Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

Pedagogická činnosť ústavu je ťažiskovo zameraná na urbanistickú tvorbu predovšetkým na zonálnej a sídelnej úrovni, na teoretické a metodologické otázky urbanizmu s dôrazom na urbanistickú tvorbu, na problematiku urbanistickej kompozície a rekonštrukcie, na oblasť dejín urbanizmu, na metodiku a techniku spracovania územných plánov zón a obcí a na legislatívne aspekty územného plánovania a povoľovania stavieb. Osobitný okruh pedagogickej činnosti je orientovaný na teoretické a praktické aspekty tvorby verejných priestorov a na nové trendy urbanistickej tvorby.


Výskumná činnosť ústavu sa aktuálne orientuje na problematiku rekonštrukcie a revitalizácie poškodených častí sídiel, na štrukturálnu premenu mestských centier, špecifiká pamiatkového urbánneho prostredia, na ekologické aspekty územného rozvoja sídiel, na urbanistické kontexty problematiky zelene a dopravy v sídlach a na problematiku verejných urbánnych priestorov.


Odborná činnosť ústavu realizovaná prostredníctvom PC-ARCH pri FA STU je zameraná na spracovávanie územnoplánovacích podkladov, z toho najmä urbanistických štúdií a na spracovanie a aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov, najmä na úrovni obcí a zón. Poskytuje architektonické služby v predprojektovej a projektovej príprave stavieb architektonicko-urbanistických súborov, pozemných a exteriérových stavieb, najmä verejných urbánnych priestorov. Tieto okruhy sú predmetom aj privátnej odbornej činnosti členov ústavu prostredníctvom odbornej spôsobilosti vydanej Slovenskou komorou architektov.

| profil ústavu - prezentácia
| výsledky ústavu za obdobie 2008-2012

| správa o činnosti ústavu za obdobie 2008-2010

História

| história ústavu
| história architektonického vzdelávania
| zoznam absolventov, akad. fumkcionárov, habilitácií, inaugurácií ústavu
| zoznam bývalých a terajších pracovníkov ústavu


Osobnosti histórie Ústavu urbanizmu a územného plánovania:
| prof. Svetlík
| prof. Šteis
| prof. Alexy
| prof. Hruška - profil,| článok 1, | článok 2

Laboratórium modelovej simulácie

| portfólio laboratória
| dynamická priestorová sekvencia - ukážka

Súťaž o Cenu profesora Hrušku

Aktuality a aktivity ústavu

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>