Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Podpora univerzálneho navrhovania

Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu STU

Kód projektu v ITMS2014+: 312041APA3

Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu: Ľudské zdroje

Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Doba realizácie: máj 2020 - jún 2023

Cieľom výskumného projektu je skúmať aplikáciu prístupnosti a univerzálneho navrhovania v zahraničnej stavebnej a legislatívnej praxi a navrhnúť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov v súlade s článkami 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu.

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Manažér projektu: RNDr. Juraj Paučula

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Prijímateľ: Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len IA MPSVR SR)

Partneri:

1.Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len RPSP)

2.Slovenská únia podporovaného zamestnávania (ďalej len SUPZ)

3.Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu STU

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu: Ľudské zdroje

Špecifický cieľ: 4.2.1 – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Doba realizácie: august 2018  až október 2023

Cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto ZSS budú nachádzať. CEDA bude v projekte poskytovať podporu transformačným tímom pri tvorbe fyzického prostredia formou vzdelávaní a konzultačnej činnosti.

Metodické riadenie projektu za partnera CEDA - doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Manažérka projektu za partnera CEDA - doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.


Projekt ERASMUS+, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (KA2):
Číslo projektu:
2015-1-SK01-KA203-008959

UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs

Partneri projektu:
P1 - CEDA, Fakulta architektúry STU v Bratislave  (v spolupráci s Centrom podpory študentov so ŠP na UK)
P2 - Teiresias, Centrum podpory pre študentov so ŠP na Masarykovej univerzite v Brne
P3 - Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami (AP3SP)  
P4 - Department of Architecture, University of Chieti-Pescara, Italy

viac informácií o projekte tu

Doba riešenia projektu: 2015 – 2018

Koordinátor projektu:
Doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava


Rozvojový projekt:
Číslo projektu:
001STU-2/2015 / MŠVVŠ SR

Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Cieľ:

Cieľom predkladaného rozvojového projektu je naplniť základné požiadavky vysokoškolského zákona a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. Výsledkom projektu bude zlepšenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP) na všetkých fakultách STU v Bratislave. Na základe výsledkov z vykonaných hodnotení prístupnosti priestorov a služieb STU boli v rámci rozvojového projektu zrealizované tieto zámery:

• zrealizovala sa debariérizácia fakúlt STU na základe priorít vyplývajúcich zo Správy o stave prístupnosti priestorov a služieb pre študentov so špecifickými potrebami na STU,
• zabezpečilo sa ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova J. Hronca STU,
• zlepšil sa prístup k informáciám a študijným materiálom v akademických (fakultných) knižniciach STU a zlepšila sa kvalita informácií o štúdiu pre študentov so špecifickými potrebami,
• zlepšili sa podmienky na orientáciu, samostatný a bezpečný pohyb študentov so špecifickými potrebami v priestoroch fakúlt STU,
• zlepšila sa dostupnosť podporných služieb STU pre študentov so špecifickými potrebami.

Doba riešenia projektu: 2016 – 2017

Zodpovedný riešiteľ:
Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Fakulta architektúry STU BratislavaNárodný projekt:

Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Anotácia projektu:
Cieľom projektu je podporiť zariadenia sociálnych služieb a ich zriaďovateľov pri realizácii projektov zvyšovania kvality a nezávislosti života osôb so zdravotným postihnutím v súlade s prijatou národnou stratégiou deinštitucionalizácie (DI). Riešitelia projektu z CEDA poskytovali vzdelávací kurz o univerzálnom navrhovaní objektov komunitných sociálnych služieb, hodnotili pripravenosť zariadení sociálnych služieb na DI a poskytovali konzultačnú činnosť pri príprave investičných projektov.

Žiadateľ projektu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky SR

Partneri projektu:
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania - CEDA FA STU
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Slovenská únia podporovaného zamestnávania
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Doba riešenia projektu: 2013 – 2015

Koordinátor za partnera CEDA:
Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava


Rozvojový projekt:
Číslo projektu:002STU-2/2013 / MŠVVŠ SR

Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Cieľ:
Všetky aktivity projektu sú zostavené tak, aby bol vytvorený a postupne realizovaný akčný plán: „Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“. Hlavným cieľom akčného plánu je identifikácia a postupná eliminácia bariér na všetkých fakultách STU. Zámerom tohto rozvojového projektu je zreálnenie pripravenosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na implementáciu zákona o vysokých školách a vyhlášky MŠ SR o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami, ako aj podpora zámerov samotného Ministerstva školstva SR.

Doba riešenia projektu: 2013 – 2014

Koordinátor projektu:
Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava


VEGA:
Číslo projektu: 1/0996/11 / Ministerstvo školstva SR

Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu

Anotácia projektu:
Architektonická teória a veda má nachádzať profesionálnu odpoveď na otázku akými riešeniami sa dá dosiahnuť bezbariérové vzdelávacie a pracovné prostredie. Doposiaľ nie sú vypracované typologické zásady pre navrhovanie budov pre vzdelanie a prácu tak, aby ich ľudia s pohybovým, zmyslovým a mentálnym postihnutím mohli využívať. Cieľom metódy univerzálneho navrhovania v architektúre je vytváranie nediskriminačného prostredia, ktoré má ambíciu pomôcť všetkým ľuďom naplniť základné ľudské práva, medzi ktoré patrí i právo na vzdelanie a prácu. Právo na vzdelanie a zapájanie sa do práce môže byť dosiahnuté vtedy, ak ľudia so zdravotným postihnutím môžu užívať priestory kde sa tieto aktivity uskutočňujú. Ak človek nemôže využívať prostredie na vzdelávanie a prácu, je mu zahatená cesta k naplneniu dôstojného života, čo je v demokratických spoločnostiach neakceptovateľné. Bez možnosti získať vzdelanie a prácu, inklúzia zdravotne limitovaných občanov do bežného života zostáva len prázdnou proklamáciou.

Doba riešenia projektu: 2011 – 2014

Koordinátor projektu:
Doc. Ing. arch. Maria Samova, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava


VEGA:
Číslo projektu: 1/0707/08 / Ministerstvo školstva SR
                            179/08 FA STU

Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia

Anotácia projektu:
Existencia univerzálneho - bezbariérového prostredia je jednou z podmienok sociálnej inklúzie a zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb. Nakoľko účinok platných legislatívnych predpisov týkajúcich sa riešenia tejto problematiky sa v praxi javí ako nedostatočný, musia sa hľadať iné, účinnejšie metódy. Jednou z nich je tzv. certifikácia objektov z hľadiska nárokov štyroch relevantných skupín zdravotného postihnutia – telesného, zrakového, sluchového a mentálneho. Predkladaný projekt audítorského programu má zámer stanoviť základné požiadavky na stavby určené pre bývanie, vzdelávanie, služby, dopravu a voľný čas tak, aby boli bezbariérovo prístupné v celom rozsahu nielen pre všetkých návštevníkov a užívateľov služieb, ale poskytovali aj možnosť zamestnania zdravotne postihnutých osôb. Objekty, ktoré splnia stanovené požiadavky auditu získajú certifikát a budú označené medzinárodnými symbolmi prístupnosti tak, aby boli kompatibilné s Európskou úniou.

Doba riešenia projektu: 2008 – 2011

Koordinátor projektu:
Doc. Ing. arch. Maria Samova, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava


IP ERASMUS:
Číslo projektu: 7203-0391/IP/BRATISL01 / Európska komisia

PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA:
"Design for All – Universal Design"

Anotácia projektu:
Hlavná téma projektu: "Navrhovanie pre všetkých – Universal Design" Intenzívny program sa bude zaoberať novými postupmi architektov, urbanistov, dizajnérov a stavebných inžinierov pri navrhovaní bezbariérového hmotného životného prostredia.
ŠPECIFICKÁ TÉMA PROJEKTU pre IP 2007/2008:"Turizmus pre všetkých" Cieľom je hlbšie skúmanie nástrojov, pomocou ktorých môžu mať architekti, urbanisti a dizajnéri pozitívny dosah na prostredie, čím sa následne zlepšia podmienky pre sociálnu inklúziu zdravotne postihnutých osôb. Ďalšie ročníky intenzívneho programu sa budú zaoberať napríklad tematikou "Kultúra pre všetkých" alebo "Šport pre všetkých", s dôrazom na skutočnosť, že problematika "Navrhovanie pre všetkých" sa musí riešiť komplexne a do hĺbky. Tento intenzívny program sa bude zaoberať špecifickými aspektmi architektonickej a urbanistickej tvorby prostredia so zreteľom na všetky aspekty ľudského života.

Prvá téma "Tourism for All" bola vybratá kvôli príležitosti oboznámiť sa s podmienkami v krajinách, ktoré sa projektu zúčastňujú. Líšia sa krajinnými, geografickými, sociálnymi, kultúrnymi a inými podmienkami.

Koordinátor projektu:
Doc. Ing. arch. Maria Samova, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava

Druhá téma "Culture for All" bola zameraná na univerzálne navrhovanie kultúrnych stavieb. 

Koordinátor projektu:
Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava

Kooperujúce univerzity:
Vienna University of Technology, Faculty of Architecture and Planning, Rakúsko University College Limburg, Department of Architecture, Belgicko Dresden Technical University, Faculty of Architecture, Nemecko Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture, Česká republika Gdansk University of Technology , Faculty of Architecture, Poľsko

Doba riešenia projektu: 2007 – 2009


MVTS : Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Keppl, J.,Korček, P., Puškár, P., Rollová, L., Szobiová, E., Špaček, R., Vitková, Ľ., Zborteková, K., EIDD, doba riešenia 2007-2009


Architektúra a urbanizmus: Navrhovanie pre všetkých od školy po prax, Európska komisia, zmluva č. VS/2004/0554, riešitelia projektu - Samová, M., Drahovský, M., Čerešňová, Z., Rollová, L., Korček, P., Majcher, S., ARVHA (koordinátor), 03/2005 – 11/2006


Architektúra bez bariér – architektúra pre všetkých: medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002/8 riešitelia projektu - Samová M.,Puškár P., Čerešňová Z., Korček P., Hürlimann M., Hürlimann K., Končeková D., Schleicher A., doba riešenia 07/2002-12/2003