Prejsť na obsah
Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

hp

Po štúdiách na Fakulte architektúry STU som "ušiel" k teórii (desať rokov na ÚSTARCH SAV), po odchode z Akadémie začalo moje pedagogické pôsobenie na Fakulte architektúry STU (Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry) aj v projekčnej praxi (autorizovaný architekt SKA a certifikovaný projektant pasívnych domov). Pôsobil som v "zelenom" hnutí (člen SZOPK, S-O-S a STUŽ, po roku 1989 člen Strany zelených (až kým sa štiepiť nezačala), štyri roky poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva a predseda jeho Komisie životného prostredia a ochrany prírody), som zakladajúci člen občianskych združení BicyBa 2, ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj) a iEPD (Inštitút pre pasívne domy - desať rokov predseda, cena VISIO), som tiež členom správnej rady združenia Budovy pre budúcnosť. Ako autor či spoluautor som vydal viacero kníh (Zelená architektúra, Efektívne bývanie, Rukoväť udržateľnej architektúry, NEED - navrhovanie energeticky efektívnych domov, Hodnotenie udržateľnosti budov...) a množstvo článkov či príspevkov v zborníkoch.  Som presvedčený cyklista, občasný turista, príležitostný fotograf...
Pri výučbe, vo výskume i v projekčnej praxi sa sústreďujem na udržateľnú architektúru s dôrazom na energetickú efektívnosť, materiálovú primeranosť a kvalitu vnútorného prostredia. Mám skoro stovku úspešných diplomantov a mnohí moji študenti uspeli v medzinárodných súťažiach (viď Galériu). Verím, že sa pritom naučili hodne o tom, ako navrhovať kvalitnú architektúru - a to nielen z environmentálneho hľadiska... 

*      Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.

KM

Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Fakulte architektúry STU, na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry. Počas štúdia som mala šťastie nielen na našich domácich skvelých pedagógov, ale tiež na nezabudnuteľného profesora Ralpha Knowlesa z Los Angeles, ktorý tu v čase môjho štúdia pôsobil a podnietil vo mne záujem o solárnu architektúru, či na nemeckého profesora Gernota Minkeho, vďaka ktorému sa mi rozšíril obraz o ekologickej architektúre.
Po absolvovaní štúdia som pôsobila viac ako desaťročie v praxi, pre ateliéry v Bratislave, Prahe a Nitre. Pri prácach na zákazkách, od rodinných domov cez administratívne budovy až po nákupné centrá a priemyselné objekty, som sa snažila uplatniť vedomosti o ekologicky motivovanej architektúre. A naopak, dnes pri mojej pedagogickej činnosti sa snažím využiť moje skúsenosti z praxe. 
Záleží mi na tom, aby v ateliéri panovala dobrá atmosféra, aby si študenti odnášali vedomosti, pozitívne skúsenosti a budovali si profesijnú aj osobnú sebadôveru, ktorá je v našom remesle veľmi dôležitá. Preto podporujem aj  konfrontáciou našich študentov so svetom prostredníctvom súťaží a teším sa z ich úspechov.

Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

LK

Vyštudoval som Fakultu architektúry STU v Bratislave, počas svojho štúdia ma zaujala ekologicky viazaná tvorba a následne som si svoje znalosti v tejto oblasti rozšíril v rámci zahraničných stáží na FA ČVUT v Prahe a na BOKU vo Viedni. Krátko po skončení štúdia som bol spoluzakladateľom Inštitútu pre pasívne domy (iEPD), ktorého cieľom je podpora výstavby energeticky úsporných a udržateľných budov. Som organizátorom množstva konferencii, seminárov a odborných školení na túto tému. Pred desiatimi rokmi som absolvoval odbornú stáž v Passivhaus Institut Darmstadt v Nemecku a krátko na to som začal aktívne pôsobiť ako konzultant pre certifikáciu pasívnych domov (napríklad BD Zelené átrium v Trnave alebo BD Koti-Hyacint v Prahe.
Môj záujem o túto problematiku pokračuje a pred troma rokmi som začal spolupracovať so spoločnosťou SALVIS na environmentálnej certifikácii BREEAM a LEED, máme za sebou konzultácie projektov ako  Blumentál Offices v Bratislave či Poštová Offices v Žiline a podieľame sa na mnohých ďalších rozpracovaných projektoch.  
Skúsenosti z praxe odovzdávam študentom počas môjho pôsobenia na FA STU najmä v rámci ateliérovej tvorby a podporných predmetov. Tí sa aj vďaka tomu umiestňujú na popredných miestach v  študentských súťažiach.

 
Do výučby v ateliéri sa budú ako naši asistenti zapájať aj doktorandi ústavu, v prvom rade MArch Marek Lüley (zaoberá sa prispôsobivou architektúrou) a Ing. arch. Veronika Krausková (BIM, AI a udžateľná architektúra), a podľa potreby budeme spolupracovať s ďalšími pedagógmi napr. pri urbanistických projektoch či pri špecializovaných témach (typológia, univerzálne navrhovanie, končtrukčné riešenia, obnova historických objektov, zadania workshopov) tak, aby mali študenti potrebnú podporu v tvorivom procese v miere komplexnosti primeranej roku štúdia (teda konkrétneho ateliéru ako predmetu v zmysle študijného programu resp. akreditácie). Predpokladáme tiež spoluprácu s kolegami z praxe - máme ju predbežne dohodnutú, ale konkrétni odborníci sa budú zapájať podľa špecifík zvoleného zadania, preto tu ich zoznam neuvádzame...
 

Naša výučba, výskum, projekty, publikácie...

Všetci traja sme pedagógovia na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry, zabezpečujeme popri vedení ateliérov aj podstatnú časť teoretickej výučby na ústave: doc. Pifko je gestorom modulu M6 "Architektúra a ekológia" aj jeho ateliéru, ťažiskovo prednáša Vybrané kapitoly I (M6), Ekológiu sídiel a udržateľný rozvoj, a Alternatívne materiály a technológie, arch. Macháčová ťažiskovo vedie celoročníkový predmet Architektúra a prostredie I (gestor prof. Keppl) a arch. Krajcsovics vedie Architektúra a prostredie II (gestor doc. Pifko). V rámci ateliérovej výučby sa naši študenti úspešne presadzovali v medzinárodných súťažiach (viď Galériu). Príležitostne vedieme aj Letnú školu udržateľnej architektúry.

Zapájame sa do významných slovenských aj medzinárodných výskumných projektov zameraných na udržateľnú architektúru (Ecocity, Oikodomos, Oikonet, IngREES, CSSC-Lab ...), aktívne pôsobíme aj v praxi či už ako autorizovaní architekti, ako projektanti alebo v rámci servisu a poradenstva. A samozrejme poznatky z výskumu a praxe prenášame do výučby, v nie poslednom rade aj do výučby v ateliéroch.

Naše skúsenosti sa premietajú do množstva publikácií, z tých knižných spomeňme Zelená architektúra (Dashofer 2008, Z. Kierulfová a H. Pifko), Efektívne bývanie (Eurostav 2008, H. Pifko, R. Špaček a iní), Rukoväť udržateľnej architektúry (SKA 2013, R. Špaček, H. Pifko (eds.) a iní), Hodnotenie udržateľnosti budov - metodika CESBA (Vydavateľstvo STU 2016, L. Krajcsovics, H. Pifko a iní) a NEED - navrhovanie energeticky úsporných domov (Eurostav 2017, H. Pifko). Niektoré z týchto publikácií tu nájdete v sekcii Na stiahnutie...
 

naše knižné publikácie

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt