Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

Podpora univerzálneho navrhovania. Kód projektu v ITMS2014+: 312041APA3, Financovanie z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Ľudské zdroje. Doba riešenia projektu: 2020 - 2023                                           

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Riešitelia projektu:

VS budov na bývanie: A. Bacová, Ľ. Selcová, B. Puškár, M. Czafík

VS budov na prácu a služby: P. Nahálka, D. Končeková, E. Oravcová, J. Hanták

VS voľnočasových zariadení: A. Schleicher, V. Šimkovič, Z. Tóthová, M. Kacej

VS verejných priestorov: B. Kováč, K. Görner, L. Štefancová, P. Korček

VS historických objektov: B. Polomová, T. Varga, K. Macháčová, R. Hajtmánek

VS interiéru: P. Mazalán, J. Vinárčiková, M. Hronský, A. Šeligová

Subjektívne determinácie priestoru. Grant Mladý výskumník, riešiteľ - Ing. arch. Tatiana Vozárová, školiteľ Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Doba riešenia: 2018

UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs. 2015-KA203-008959, Erasmus +, KA2 Strategic Partnerships.
Doba riešenia: 2015 – 2018, Koordinátor projektu: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Partneri projektu:
P1 – CEDA, Faculta architektúry STU v Bratislave, SR
P2 - Teiresias, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, Brno
P3 - AP3SP, Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách, Praha
P4 - Department of Architecture, University of Chieti-Pescara, Taliansko

Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 001STU-2/2015 / MŠVVŠ SR – Rozvojový projekt.
Doba riešenia: 2015 - 2017, Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Školy architektúry. Grant Mladý výskumník, riešiteľ - Ing. arch. Jana Fečkaninová, školiteľ doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Doba riešenia: 2016 – 2017

Virtuálne dunajské nábrežia. Grant Mladý výskumník, riešiteľ - Ing. arch. Viliam Zajíček, školiteľ Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Doba riešenia: 2015 - 2016

Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Rozvojový projekt MŠVVŠ SR 002STU-2/2013
Doba riešenia: 2013-2014. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 

VEGA 1/0996/11 - Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z.,Rollová, L., Korček, P., Končeková, D.,doba riešenia 2011-2014

VEGA 1/0707/08 - Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Puškár, P., Rollová, L., Korček, P., Majcher, S., Končeková, D.,doba riešenia 2008-2010

VEGA 1/0851/08 - Voľné modelovanie v architektúre ,riešitelia projektu - Šimkovič, V., Bencová, J., Žitňanský, M., Uhrík, M., Velichová, D., Kolláth, Ľ., Bátor, J., Vrtáková, A.,doba riešenia 2008-2010

VEGA 1/0859/08 - Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov,riešitelia projektu - Budiaková, M., Oravcová, E., Budkeová, B., Selcová, Ľ., Žalman, P., Šimkovič, V., Puškár, B., Vodóczová, L., Vaňharová, M., Vasaráb, V., Chlebo, M.,doba riešenia 2008-2010

MVTS - Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Keppl, J.,Korček, P., Puškár, P., Rollová, L., Szobiová, E., Špaček, R., Vitková, Ľ., Zborteková, K., doba riešenia 2007-2009

VEGA 1/2642/05 - Nové princípy pre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov,riešitelia projektu - Šarafín,M.,Budiaková,M.,Šimkovič,V.,Budkeová,B.,Selcová,Ľ.,Somora, B.,Mikušková, D.,Žalman, P.,Oravcová, E.,Andráš,M.,Vasaráb,V.,Chlebo,M.,Vadóczová,L.,Vaňharová,M.,Vráblová,E.,Lovich,P., doba riešenia 2005-2007

Architecture and Urban Planning: Design for all from school to practice. Medzinárodný výskumný projekt EÚ, VP/2004/008,riešitelia projektu - DRAHOVSKÝ, M.,SAMOVÁ, M.,ČEREŠŇOVÁ, Z.,ROLLOVÁ, L.,KORČEK, P.,MAJCHER, S.,SCHLEICHER, A., doba riešenia 01/2005-12/2006

Architektúra bez bariér – architektúra pre všetkých, medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002/8 riešitelia projektu - Samová M.,Puškár P., Čerešňová Z., Korček P., Hürlimann M., Hürlimann K., Končeková D., Schleicher A., doba riešenia 07/2002-12/2003

Architektúra bez bariér - vzdelávací program pre univerzitné architektonické školy, riešitelia projektu - Samová M., Čerešňová Z., Korček P., Mikulíček P., Komrska J., doba riešenia 04/2002-12/2004

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>