Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania - CEDA (Centre of Design for All) bolo založené na Fakulte architektúry STU v júni 2007 (od roku 2020 Fakulta architektúry a dizajnu STU)

CEDA je od júla 2007 aktívnym členom organizácií:

Prečo je potrebné tvoriť prístupné prostredie? – informácia tu

Bariéry v prístupnosti – informácia tu

Poslanie centra

Centrum CEDA sa zameriava na výskum a profesionálnu podporu tvorby a realizácie bezbariérového prostredia v súlade s princípmi inklúzie a nediskriminácie. Cieľom CEDA je skúmanie a aplikovanie princípov tvorby prostredia metódou „Univerzálne navrhovanie“ – „Navrhovanie pre všetkých“. Takto navrhnuté prostredie umožňuje rovnocenné užívanie všetkými ľuďmi bez rozdielu ich fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností.

Univerzálne navrhovanie (z angl. Universal Design) sa týka tvorby prostredí, produktov a služieb vo všetkých súvislostiach tak, aby boli prístupné a zrozumiteľné pre všetkých ľudí nezávisle na ich veku, schopnostiach a obmedzeniach. V dokumentoch EU sa táto metóda tvorby prostredia často označuje slovným spojením Navrhovanie pre všetkých (z angl. Design for All). 

Hlavné činnosti centra

Oblasť vzdelávania

- vývoj a poskytovanie vzdelávacích kurzov zameraných na tvorbu inkluzívneho prostredia metódou „Navrhovanie pre všetkých“ v spolupráci s akademickými, odbornými a dotknutými štátnymi inštitúciami,
- zavedenie a integrácia princípov „Navrhovania pre všetkých“ do univerzitných študijných plánov na všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň)
- vysielanie podnetov odborníkom s cieľom začlenenia princípov „Navrhovania pre všetkých“ do hodnotiacich kritérií odborných komisií.

Oblasť výskumu

- skúmanie princípov a súvislostí tvorby inkluzívneho prostredia vo všetkých oblastiach – v urbanizme, v tvorbe dopravných stavieb, stavieb na bývanie, stavieb občianskej vybavenosti, stavieb na prácu, služby a rekreáciu, ako aj v tvorbe interiéru,
- prieskumy a porovnávania národných a medzinárodných štandardov a iných legislatívnych predpisov v oblasti tvorby inkluzívneho prostredia,
- zhromažďovanie vedomostí založených na správnych príkladoch aplikovania Univerzálneho navrhovania a Navrhovania pre všetkých v praxi

- medziodborový výskum v spolupráci s relevantnými národnými univerzitnými pracoviskami, organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy

Spolupráca s verejnosťou

- s univerzitami, vzdelávacími a odbornými inštitúciami,

- s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím,

- so štátnou správou a samosprávou, 

- s organizáciami z oblasti obchodu, výroby a služieb.

Predmety činnosti:

- poskytovanie odborných konzultácií

- špecificky zameraný výskum pre potreby praxe

- audity prístupnosti budov

- prieskumy spokojnosti užívateľov s prostredím (POE)

- odborné stanoviská a posudky

- návrhy debarierizácie objektov

- tvorba architektonických štúdií a projektovej dokumentácie