Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

Zameranie na problematiku občianskych budov je trvalou súčasťou orientácie Fakulty architektúry a dizajnu už od jej vzniku. V začiatkoch je späté s menami významných architektov a pedagógov ako profesor Emil Belluš a profesor Vladimír Karfík. Aj v súčasnosti majú študenti Fakulty architektúry možnosť konzultovať svoje ateliérové projekty občianskych budov s významnými autorizovanými architektmi, na ústave pôsobia napríklad Ing. arch. Štefan Polakovič, ktorý je držiteľom prestížnych ocenení Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR., profesor Vladimír Šimkovič, docent Márius Žitňanský, alebo docent Alexander Schleicher, ktorí rovnako získali viaceré ocenenia v architektonických súťažiach.

Poslaním a ťažiskovou náplňou Ústavu architektúry občianskych budov je pedagogická, vedecko-výskumná a tvorivá činnosť v oblasti architektonickej tvorby budov pre administratívu, školstvo, obchod, služby, dopravu, verejné stravovanie, kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Nové trendy v navrhovaní občianskych budov a komplexov sú hlavnou náplňou teoreticko-výskumnej činnosti Ústavu s následným aplikovaním poznatkov do pedagogickej a tvorivej činnosti. V pedagogickej činnosti sú ťažiskové ateliérové tvorby, pretože sú ukážkou schopností syntetizovania vedomostí získaných v teoreticko-prípravných predmetoch.  

V bakalárskom stupni štúdia ústav pripravuje budúcich architektov pre prax prostredníctvom predmetov súvisiacich so základmi a teóriu architektonického navrhovania občianskych budov. Zadania ateliérových prác sú veľmi často orientované na požiadavky praxe, vznikajú na základe spolupráce s mestami a obcami, alebo s verejnými inštitúciami. Bakalársky stupeň štúdia je ukončený záverečnou prácou - komplexným projektom stavby.

V inžinierskom stupni štúdia ústav garantuje predmety Ateliér navrhovania III, Ateliérový seminár a participuje na výučbe ďalších ateliérových a teoretických predmetov druhého stupňa štúdia. Ateliérové práce sú rovnako zamerané na riešenia konkrétnych zadaní, ktoré vychádzajú z požiadaviek praxe alebo súvisia s riešením domácich a medzinárodných architektonických súťaží. Inžiniersky stupeň štúdia je ukončený diplomovým projektom, ktorý je tematicky zameraný na tvorbu občianskych budov.

Doktorandské štúdium zabezpečuje ústav v internej aj externej forme. Témy dizertačných prác súvisia s výskumnými aktivitami ústavu, sú zamerané napríklad na digitálnu architektúru, voľné modelovanie v architektúre, univerzálne navrhovanie, multisenzorické vnímanie prostredia, alebo na kvalitatívny výskum, ktorý súvisí s užívateľskou kvalitou verejných priestorov a budov.