Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Architektka, vysokoškolská pedagogička, publicistka

Absolventka Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1985). Architektonickú prax začínala v rokoch 1985 – 1993 na Útvare hlavného architekta mesta Bratislavy, kde pôsobila aj ako vedúca ateliéru pre rozvoj mestských častí. Od roku 2000 je autorizovanou architektkou SKA. V projekčnej oblasti sa venuje predovšetkým projektom z oblasti bývania, urbanistickým plánom a štúdiám. 

Od roku 2003 je pedagogičkou na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde v súčasnosti vedie aj Ústav architektúry obytných budov a zároveň sa venuje systematickému výskumu architektúry v oblasti bývania. Je autorkou viac ako 350 odborných článkov, vedeckých štúdií, recenzií, ako aj autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií a vedeckých monografií (Bytové domy na Slovensku, Nové modely bývania, Nové koncepty v architektúre rodinných domov na Slovensku, Slovenský rodinný dom 2000 -2015 /Slovak Family House 2000-2015).

Je členkou a riešiteľkou viacerých medzinárodných výskumných grantov. V rokoch 2002 – 2012 bola šéfredaktorkou periodickej publikácie Nové rodinné domy. Ako kurátorka realizovala viacero domácich i zahraničných architektonických výstav. Je členkou Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU. Je dlhoročnou členkou medzinárodnej poroty Ceny časopisu ARCH a organizátorkou Ceny ARCH ako aj členkou poroty Fasáda roka a členkou medzinárodnej poroty Baumit Life Challenge. Od roku 2010 je šéfredaktorkou odborného mesačníka ARCH o architektúre a inej kultúre (www.arch.sk), ktorého Cena ARCH patrí k prestížnym slovenským architektonickým cenám.


Graduated  the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology in Bratislava in 1985. Since 1985-1993 working at the Department of Chief Architect in Bratislava as the head of the studio for the City Districts Development. In 2000 she has became member of the Slovak Chamber of Architects (authorized architect SKA). In the field of architectural practice she has primarily focused on housing projects, urban plans and studies.

Since 2003 she has been working as a pedagogue at the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology in Bratislava, where she currently leads the Institute of Architecture of Residential Buildings and at the same time devotes to systematic research of housing architecture. She has been published more than 350 articles, scientific studies, reviews, as well as several book publications and scientific monographs as author and co-author (Residential Houses in Slovakia, New Housing Models, New Concepts of Family Houses Architecture in Slovakia, Slovak Family House 2000 -2015 / Slovak Family House 2000-2015).

She is a member and organizer of the international jury for the ARCH Magazine Awards as well as an international jury member for awards like the Facade of the Year and the Baumit Life Challenge. As curator she had conducted multiple domestic and international architectural exhibitions. Since 2010 she has been the editor-in-chief of the magazine ARCH focused on architecture and culture (www.arch.sk), whose ARCH Award is the prestigious Slovak architectural awards.

 


Vzdelanie:

1985, Vysokoškolské, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

2000, autorizovaná architektka SKA

 


Priebeh zamestnania:

1985 -1993

Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy, projektant-asistent, samostatný projektant, vedúca ateliéru pre rozvoj mestských častí

1993 -1994

samostatná projektová činnosť v oblasti urbanizmu a územného plánovania 

1994 -1997 

Knauf Bratislava, obchodné zastupiteľstvo, technické poradenstvo pre aplikáciu sádrokartónových systémov Knauf, technická  príprava stavieb s uplatnením systémov Knauf

1997 - 2003 

Archpress  - návrh a realizácia interiérov, reklamná , vydavateľská a redakčná činnosť, grafické studio

2003 - 2008:  

odborná asistentka, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava

2008 - trvá: 

docentka, Fakulta  architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava

2011 – trvá:

Vedúca Ústavu architektúry obytných budov, FA STU, Bratislava


Pedagogická činnosť:

Dĺžka praxe:  34 rokov (z toho pedagogická 16 rokov)

Postavenie koncepcie a zavedenie nového predmetu, garancie predmetov:

I.stupeň štúdia, študijný program: Architektúra a urbanizmus:

Garantka modulu M1: Obytné budovy 4.ročník, (od  2006 – trvá)

predmety:

1_AN7M1_AU:  Ateliér navrhovania VII modulu M1 (od 2006 – trvá)

1_VKM1_AU : Vybrané kapitoly I modulu M1, (od 2006 – trvá)

II.stupeň štúdia, študijný program: Architektúra a urbanizmus:

Garantka predmetu 2_AT2_A : Ateliér II -  (A1 9), 5.ročník

Garantka predmetu 2_ATS_A:  Ateliérový seminar II, 5.ročník

Garantka predmetu 2_AT2_U:  Ateliér II  - (A1 9), 5.ročník - urbanizmus

Garantka predmetu 2_AT3_A: Ateliér III A1: Budovy pre bývanie, 6.ročník

Garantka predmetu 2_ATS3_A:  Ateliérový seminar III, 6.ročník

Výberové predmety:

Garantka predmetu: 2-ROP_A:  Revitalizácia obytného prostredia, (od 2014 – trvá)

Garantka  predmetu 2_VTB1_A:  Vývojové trendy bývania, (od 2006 – trvá)

Predchádzajúce garancie:

Garantka predmetu 1_OBB_AU:  Obytné budovy, 1.ročník (zavedenie novej koncepcie predmetu, garantka  (od 2009 – 2019)

Garantka predmetu 1_AN1_AU:  Ateliér navrhovania I  (od 2010 - 2019)

Diplomanti (2007-2019):

Bc. Adam Brna, akad.rok: 2018/2019, téma diplomovej práce: Polyfunkčný  bytový komplex, Bratislava – Petržalka nové centrum 

Bc. Jana Kmeťová, akad.rok: 2018/2019, téma diplomovej práce: Polyfunkčný  bytový komplex, Bratislava – Petržalka nové centrum 

Bc. Melegová Barbora, akad.rok: 2016/2017, téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný  bytový komplex, Bratislava - Cvernovka

Bc. Mária Rakúsová, akad.rok: 2016/2017, téma diplomovej práce: : Mestský polyfunkčný  bytový komplex, Bratislava – Cvernovka

Bc. Erik Vajgel, akad.rok: 2015/2016, téma diplomovej práce: Nová Cvernovka – mestský polyfunkčný objekt

Bc. Matej Brondoš, akad.rok: 2014/2015, téma diplomovej práce: Polyfunkčný bytový dom – Nové PKO, Bratislava

Bc. Ivona Kolesárová, akad.rok: 2014/2015, téma diplomovej práce: Polyfunkčný bytový dom – Nové PKO, Bratislava

Bc. Michal Mráz, akad.rok: 2013/2014, téma diplomovej práce: Mestský kongresový hotel, Nitra

Bc. Martin Kohaut, akad.rok: 2013/2014, téma diplomovej práce: Mestský hotel, Nitra

Bc. Andrej Dinaj, akad.rok: 2012/2013, téma diplomovej práce: Polyfunkčný  Výškový objekt – dominanta pre Nitru

Bc. Jakub Hložník, akad.rok: 2011/2012, téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný bytový dom, centrum Galanta

Bc. Jakub Kolarovič, akad.rok: 2011/2012, téma diplomovej práce: Peršia zóna Galanta – mestský hotel

Bc. Jakub Vozárik, akad.rok: 2011/2012, téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný bytový dom, centrum - Galanta

Bc. Anton Augustín, akad.rok: 2010/2011, téma diplomovej práce: Bytový komplex so športovou vybavenosťou, Trnavská ul., Bratislava 

Bc. Martin Kvasnica, akad.rok: 2010/2011, téma diplomovej práce: Bytový komplex so športovou vybavenosťou, Trnavská ul., Bratislava 

Bc. Iveta Vaňková,  akad.rok. 2010/2011, téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný kompex s hotelom***** a apartmánovým bývaním, Bratislava – Čulenova

Bc. Michal Czafík, akad.rok: 2010/2011, téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný kompex s hotelom***** Dúbravka - Bratislava Nové centrum

Bc. Barbora Deáková, akad.rok 2010/2011,  téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný kompex s kongresovýn hotelom*****, Bratislava – CMC Petržaka

Bc. Veronika Poláčeková, akad.rok: 2008/2009, téma diplomovej práce: Nové impulzy pre bratislavský amfiteáter: využitie územia bývalého amfiteátra, Drotárska ul., Bratislava – polyfunkčný komplex 

Bc. Eva Kozárová, akad.rok: 2008 /2009, téma diplomovej práce:  Nové impulzy pre bratislavský amfiteáter: využitie územia bývalého amfiteátra, Drotárska ul., Bratislava – polyfunkčný komplex 

Bc. Alena Petejová,  akad.rok: 2008 /2009, téma diplomovej práce: Mestský bytový dom s vybavenosťou, Žilinská ul., Bratislava 

Bc. Roman Šarmír, akad.rok: 2007/2008, téma diplomovej práce: Polyfunkčný  mestský blok  - Radlinského - Vazovova - Mýtna, Bratislava

Bc. Vladimír Šlachtovský, akad.rok: 2007/2008, téma diplomovej práce: Mestský bytový dom, Bratislava – Zimný prístav


Knižné publikácie:

BACOVÁ, Andrea:  Slovenský rodinný dom 2000 - 2015 / Slovak family house 2000 – 2015,

BACOVÁ, Andrea, PUŠKÁR, Branislav, VRÁBLOVÁ , Edita:  Nové modely bývania / Neue Wohnmodelle,  Nakladatelství Gasset, Praha, 2015. 265 s. ISBN 978-80-87079-47-8

Vera Kapeller (Hg.):  Kapeller.V., Huemer,J., Gollner,Ch., Bacová,A., Puškár,B., Moravčíková,H.: :  Plattenbausiedlungen – Erneuerung des baukulturellen Erbes in Wien Bratislava,  Frauhofer IRB Verlag, 2009, ISBN 978-3-8167-7665-9

Bacová, A. a kol.:  Bytové domy na Slovensku, Eurostav 2007, ISBN 978-80- 89228-13-3

BACOVÁ, Andrea a kol,: Nové rodinné domy XII,  Eurostav 2012, ISBN 978-80-89228-34-8

 

Bacová, Andrea  a kol,: Nové rodinné domy XI, Eurostav 2011, ISBN 978-80-89228-31-7

 

Bacová, Andrea  a kol,: Nové rodinné domy X,  Eurostav 2010, ISBN 978-80-89228-27-0

Bacová, Andrea  a kol,: Nové rodinné domy IX, Eurostav 2009, ISBN 978-80-89228-22-5

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy VIII, Eurostav 2008, ISBN 978-80-89228-17-1

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy VII, Archpress, 2006, ISSN: 1336-488X

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy VI, Archpress 2005, ISSN 1336-488X

Bacová, Andrea a kol.:  Nové rodinné domy V, Archpress, 2005, ISSN: 1336-488X

Bacová, A., Kopecká, H., Mašek, M.: Nové rodinné domy IV, Archpress, 2004, ISSN1336-488X

Bacová, A., Kopecká, H., Mašek, M.: Nové rodinné domy III, Archpress, 2004, ISSN 1336 - 488X

Dokladová časť : Register publikačnej činnosti STU

 


Umelecko – tvorivá kvalifikácia:

Realizované architektonické, umelecké diela, schválená územno – plánovacia dokumentácia, projekty: 

Bacová, A., Vodrážka, P.: Územný plán mestskej časti Vrakuňa, Bratislava - koncept riešenia, okt.1996, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P. : Územný plán zóny Horné diely, m.č.Vrakuňa, Bratislava,nov.1999, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P. : Územný plán zóny Horné diely, m.č. Vrakuňa, Bratislava - čistopis, dec.2001, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P.: Územný plán zóny Horné diely m.č.Vrakuňa, Bratislava - doplnok, východný okraj, júl 2003, prerokované, schálené, ( 50%, 50%)

Bacová, A., Vodrážka, P., Závodný,L., Michalák,D.:  Projekt pre územné konanie a stavebné povolenie – zóna Horné diely – Malý Dunaj  - bytové domy, nov.2001 - sept.2002 - realizované, (20%, 30%,30%,20%)

Hájek, R , Bacová, A..: Projekt pre stavebné povolenie, Budova Arch, Jaskový rad 187, Bratislava, dec.2002, (spolupráca na projekte a interiéroch) - realizované 

Bacová, A., Mašek,M., Meleg,P.:  Koncept regulačného plánu zóny CMC V. - Obchodná ulica, ÚHA Bratislava, 1990, schválené a prerokované, (40%, 40%,20%)

Regulačný plán zóny Obchodná ulica - 1. návrh, ÚHA Bratislava, 1991, kolektív autorov: A. Bacová - I. Marko -  M. Kropiláková - V. Hrdý - M.  Mašek -  P. Meleg - M. Bogár -  P. Frecer -  V. Husák  - P. Gál -  B. Kováč -  P. Vodrážka, prerokované. 

 

 

Urbanistické a architektonické štúdie, vrátane neocenených súťaží:

Bacová, A., Vodrážka, P.,Michalák, D.:  Urbanisticko - architektonická štúdia zóny Lesopark - západ, Vrakuňa, Bratislava, nov.2005, (40%, 40%,20%)

Bacová, A., Vodrážka, P., Kováč,B.: Revitalizácia obytného územia Petržalky, časť Háje - Ovsište, okt.2001, (40%, 40%,20%)

Bacová, A., Vodrážka, P., Závodný,L., Michalák,D. : Urbanistická štúdia a investičný zámer: zóna Horné diely - Malý Dunaj, júl 2001, (25%, 25%,25%, 25%)

Bacová, A., Vodrážka, P.: UAŠ - Piaty Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava, 1993, (50%,50%)

Bacová, A., Vodrážka, P.: UAŠ - Horné Diely, Vrakuňa Bratislava,1993, (50%,50%)

Bacová, A., Meleg, P., Mašek,M.:  UAŠ Bratislava - Obchodná ulica, ÚHA Bratislava, 1989.  (40%, 30%,20%)

Bacová, A., Petrek, A., Mašek, M.: UAŠ Bratislava - Devínska Nová Ves,1988, (40%, 20%, 40%)

Bacová, A., Rybár, V., Petrášová, D.:  UAŠ Bratislava - hl.m.SR, Kompozičné princípy mesta Bratislavy, ÚHA Bratislava,1988, (50%,25%,25%)

Bacová, A., Mašek, M.: Súťaž Bratislava - Trnávka, 1989, NV hl. m. SR Bratislavy, (50%,50%).

 

Ocenené alebo odmenené architektonicko - urbanistické súťaže 

Bacová, A., Mašek, M.: Súťaž Dúbravka - centrum, 1986, 1. odmena, NV hl.m. SR Bratislavy, (50%,50%)

Bacová, A., Mašek, M.: Súťaž Bratislava - Obchodná ulica, 1987, 2. cena ex aeqo (1. cena nebola udelená), NV hl. m. SR Bratislavy, (50%,50%)

 

Výstavy (autorské) / z toho v zahraničí:

One - Family House in Wood,  (A. Bacová –M.Mašek: súťažný návrh medzinárodnej súťaže), výstava Slovenj Gradec, Slovinsko, september 1987 a výstava v umeleckej galérii Klagenfurt (Rakúsko)

Salón absolventov (prof.Gál) 60,  FA STU, Bratislava, február 2002

Výstava Súťaž Obchodná ulica (víťazné návrhy) ,  Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy, sept.1987 (nedokumentované)

Výstava Regulačný plán Obchodná ulica, sept.1990, Slovenský syndikát novinárov, Bratislava 

 


Vedecká kvalifikácia:

Počet ukončených výskumných projektov / ako zodpovedný riešiteľ:

 

Výskumný projekt Interreg III A:  Plattebbausanierung in Wien und Bratislava

Bautechnische, architektonische und soziale Verbesserung von 

Plattenbausiedlungen  (hlavný riešiteľ projektu:  Osterreichischen Akademie der 

Wissenschaften, vedúca projektu: Mag.Dr.Vera Mayer,partner a spoluriešiteľ 

projektu: A.Bacová, 2003- 2006) 

Grantový projekt Pro Slovakia:  Slovenský rodinný dom 1989 - 2005 / Individually

Designed Slovak Residential Architecture 1989-2005 (hlavný riešiteľ: A.Bacová)

 

Publikované vedecké práce

 

Bacová, Andrea -  Puškár, Branislav: Obnova panelového bytového domu,

Beňadická 4-6, Bratislava (pilotný projekt výskumnej úlohy Interreg III A - Projekt:

Plattebbausanierung in Wien und Bratislava, Pilotprojekt : Umfassende Sanierung eines

Wohnblocks in Bratislava –Petržalka), 70%, 30% 

Bacová, Andrea: Slovenský rodinný dom 1989-2005 / Individually Designed

Slovak Residential Architecture 1989-2005, vydala FA STU Bratislava , 2006, Katalóg k medzinárodnej výstave, počet strán: 47, ISBN 80-227-2446-7

Bacová, Andrea: Wohnkultur in Bratislava zur Zeit des Plattensiedlungsbaus, s.120 -128, In: Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava – zwischen Vision, Alltag und Innovation, Verlag Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006, ISBN 3-7001- 3698-6

Bacová, Andrea : Auf der Suche nach den neuen Wohnungsformen, ALFA, 1-2 / 2002, s.117-119.


Členstvá:

Členka Vedeckej a umeleckej rady FA STU v Bratislava, od novembra 2010

Členka Pamiatkovej komisie Krajského pamiatkového úradu, od januára 2008

Členka Redakčnej rady časopisu ARCH, od januára 2010

Členka Regionálnej rady Spolku architektov Slovenska 

Členka  medzinárodnej  poroty Ceny časopisu ARCH (1999, 2010,2011)

 

Šéfredaktorka odborného časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, od januára 2010

Šéfredaktorka odbornej publikácie Nové rodinné domy, od r.2003