Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Architekt, vysokoškolský pedagóg orcid logo

V roku 2008 úspešne obhájil dizertačnú prácu „Inteligentné budovy na bývanie - integrovaný prístup k tvorbe inteligentných rodinných a bytových domov“ a získal titul PhD. Odvtedy pôsobí na Ústave architektúry obytných budov FA STU v Bratislave. Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na oblasť architektúry obytných a občianskych budov, so špecializáciou na problematiku inteligentných budov. Je spoluriešiteľom 2 medzinárodných vedecko - výskumných projektov realizovaných pod vedením Rakúskej akadémie vied a 2 domácich vedecko - výskumných a rozvojových projektov. Je členom komisií pre ŠZS FA STU Bratislava, ŠZS Technickej univerzity v Košiciach pre štátnice, obhajoby dizertačných prác. Svoje odborné poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne a odborné inštitúcie. Je autorom a spoluautorom 2 zahraničných a domácich knižných publikácií, 21 publikovaných vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch vedeckých konferencií a  46 článkov v odborných časopisoch a zborníkoch odborných konferencií. Je spracovateľom posudkov, recenzií a oponentúr, autorom 6 učebných pomôcok, editorom 2 zborníkov, kurátorom viacerých architektonických výstav. V umelecko - tvorivej oblasti je autorom a spoluautorom 18 realizovaných architektonických a umeleckých diel, bol odmenený v architektonických súťažiach. Je autorom 36 architektonických a urbanistických štúdií. Od roku 2013 do roku 2018 pôsobil ako prodekan pre rozvoj na Fakulte architektúry STU v Bratislave.  Ako prodekan pôsobil ako manažér a koordinátor 2 štrukturálnych fondov Európskej únie a viacerých investičných a rozvojových projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2018 habilitoval na Fakulte architektury VUT Brno v obore Architektura.


Vzdelanie:

1999-2008 - vysokoškolské, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

2018 - habilitovaný FA VUT BRNO


Pedagogická činnosť:


Skriptá a učebné pomôcky: 

BUDKEOVÁ, Branislava - PUŠKÁR, Branislav. Hybridné málopodlažné bytové domy. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. stav - február 2009 (2009), s.7/6.2 16 s. ISSN 1335-8634.

BUDKEOVÁ, Branislava - PUŠKÁR, Branislav. Inteligentné obytné budovy. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. stav - máj (2008) časť7/9, s. 28. ISSN 1335-8634.

BUDKEOVÁ, Branislava - PUŠKÁR, Branislav. Diskomfort v inteligentnej obytnej budove. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. stav - máj 2008 (2008), s.časť 7/9.1. ISSN 1335-8634.

PUŠKÁR, Branislav - LOVICH, Peter. Špecifické formy bývania v meste. I.Transformačné tendencie v spoločnosti. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. stav - máj 2010 (2010), s.21-46. ISSN 1335-8634.

PUŠKÁR, Branislav. Inteligentné budovy na bývanie. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008.

 

Editorská činnosť:

BACOVÁ, Andrea (ed.) - PUŠKÁR, Branislav (ed.) - VRÁBLOVÁ , Edita (ed.). Rozvojové impulzy pre mesto Nitra. 1. Bratislava : Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav architektúry obytných budov, 2013. 65 s. ISBN 978-80-227-4029-6.

PUŠKÁR, Branislav (ed.). Vízie mesta Detva. Bratislava : STU v Bratislave, 2011.nestránkované. ISBN 978-80-227-3541-4.

 

Počet úspešných diplomantov: 

Bc. Šóšová Anna

Bc. Priekalová Andrea

Bc. Špigúth Oliver

Bc. Vagala Daniel

Bc. Vilček Anton

Bc. Podolská Dominika – nominácia na cenu prof. Lacka

Bc. Priekalová Andrea

Bc. Schredlová Petronela – nominácia na cenu prof. Lacka

Bc. Tomáš Lučkanič – odmena v medzinárodnej súťaži Xella 2018

Bc. Andrej Kocian

Bc. Maroš Planka

Bc. Pavol Tužinský

Bc. Patrícia Kelebercová – druhé miesto v medzinárodnej súťaži Xella 2019

 

Postavenie koncepcie a zavedenie nového predmetu:

OBYTNÉ BUDOVY_1105 Spracovanie a zavedenie novej koncepcie predmetu Obytné budovy _1105, Bc.štúdium, (1.ročník): nová štruktúra  a obsah prednášok a cvičení

 

Členstvo v komisii pre obhajobu dizertačnej práce:

Ing. Moniky Čulákovej: Výskum a analýza zelených budov – drevostavieb, Košice

Ing. Antona Pitoňáka: Analýza potenciálu obnovy existujúceho bytového fondu, Košice

Ing. Carstena Brauscha: Advantages and feasibility of a modular design of residential property during all phases of life, Košice

Ing.arch. Karol Trnovský: Písmo v kontexte architektúry,  Bratislava 

Mgr.art. Michal Sládek: Bývanie pre marginalizované rómske rodiny na Slovensku, Bratislava 

Ing. Martin Szénay: Využitie výťahov pri evakuácii osôb v budovách, Košice

Stáže, učasti na európskych fórach a zhromaždeniach:

European Asociation for Architectural Education EAAE – Hasselt 28.marca 2014 -  zástupca FA STU na General Assembly, EAAE Council, Hasselt, Belgicko

Academic forum Helsinki 2017, 17.mája 2017 -  zástupca FA STU na akademickom fóre, Helsinki, Fínsko

 

Gestor mobility Erasmus +:

Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Maďarsko

University of Architecture Sofia, Sofia, Bulharsko


Publikačná činnosť - výber:


Aktuálny zoznam publikačnej činnosti TU!

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:

BACOVÁ, Andrea, PUŠKÁR, Branislav, VRÁBLOVÁ , Edita:  Nové modely bývania / Neue Wohnmodelle, Nakladatelství Gasset, Praha, 2015. 265 s. ISBN 978-80-87079-47-8

Vera Kapeller (Hg.):  Kapeller.V., Huemer,J., Gollner,Ch., Bacová,A., Puškár,B., Moravčíková,H.: : Plattenbausiedlungen – Erneuerung des baukulturellen Erbes in Wien Bratislava,  Frauhofer IRB Verlag, 2009, ISBN 978-3-8167-7665-9

Vedecké práce recenzovaných monografiách:

PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ , Edita. Bratislava - efemérne črty metropoly. In Město a metropole : architektura v perspektivě 2013. Ostrava : Stavební fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 35-42. ISBN 978-80-87079-36-2.

PUŠKÁR, Branislav. Inteligentná budova. In Rukoväť udržateľnej architektúry. 1. vyd. Bratislava : Slovenská komora architektov, 2013, s.s. 64-66. ISBN 978-80-971205-1-1.

Vedecká práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

MAJCHER, Stanislav - PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ , Edita. The power  of communication in architectural education. In World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol.13, No.3 (2015), s. 353-356. ISSN 1446-2257. V databáze: SCOPUS.  RG Journal Impact: 0.28*https://www.researchgate.net/journal/14462257_World_Transactions_on_Engineering_and_Technology_Education

 

Vedecká práce v domácich vedeckých časopisoch:

PUŠKÁR, Branislav. Rozumný pohľad na inteligentné budovy. In: Arch. Roč. 21, č. 11 (2016), s. 64-66. ISSN 1335-3268.

PUŠKÁR, Branislav. Význam inteligencie v architektúre. In: ALFA : Architektonické listy FA STU. roč.14, č.1-4 (2010), s.36-41. ISSN 1135-2679.

PUŠKÁR, Branislav. Aplikácia konceptu inteligentnej budovy. In Eurostav. Roč. 25, č. 1-2 (2019), s. 10-13. ISSN 1335-1249.

PUŠKÁR, Branislav - KOČLÍK, Dušan. Adaptácia neonatologického oddelenia : príklad integrácie matky do starostlivosti o novorodenca v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. In ALFA. Roč. 24, č. 1 (2019), s. 28-35. ISSN 1135-2679.

 

Príspevok v zborníku svetového alebo európskeho kongresu, sympózia, vedeckej konferencie:

BACOVÁ, Andrea - PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ , Edita. New housing models – Case studies. In SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : conference proceedings. Albena, Bulgaria, 18. - 24. 6. 2015, 2015, S. 509-516. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-43-8.  V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84964301321 ; DOI ; SCOPUS_INTID: 37808208.

BACOVÁ, Andrea - PUŠKÁR, Branislav. Healthy mobility of the residential environment. In SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 6. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : conference proceedings. Volume II : Green buildings technologies and materials. Green design and sustainable architecture. Albena, Bulgaria, 30.6.-6.7.2016. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2016, S. 587-592. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-69-8. V databáze: WOS: 000391650000077.

BACOVÁ, Andrea - PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ , Edita. Residentialization of Public Spaces: Bratislava Example. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 245. WMCAUS 2017. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 12.-16. 6. 2017, Praha, (2017), art.no.042012. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85033731570, WOS: 000419056402004.

BACOVÁ, Andrea - PUŠKÁR, Branislav. Definition of problems and needs - quality modules for housing. In Architecture in Perspective 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 7th Architecture in Perspective 2015 = 7. Architektura v perspektivě 2015, Ostrava, Czech Republic, 24-25 October 2015. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, S. 30-31. ISBN 978-80-248-3802-1. V databáze: WOS: 000367406500007.

BACOVÁ, Andrea - PUŠKÁR, Branislav. Residentializing of housing environment. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 92-93. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900024.

BACOVÁ, Andrea - PUŠKÁR, Branislav. Slovak family house 2000-2015. In Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017 = Architektúra v perspektivě 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, S. 60-63. ISBN 978-80-248-4058-1. WOS: 000432503300014.


UMELECKO – TVORIVÁ ČINNOSŤ:


Realizované architektonické, umelecké diela, schválená územno – plánovacia dokumentácia, projekty - výber:  

PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dvojdom, Dúbravka, Bratislava. Projekt pre územné rozhodnutie,  2017; Projekt pre stavebné povolenie 2019.

PUŠKÁR, Branislav – VRÁBLOVÁ, Edita - CZAFÍK, Michal: Interiér spoločenskej sály. Gymnázium Bilíkova, Dúbravka. Realizácia, 2019. 

PUŠKÁR, Branislav -  VRÁBLOVÁ, Edita – CZAFÍK, Michal: Rekonštrukcia interiéru telocvične na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. Realizácia, 2018.

JABLONSKÝ M. - MAJCHER S. - Spolupráca: PUŠKÁR, B. - VRÁBLOVÁ E.:  Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie Dúbravka - Hlavica, Bratislava, ÚR, SP 2017, Realizácia.

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E.: Rodinný dom - novostavba, Obytná zóna Mladé Čunovo, SP 2015, Realizácia. 

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Rodinný dom v Plaveckom Štvrtku. SP 2009, Realizácia.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P..: Rodinný dom v Kútoch. SP 2014, Realizácia.

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E., MAJCHER S., JABLONSKÝ M.: Modernizácia vstupných a spoločných komunikačných priestorov - realizácia rekonštrukcie vstupných priestorov v 3 bytových domoch Bukovčana 2-4; Bratislava, Realizácia 2017.

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E.: Záhradná chata - Pod Srdcom /Rodinný dom vo svahu, SP  2014, Realizácia.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Budova Národnej rady SR – Interiér jedálne. Realizácia Bratislava 2009.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Budova Národnej rady SR – Interiér fitness. Realizácia Bratislava 2009.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Budova Národnej rady SR – Interiér kaviarne. Realizácia Bratislava 2009.

PUŠKÁR, B., STANKOCI,I: Foyer spoločnosti RECA, Vajnorská ulica, Realizácia Bratislava 2007.

PUŠKÁR, B., STANKOCI,I: Kaviareň v NC Polus, Realizácia, Bratislava 2007.

 

Urbanistické a architektonické štúdie - výber:

PUŠKÁR, Branislav – VRÁBLOVÁ, Edita: Materská škola, Jarovce. Architektonická štúdia - projekt pre ÚR a stavebné povolenie, 2019.

PUŠKÁR, Branislav - KOČLÍK, Dušan - VRÁBLOVÁ, Edita: Koncepcia interiéru oddelenia neonatológie s adaptáciou na jednotku MCC, Bratislava. Realizačný návrh interiéru a zmena funkcie oddelenia neonatológie v “ NSP Sv. Cyrila A Metoda. 2018.

BACOVÁ, A., PUŠKÁR, B.:  Obnova  panelového bytového domu, Beňadická 2-4, Bratislava, UAŠ 2006.

PUŠKÁR, B., VITKOVÁ Ľ., MAJCHER, S.: Campus Materiálovotechnologickej fakulty STU CAMBO - Univerzitný vedecký park, Trnava, UAŠ 2015.

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E., MAJCHER S., JABLONSKÝ M. UAŠ Námestie Jána Kostru, Devínska Nová Ves, Bratislava 2017.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Vila Godrova ulica, UAŠ Bratislava 2009.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Rodinný dom s dvoma bytmi  Bratislava Segnáre –Bratislava Lamač, UAŠ Bratislava 2010.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Základná škola a škôlka Pod vŕškami, UAŠ Bratislava 2008.

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E.: Foyer budovy Ministerstva kultúry SR, Bratislava UAŠ, 2011.

PUŠKÁR, B., PUŠKÁR, P., STANKOCI,I.: Hostel – Obchodná ulica 48, Bratislava, UAŠ Bratislava  2008.

Ocenené alebo odmenené architektonicko - urbanistické a výtvarné súťaže:

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ, E., MAJCHER S., JABLONSKÝ M.: Nemocnica budúcnosti Martin - súťažný návrh odmenený medzinárodnou porotou,  Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave, Martin, jún 2017, Odmena poroty.

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E.: Kúpalisko M-láka park, Za rybníkom, Devínska Nová Ves, Bratislava, apríl 2012, Cena verejnosti.

Výstavy autorské:

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E.: PRIEstory DNV; Fakulta architektúry STU, Bratislava   09.03.2015 - 15.03.2015 : Bratislava, Slovensko.

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E.: PREmenü DNV II; F-centrum Devínska Nová Ves, Bratislava a Fakulta architektúry STU, Bratislava   11.5.-15.7.2012.

 

Výstavy kurátorské – zahraničné:

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E., BACOVÁ A.: Neue Funktionen für alte Baustrukturen. Medzinárodná putovná výstava, ktorá bola realizovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 ako čiastkový výstup Medzinárodného výskumné ho projektu REGIOGOES.  Výstava sa konala 22.10.2014 v Zurndorfe a 05.12.2014 - 28.12.2014 Burgenlande, Rakúsko, v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied – Inštitútom pre výskum mesta a regiónu.

Výstavy kurátorské – domáce:

PUŠKÁR, B., VRÁBLOVÁ E., BACOVÁ A.: Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry / kurátorský projekt pre slovenskú časť 11.11.2014 - 14.11.2014 : Bratislava FA STU.


Vedecká činnosť - výber:


Ukončené výskumné projekty – zahraničné (zodpovedný riešiteľ/spoluriešiteľ):

Interreg III A:  Plattebbausanierung in Wien und Bratislava  Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserung von  Plattenbausiedlungen  (hlavný riešiteľ projektu:  Osterreichischen Akademie der  Wissenschaften, vedúca projektu: Mag.Dr.Vera Mayer,  spoluriešiteľ: B. Puškár, 2003 - 2006) info o projekte: www.oeaw.ac.at/isr/platte_wiba

Regiogoes, Creating the Future: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, Projekt Regiogoes, FA STU  hlavný partner a hlavný riešiteľ  za SR: A.Bacová, zástupca vedúcej projektu za SR: B. Puškár , grant pridelený v decembri 2012, realizované v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied, Viedeň) info o projekte: www.regiogoes.eu

Ukončené výskumné a rozvojové projekty – domáce (zodpovedný riešiteľ/spoluriešiteľ):

VEGA 1/0859/08: Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov, vedúca projektu: M.Budiaková, riešiteľ: B. Puškár,2008

Domáci grant „Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“ , vedúca projektu: L.Rollová, riešiteľ: B. Puškár ,2015-2017

Posudok domácej publikácie alebo projektu

Posúdenie projektu VEGA pre Vedeckú grantovú agentúru Ministerstva    školstva, vedy, VEGA 1/0727/16 Geometrická a komparačná analýza historických krovov

Posúdenie projektu VEGA pre Vedeckú grantovú agentúru Ministerstva    školstva, vedy, VEGA 1/0725/15 Inteligentné budovy a technika prostredia na báze obnoviteľných  zdrojov energie 

Puškár,Branislav: recenzia článku Pifko, Henrich: Úsporné domy, zabudnite na mýty! In:Eurostav 12.ročník, 3/2006, Bratislava ISSN 1335-1249

Posudok k obhajobe dizertačnej práce

Puškár,Branislav: oponent dizertačnej práce „Inteligentné budovy     a vnímaný komfort prostredia“ Pilipova,I. Stavebná fakulta TUKE Košice

Puškár,Branislav: oponent dizertačnej práce „Analýza potenciálu obnovy existujúceho bytového domu “ Pitoňák, A. Stavebná fakulta TUKE Košice