Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,  

koncom júna vyšlo v novom dizajne prvé tohoročné číslo časopisu PROJEKT revue slovenskej architektúry. Časopis PROJEKT vychádza od roku 1959 a patrí k architektonickým časopisom s najdlhšou históriou a tradíciou. Svojim zameraním zohráva významnú kultúrnu úlohu pri vytváraní dobrého mena slovenskej architektúry. Časopis prešiel toho roku obsahovou, grafickou i personálnou zmenou pod vedením novej šéfredaktorky Andrey Bacovej. 

V roku 2021 postupne vyjdu štyri čísla ťažiskovo zamerané na prezentáciu aktuálnych diel slovenskej architektúry. Okrem toho bude každé číslo venované osobitej téme, prinesie informácie o hlavných udalostiach, výstavách a aktualitách z oblasti architektúry a kultúry. Rok 2021 je pre časopis PROJEKT prechodným, tak aby mohol od roku 2022 vychádzať v pravidelnom štvťročnom cykle ako reprezentatívne architektonické periodikum. Vydávanie zabezpečuje vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska a ako neziskový vychádza vďaka podpore Fondu na podporu umenia a viacerým partnerom, ktorí sa rozhodli podporovať slovenskú architektúru aj touto formou.

 

PROJEKT je zrkadlom slovenskej architektúry v tom najlepšom slova zmysle. Prezentuje aktuálne kvalitné diela slovenskej architektúry v kontexte dôležitých tém.

 

Všetci si uvedomujeme, že architektúra potrebuje získať väčší okruh priaznivcov a fanúšikov tak, aby bola prirodzenou súčasťou kultúry. PROJEKT má ambíciu byť naďalej zrkadlom slovenskej architektúry (a architektov) v tom najlepšom slova zmysle. Potrebuje však spoluprácu a vzájomnú profesijnú podporu. Preto budeme veľmi radi, ak podporíte vydávanie PROJEKTU predpatením časopisu a zvýšite tým jeho šance na kvalitnú prezentáciu slovenskej architektúry nielen u nás ale aj v zahraničí.

Časopis PROJEKT je hlavným mediálnym partnerom najdôležitejších tohoročných architektonických udalostí: Ceny Dušana Jurkoviča a ostatných cien SAS, ceny CE ZA AR 2021 a DAAD 2021.

 

Bližšie informácie na novej web stránke časopisu: www.casopisprojekt.sk

 

Redakčná rada časopisu:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, CSc.
Ing. arch. Sebastian Nagy
MArch. Samuel Netočný
Ing. arch. Pavol Paňák
doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař
Ph.D., prof. akad. arch. Imrich Vaško

Redakcia:
Ing.arch.Hana Kopecká

Grafická koncepcia:
Mgr. art. Matej Lacko

 

Ročné predplatné: 25,00 / 4 čísla

Objednávky predplatného:
- na e-mailovej adrese: z_sas@sasarch.sk
- alebo priamo prevodným príkazom na číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 6200 0033, variabilný symbol: 2021, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno priezvisko alebo názov ateliéru

 

Informáciu pripravila:   Redakcia PROJEKT-u / Knižnica FAD