Anotácia: Výsledkom výskumu bolo sformulovanie zásad a regulatívov pre usmernenie podnikateľských aktivít v sídle, ktoré budú slúžiť miestnej samospráve ako nástroj na riadenie a regulovanie rozvoja sídla.
Funkčné a štrukturálne premeny mestských centier ako dôsledok premeny plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo, 1996-1998
Riešitelia: Nagy, E. - Kaliská, D. - Komrska, J. - Kováč, B. - Dudášová, M. - Sopirová, A.
Anotácia: Na základe analýzy sa určilo, aké vplyvy (politické, územno-správne, ekonomické, urbanistické) najviac zasiahli do funkčných a štrukturálnych premien centra sídla a zásahy sa valorizovali z hľadiska historického, urbanisticko-architektonického, funkčno-prevádzkového a identity sídla.

Projekty inštitucionálneho výskumu FA STU
Polyfunkčnosť obytných štruktúr vonkajšieho mesta (Porovnávacia štúdia Bratislava - Štokholm), 2011-2012
Riešiteľka: Melcerová, O. (program na podporu mladých výskumníkov)
>> Anotácia
Podzemný urbanizmus
Riešitelia: Kaliská, D. - Komrska, J. - Nagy, E. - Zervan, M. - Bencová, J. - Rakšányi, P.
Anotácia: Spracovanie učebnej pomôcky pre výučbu voliteľného predmetu v 5. roč. - Podzemný urbanizmus a Základy urbanistickej ekonómie pre podzemnú dimenziu urbanistickej tvorby.
Metódy dotvárania prostredia sídlisk - príklad Bardejov, 1997-1998.
Riešitelia: Komrska, J. - Samová, M. - Mikulová, Z.
Anotácia: Analýza územného potenciálu sídiel vo vzťahu k súčasnej ÚPD, objektivizácia potenciálnych rezerv v území a vyššia kvalita prostredia.
Stanovenie potenciálu sídla a jeho využitie v územnom pláne, 1997-1998
Riešitelia: Kováč, B. - Sopirová, A. - Dudášová, M.
Anotácia: Analyticko-teoretická poloha spočíva v metodike územného potenciálu sídiel (vnútorný, vonkajší) podľa typologických kategórií a jej aplikačná stránka sa prejavuje v stanovení potenciálu modelových sídiel vidieckeho a mestského typu a jeho využitia v územnom pláne sídla.
Korelácie v hodnotení štúdia, 1997-1999
Riešitelia: Kováč, B. - Samová, M. - Králik, D. - Krivošová, J. - Komrska, J. - Tužinský, I:
Anotácia: Zisťovanie vzťahov hodnotenia oblastí disciplín umelecko-tvorivých, teoretických a technických.
Mesto a voda, 1998-1999
Riešitelia: Kaliská, D. - Jančárová, S. - Štepánková, R. - Al Momani Malek
Anotácia: Cieľom projektu je skúmať vzťah fenoménu vody na vznik a formovanie mestských štruktúr v minulosti i v súčasnosti a na základe poznaného hľadať spôsoby oživenia tohto vzťahu, konfrontácie s budúcnosťou a využitie pozitív pre humanizáciu našich miest.
Urbanistické súvislosti sídelného a mikroregionálenho rozvoja územia, 1999-2000
Riešitelia: Sopirová, A. - Komrska, J. - Dudášová, M.
Anotácia: Skúmania sídla, ktoré spájajú vzájomné regionálne vzťahy a väzby, majú spoločné znaky a možnosti využiť svoj špecifický potenciál pre vyvážený rozvoj mikroregiónu s integráciou sídiel do mikroregiónov. Cieľom projektu je sledovať územné prejavy tohto procesu, jeho vplyv na územnoplánovaciu dokumentáciu a poskytnúť získané poznatky ako podkladový materiál pre aktualizáciu legislatívy.
Typológia slovenských sídiel, 2000-2002
Riešitelia: Kaliská, D. - Sopirová, A. - Dudášová, M. - Nagy, E.
Anotácia: Výskumný projekt sa bude zaoberať pasportizáciou a hierarchizáciou typologických prejavov v jednotlivých slovenských sídelných útvaroch, pôjde o sumarizáciu poznatkov o pôdorysných osnovách miest v zmysle štrukturálnej typológie a prevládajúcich funkčných znakov. Cieľom projektu je príprava pomôcky (resp. skrípt) pre predmet "Typológia sídiel".
Revitalizácia mestských centier ako protipól rozvoja periférie, 2000-2002
Riešitelia: Nagy, E. - Komrska, J.
Anotácia: Analýza vybraných slovenských miest, v ktorých sa nachádzajú zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce rámec samotného mesta (hypermarkety, supermarkety a iné centrá voľného času) poukazuje na nekoncepčné lokalizovanie týchto zariadení v rámci organizácie územia.
Manažment urbánneho rozvoja, 2001-2002
Riešitelia: Vitková, Ľ. - Coplák, J. - Miková, K. - Drobniaková, D. - Hanuláková, E.
Anotácia: Inováciou metodiky a sylabu predmetu Územný management a marketing sa systematizujú poznatky problematiky managementu a marketingu urbánneho rozvoja a stanovujú princípy prepojenia na systém územného plánovania pri výbere optimálnych metód, nástrojov a postupov.
Nové trendy v urbanizme, územnom a priestorovom plánovaní, 2001-2002
Riešitelia: Kováč, B. - Coplák, J. - Topinka, P.
Anotácia: Na základe sumarizácie aktuálnych zahraničných skúseností sa práca zaoberá perspektívou vývoja a smerovania urbanistickej tvorby. V tejto súvislosti sa formujú tiež nové požiadavky na územné plánovanie ako nástroj na usmerňovanie územného rozvoja, prostredníctvom ktorého sa urbanistické koncepcie realizujú.

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>