Prejsť na obsah
Ateliér Uhrík

LS 2022


Pre prihlásenie sa na tému nám napíšte e-mail na roman.hajtmanek@stuba.sk alebo martin.uhrik@stuba.sk 

 

Prezentácia zadaní

 

Téma 1: Virtuálny domov v metaverse

dizajn & architektúra

Mixovaný dizajnérsky objekt

Vaša ideálna predstava domova v mixovanej realite fyzického a virtuálneho objektu a priestoru.

Technológia virtuálnej reality a rozšírenej reality sa stáva súčasťou našich životov.  Viaceré koncepcie "Metaverse" ukazujú, že v blízkej budúcnosti budeme tráviť čoraz viac času vo virtuálnych priestoroch. Virtuálna práca a vzdelávacie prostredie sa stávajú čoraz zložitejšími a interaktívnejšími, nehovoriac o zážitkoch z rozšírenej reality pre cvičenie, zábavu a hranie hier.

A čo virtuálny domov? Obrovské množstvo myšlienok, úsilia a zdrojov je investovaných, aby naše fyzické domovy boli pohodlné, účelné a zariadené kvalitným dizajnom.  Ale aký  je zážitok z domova vo virtuálnom svete? Aké objekty, funkcie a požiadavky by sme kládli na kvalitný virtuálny domov?

Cieľom je navrhnúť fyzické produkty charakterizujúce vašu predstavu domova a nájsť im virtuálny obraz.

Napríklad 1:1 svietidlo, 1:5 kreslo, 1:20 interiér, 1:100 dom / byt / individuálne bývanie

Súťaže:

Virtual Home | Competitions.archi

MICROHOME – Small Living, Huge Impact! Edition no. 4 | Competitions.archi

NANO HOUSE 2021 Architecture Competition | Competitions.archi

D. Takáč – Aggregation Lab

 

Remeselné techniky pre mixovaný svet

Vlastnosti materiálu a klasické remeselné techniky budú analyzované a digitalizované. Drevo, hlina, drôt nám dajú základ na vytvorenie formálneho jazyka prostredníctvom  výpočtového navrhovania. 

Druhá fáza bude návrh generatívneho alebo emergentného produktového dizajnu vybraného objektu na základe získaného formálneho jazyka.

V tretej fáze budeme produkovať fyzický model kombináciou remeselných techník a nástrojov digitálneho prototypovania. Využijeme produkčné kapacity a strojové vybavenie UVP (Univerzitného vedeckého parku na FAD STU)   

Cieľom je vytvoriť unikátny objekt zmiešavajúci remeselnú jedinečnosť ľudskej tvorby a digitálne dizajnové a produkčné nástroje.

Súťaže:

Area Four Industries A4I Prize | Competitions.archi

2022 PRIMA COMPETITION | Competitions.archi

Laheurte & Casale – Distraction, Render: Tholt, VR: Zajíček, Hajtmanek

 

Téma 2: Budúcnosť mestskej mobility - Piata izba

dizajn & architektúra

Piata izba - kombinácia konzumácie jedla a cestovania. Prepojenie koncepcie bývania budúcnosti s dopravou budúcnosti.

Problém denného dochádzania vo väčších mestách tvorí značný časový interval. Transportné autonómne vozidlo sa preto nutne nemusí chápať len ako anonymný priestor na krátkodobý pobyt, ale aj ako masovo prispôsobiteľný mobilný priestor na bežné aktivity. Čas dochádzania a presunu je tak možné stráviť pri rodinnej večeri, alebo pracovnom stretnutí. Kombináciou spoločenských aktivít, konzumácie jedla a mobility tak vzniká nový typ dizajnu, ktorý je predmetom výskumu tohto zadania.

Autonómne vozidlo môže byť tiež brané ako prídavný modul, piata izba, ktorú je možné zapojiť (plug in) do objektu domu, alebo práce, zvyšujúci tak variabilitu a flexibilitu ich užívania.

Práca bude založená na definícií scenára mladej rodiny v roku 2030 - rodičia z generácie Z/Alfa, dve deti a domáce zviera. Sledovania individuálnych denných aktivít a prienikov jednotlivých osôb. Tieto aktivity budú základom pre vytvorenie produktov a obytných priestorov.

Spolupráca so Škoda Design.

L. Frančeková - Piata izba

 

Diplomová téma: Kolaboratívne umelecké centrum Rača

architektúra

Témou zadania je priestor neobmedzenej umeleckej tvorby, kde môžu umelci a nadšenci rozvíjať svoju kreativitu v akejkoľvek oblasti zamerania: napísať knihu, uskutočniť tanečný workshop, hudobný program, maľovať, modelovať alebo rozmýšľať.
Cieľom zadania je navrhnúť prenajímateľné, obytné a tvorivé priestory, ktoré ponúkajú ideálnu základňu pre umeleckú, digitálnu, ale aj remeselnú tvorbu, motivujú ku kreativite, umožňujú svojim používateľom koncentrovať sa, inšpirovať sa, rozvíjať svoje umelecké nápady a zároveň zvyšovať kultúrnu a umeleckú úroveň mesta integrovaním lokálnych komunít a návštevníkov z vonka. Lokalita Bratislava - Rača.
Práca v rozsahu architektonickej štúdie s typickými pôdorysmi, rezmi, pohľadmi, doplnená o inovatívne 3D zobrazovacie výstupy.

Riešené územie

 

D. Svobodová - Nomadické štruktúry kultúrneho života


ZS 2021


Digitálny posun rapídne transformuje rôzne aspekty života, vrátane mobility. Akcelerujúci vývoj umelej inteligencie, autonómnych vozidiel a e-mobility vyžaduje re-definíciu mestského prostredia, spôsobov bývania, automobilov ale aj produktov ktoré sú v týchto priestoroch používané. Vedúce automobilové spoločnosti spravili prvé kroky k plne elektrickej preprave a investujú obrovské prostriedky do autonómnych automobilov. Priemysel očakáva bežné nasadenie elektrických, sebariadiacich áut už v najbližších rokoch. Napriek týmto zmenám, mestská infraštruktúra, mestský interiér aexteriér a celá škála produktov počínajúc rodinným domom a končiac volantom automobilu  nie  pripravené na nové možnosti využitia  Autonómna e-mobilita prináša viacero línií dizajnérskeho a architektonického výskumu.

Téma 1: Piata izba 2030

dizajn & architektúra [Spolupráca so Škoda Design] 

prepojenie koncepcie bývania budúcnosti s dopravou budúcnosti

Práca bude založená na definícií scenára mladej rodiny v roku 2030 - rodičia z generácie Z/Alfa, dve deti a domáce zviera. Sledovania individuálnych denných aktivít aprienikov jednotlivých osôb. Tieto aktivity budú základom pre vytvorenie produktov a obytných priestorov.

Smart object 
podtéma vhodná najmä pre dizajnérov  
(vzťah smarthome riešení k smart produktom)  

Prívlastok Smart“ označuje istý druh inteligencie a interakcie inak neživých objektov s človekom.  Budeme hľadať smart objekty vo vzťahoch bývania a cestovania. Smart rozšírenie objektu je dnes často realizované ako interaktívna digitálna vrstva. Kniha sa v priestore automobilu transformuje na audio knihu, na pracovnom stole sa stáva elektronickou knihou zobrazovanou na displeji a doma je to papierový výtlačok. Ten istý obsah mení plynulo formu a pravdepodobne aj ovplyvňuje naše chápanie a interpretáciu obsahu diela.   Cieľom zadania bude hľadanie formálneho vyjadrenia smart objektov a nové formy používania v cykle základných činností rodiny.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „VARIABILITA JEDNEJ VARIÁCIE -rovnaký počet súčiastok viacero možnych variácií Súčiastky základné (bez zmeny tvaru) -nižši možny variácii -rychlejšie prestavanenan inủ variáciu Súčiastky inteligentné (možná zmena tvaru, tvrdosti) -velmi velky počet variácii -dlhši potrebny na zmenu na inú variáciu Kombinácia základnych inteligentnych súčiastok -optimalizovany počet variácií podla potreby užívatel'a -optimalizovany čas na prestavanie podl'a konfigurácie užívatela rozloženie postel'“

 Zdroj: UN Studio – Möbius House

Color & Trim  
podtéma vhodná najmä dizajnérov a interiérových architektov  
(materiálová a farebná identita domova prenesená do objektov dizajnu a interiéru automobilu.)  

Zadanie súčasne skúma dizajnové prepojenie interiéru vozidla s domom užívateľov použitím materiálov, farieb, vzorov a osvetlenia. Pracuje s konceptom ovládania inteligentnej budovy a automatizácie činností spojených s bývaním a cestovaním a masovej kustomizácie. Existuje niečo ako estetická identita rodiny? Je možné ju stvárniť v dizajne interiéru domu, automobilu a produktu?   

 

Piata izba  
podtéma vhodná najmä pre architektov 

Problém denného dochádzania vo väčších mestách tvorí značný časový interval. Transportné vozidlo sa preto nutne nemusí chápať len ako anonymný priestor na krátkodobý pobyt, ale aj ako individuálny mobilný priestor na bežné aktivity. Autonómne vozidlo s batériou a počítačom tak môže byť brané ako osobné výkonné, riadiace a výpočtové centrum s ďalšími prídavnými modulmi, piata izba, ktorú je možné zapojiť (plug in) do objektu domu, alebo práce.

Cieľom je navrhnúť priestor na bývanie a integrovať ho s konceptom 5. izby. Hľadáme modulárny obytný priestor so zásuvným autonómnym vozidlom levelu 4. Výsledkom je experimentálny rodinný dom alebo príbuzná forma bývania akcentujúca bývanie budúcnosti, jej spojenie s autonómnym transportom a zmiešavaním virtuálneho a fyzického sveta.

Zdroj: UN Studio – Möbius House

 

Súvisiace súťaže: 

Laka Reacts Competition - Architecture That Reacts 

The Portable Cabin | Competitions.archi 

The HOME competition 2021 | Competitions.archi 

MICROHOME 2021 – Small living, huge impact! | Competitions.archi 

 

Téma 2: Nomadické štruktúry kultúrneho života

architektúra & urbanizmus

Súčasná digitalizácia už ovplyvňuje aj náš kultúrny život, súčasne naň čoskoro bude pôsobiť aj smart mobilita. Atraktivita použitia dočasných mobilných jednotiek na kultúrnych podujatiach rastie, pre ich praktickosť, adaptabilitu, modulárnosť a jedinečnú atmosféru. Príkladom môžu byť dočasné prístrešky, maringotky, food trucky a dodávky požívané na festivaloch a mestských kultúrnych podujatiach (Bažant kinematograf, T3 - kultúrny prostriedok). Ako sa tieto mobilné štruktúry zmenia príchodom autonómnej mobility? Budú tieto modulárne prvky spolu s vozidlami návštevníkov bežnou súčasťou kultúrnych centier? Bude kultúra mobilnejšia?  

Na obrázku môže byť 1 osoba

Zdroj: T3 - kultúrny prostriedok 

 

Informácie uložené na webe a v cloudových úložiskách sú dnes dostupné všade a vysoko prevyšujú ponuku knižníc. Knižnicou sa tak môže stať prakticky každé miesto a budovy knižníc sa tak menia, stávajú sa miestami na stretávanie a diskusie v napojení na kultúrne centrá. Ako sa zmení ich postavenie príchodom autonómnych vozidiel? Bude možné študovať ale aj stretnúť sa v modulárnom vozidle a plynule pokračovať vo fyzickej budove? 

Práca bude založená na spracovaní urbanizmu zóny Žarnovická v Rači v zimnom semestri, v letnom semestri riešenie kultúrneho centa a knižnice.

 

Súvisiace súťaže: 

Súťaž: Kultúrne stredisko a knižnica Žarnovická – Rača | Archinfo.sk 

Laka Reacts Competition - Architecture That Reacts 

The Portable Cabin | Competitions.archi 

A4TC – Architecture Thesis Competition | Competitions.archi 


LS 2021

XRchistory

Názov zadania XRchistory vznikol spojením anglických pojmov XR (skratka pre virtuálnu, augmentovanú a mixovanú realitu), architecture a history. Vyjadruje tak vyrozprávanie historického príbehu pomocou architektúry v mixovanej realite.

Téma a miesto nášho historického príbehu budú Limes Romanus na našom území, konkrétne Rímsky kastel Gerulata v Rusovciach a Rímsky kastel Kelemantia, blízko Iže, obidva z 2. storočia nl. Ide tak o prezentáciu významného historického dedičstva netradičným a interaktívnym spôsobom, z doterajších materiálov 3D skenovania a archeologického výskumu miesta, so zameraním sa na zážitok návštevníka.

Výstupom bude návrh celkovej augmentovanej expozície, spolu s interaktívnou aplikáciou XR. Takáto prezentácia tak umožňuje zobrazenie prelínania sa rôznych historických období na území Dunaja a preskúmava možnosti použitia nových technológií vo výstavníctve a múzeách. Spojenie 3D skenovania, 3D tlače a nástrojov XR tak mení spôsob ako vidíme a reprezentujeme, ale aj chápeme svet okolo nás.

Rome’s InvisibleCity - iný pohľad na Rím pomocou 3D skenovania a nových techník zobrazovania
ScanLAB Projects 2014

 

ZS 2020


Digital Genius Loci 

Kinch - M. Casey Rehm, Xingtai Sun, Kellen Cartlidge - Narcissism of Small Differences 2015

Charakteristická atmosféra priestoru je blízko spojená s duchom miesta, genius loci. Je tvorená našimi subjektívnymi reakciami na priestor, ktorý na nás pôsobí množstvom podnetov ako celok. Môže ísť o kombinácie podnetov z fyzického, sociálneho ale aj digitálneho prostredia. Úlohou bude zachytiť a analyzovať tieto charakteristické kombinácie podnetov priestoru a ich transformácie do ich nového nositeľa, architektonického objektu, alebo urbanistického riešenia. 

Téma je vhodná pre: architektúra (4. a 6. roč.), urbanizmus (5. roč.)

Postup práce:

1. Výber miesta z troch charakteristických prostredí:

     - Moderna - Slovenský národný archív, Dom odborov Istropolis

     - Dávna história - Devín, Carnuntum

     - Prírodné - breh toku Parná (Trnava)

2. Mapovanie daného územia digitálnymi prostriedkami, zber dát dostupných v digitálnom a aj fyzickom svete. Záznam subjektívnych pocitov z daného miesta.

3. Zo zozbieraných dát študent vytvorí digitálnu DNA miesta, ktorá bude charakterizovať Genius Loci danej lokality.

4. Vytvorenie knižnice voxelov, ktoré by predstavovali priestorovú interpretáciu Genia Loci miesta.

5. Nové riešenie v architektonickej, alebo urbanistickej mierke ako nositeľ Genia Loci

 

Súťaže: ALTERNATE REALITIES 2020 - Fictional Architecture

Literatúra:  

AD Evoking Through Design – Contemporary Moods in Architecture:  

John McMorrough: Mood Swings: Architectural Affective Disorder s. 14 

Andrew Saunders: Figuring Mood s. 34 

Gilles Retsin: Something Else, Something Raw s. 84 

AD Discrete Reappraising the Digital in Architecture: 

Immanuel Koh: Discrete Sampling s. 102 

M Casey Rehm: COMPLICIT The Creation Of and Collaboration With Intelligent Machines s. 95

 

Riešené územie:


Lo-fi sci-fi apartment 2021

B-Pro Design Computation Lab - Research Cluster 4, the Bartlett School of Architecture, UCL: MickeyMatter: robotically assembled furniture

Tvorba vízií blízkej budúcnosti podobne ako v lo-fi sci-fi filme. Lo-fi sci-fi dáva dôraz na kultúrny a sociálny dopad nových technológií a vytváraná realita je takmer nerozoznateľná od tej našej (The Moon, Black Mirror, Her). Technológia tak netvorí iba pozadie, ponúkajúce únik pred realitou ako vo fantazíjnom sci-fi (Star Wars, Avatar), ale ukazuje realistické pohľady zajtrajšej spoločnosti. Predmetom vízií budú riešenia transformovateľného bývania, s použitím nových technológií, robotizácie, CNC, 3D a 4D tlače v štandardnom interiéri súčasného bytu, v kontexte pandémie, home-officu a obmedzeného priestoru na bývanie. Výskum bude založený na rapid prototypingu, práci s materiálom, fyzickými modelmi a animačnými softvérmi overujúcimi riešenia.

Téma je vhodná pre: architektúra (4. a 6. roč.)

Postup práce:

1. Rešerš transformovateľných a robotických technológií.

2. Tvorba katalógu komponentov s technickými a formálnymi atribútmi.

3. Hľadanie vzťahov a aplikácií kombináciami komponentov v interiéri so sociálnym kontextom.

4. Aplikácie riešení v konkrétnom bytovom priestore.

 

Súvisiace, prebiehajúce architektonické súťaže: ALTERNATE REALITIES 2020 - Fictional Architecture, The HOME Competition 2020, Bcome 2020, MICROHOME 2020

Literatúra: 

AD Evoking Through Design – Contemporary Moods in Architecture: 

Michael Young: The Affects of Realism Or the Estrangement of the Background 

AD Discrete Reappraising the Digital in Architecture: 

Jose Sanchez: Architecture for the Commons Participatory Systems in the Age of Platforms s.22 

Gilles retsin: Bits and Pieces s. 38 

Mollie Claypool: Our Automated Future A Discrete Framework for the Production of Housing s. 46 

Achim Menges, Maria Yablonina: Distributed Fabrication: Cooperative Making with Larger Groups of Smaller Machines s. 63 

 

Riešené územie:

E_MOBILITY

Cedric Price – Potteries Thinkbelt 1964-66

Digitálny posun transformuje rôzne aspekty života, vrátane mobility. Automobilové spoločnosti už spravili prvé kroky k elektrickej preprave a investujú do autonómnych automobilov. Plné nasadenie elektrických, seba-riadiacich áut sa očakáva už v najbližších rokoch. Napriek týmto zmenám, mestská infraštruktúra ešte nie je pripravená. Autonómna e-mobilita prináša viacero línií architektonického výskumu.

Autonómne vozidlo s batériou a počítačom môže byť brané ako osobné, mobilné, riadiace a výpočtové centrum s ďalšími prídavnými modulmi, piata izba, ktorú je možné zapojiť (plug-in) do objektu domu, alebo práce.

Nová, post-antropocénna typológia budov pre autonómne automobily, bez človeka. Tvoria ju nové parkovacie domy, nabíjacie stanice, automatizované sklady a výdajne tovaru. Aká by mala byť táto nová architektúra?
Úlohou bude navrhnúť vízie týchto tém v konurbácií Viedeň – Bratislava, VieBra. Mobilita budúcnosti prebieha v rámci spolupráce s Ústavom dizajnu a Škoda Auto.

Téma je vhodná pre: architektúra (4. a 6. roč.), urbanizmus (5. roč.)

Postup práce:

1. Rešerš nových riešení autonómnej e-mobility

2. Analýza zón dopravy v Bratislave a Viedni

3. Geometrické štúdie predstavujúce koncepty dopravy

4. Tvorba katalógu parciálnych riešení

5. Aplikácia na vybranom území