Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Budova Pavilónu teoretických ústavov SVŠT (link na Register modernej architekúry Slovenska) v ktorej Fakulta architektúry a dizajnu STU sídli sa stala v roku 1986 národnou kultúrnou pamiatkou. V priestoroch Knižnice FAD pôvodne sídlila Slovenská technická knižnica (dnes Centrum vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A).

V roku 2010 bola úspešne zavŕšená 1. etapa koncepcie Rozvoja objektu Fakulty architektúry a dizajnu STU, v rámci ktorej sa realizovala kompletná rekonštrukcia priestorov pre fakultnú knižnicu po dislokovanom Centre VTI SR. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov knižnice sa uskutočnilo 12. apríla 2010 za účasti ministra školstva SR, rektora STU, dekana a vedenia Fakulty architektúry a dizajnu STU a ďalších hostí. Podporu a  pomoc pri obnove pôvodných priestorov knižnice poskytol rektor STU a Ministerstvo školstva SR.

           

Knižnica FAD bola zrekonštruovaná v intenciách pôvodného návrhu z 50-tych rokov od autora celej budovy, architekta profesora Emila Belluša, nestora architektonického školstva na Slovensku. Pozostáva z dvoch priestranných miestností - zo samostatnej študovne, v ktorej sa príležitostne konajú prezentácie, panelové diskusie a vzdelávacie akcie a z knižnice so študovňou.

V priestoroch samostatnej študovne sa nachádza historická lístkovnica, ktorá bola obnovená a doplnená textami, obrázkami a najmä fotografiami, ktoré prezentujú život, dielo, pedagogické, architektonické a vedecké pôsobenie architekta a profesora Emila Belluša (bližšie o ňom na Archinfo.sk). Dokumenty sa nachádzajú v zásuvkách, ktoré sú označené Bellušovým podpisom. Vedľa lístkovnice sa nachádza vitrína s prácami študentov – architektonickými modelmi Bellušových stavieb.

          

Rekonštrukcia prinavrátila knižnici jej pôvodné špecifiká - priestor získal denné svetlo z troch strán, čo poskytuje študentom vynikajúce študijné podmienky počas celého roka. Zreštaurovaný bol aj pôvodný mobiliár knižnice, ktorý je tiež Bellušovým dielom. Zahŕňa stoly, stoličky, historické regále, taburetky a pracovný stôl. Historický nábytok bol súčasťou bývalej Slovenskej technickej knižnice, ktorá v minulosti sídlila v tomto priestore. V dvoch vitrínach je permanentná výstava o profesorovi Emilovi Bellušovi – obsahuje skriptá, fotodokumentáciu a osobné veci, ktoré používal pri architektonickej práci. 

         

Presťahovaním Knižnice FAD do nových priestorov, modernizáciou technického vybavenia, doplnením kvalitnými počítačovými stanicami, prístupom na internet a do licencovaných zahraničných databáz, taktiež rozšírením a skvalitnením knižnično-informačných služieb sa pre používateľov knižnice otvorili lepšie možnosti pre štúdium a vedecký výskum.