Prejsť na obsah
Ateliér Jančok /Janák

Ateliér PROJEKT BRATISLAVA nadväzuje na dlhodobú výskumno-špekulatívnu aktivitu architektonického ateliéru PLURAL, ktorej cieľom je systematické formulovanie vlastného projektu mesta. V jeho rámci vnímame Bratislavu ako ideálne laboratórium pre sledovanie mestskej dynamiky a testovanie urbánnych stratégií pre súčasné stredoeurópske mesto.

Naším východiskom je akceptácia jestvujúceho. Bez potreby ju pretvárať a hľadať to “správne riešenie” Bratislavu radšej pozorujeme. So záujmom, zvedavosťou, s istou mierou naivity, objavujeme jej skryté prednosti a latentnú krásu. Často v miestach, ktoré sú prehliadané, či dokonca považované za závadné. Zaujíma nás to, čo je mestu vlastné, charakteristické v kontexte miesta a disciplíny. Vyhľadávame kvality a extrapolujeme možné cesty vývoja. Mesto nás zaujíma ako dynamický, mnohovrstevnatý konštrukt - plný nevyhnutne paradoxných situácií. Pri jej mnohorakosti chápeme Bratislavu ako exemplárny príklad dialektického mesta. Mnohé fenomény, ktoré ju charakterizujú – diskontinuita, fragmentárnosť, či nestabilita - sú témami, ktorými sa budeme v rámci ateliérovej tvorby zaoberať.

Typologicky nevyhranené úlohy budú skúmať priestorové a funkčné predpoklady pre vznik architektúry ako potenciálneho motora pre metropolitný život. Pre tento prístup je nevyhnutná istá miera špekulácie, no finálne projekty by mali ostať pevne ukotvené v realite. Napriek tomu, že názov ateliéru naznačuje primárne zameranie sa na mesto, naším predmetom je architektúra. Tá, ktorej ambíciou je mesto ovplyvňovať, či dokonca vytvárať ho. Sústrediť sa budeme na medzipolohy, prekryvy, aj vymedzenia vzťahu krajina - mesto - dom.

Architektúra historicky ponúka množstvo príkladov a precedensov, ktoré sú nám k dispozícii pre ďalšie prispôsobovanie a rozvíjanie. Súčasťou ateliérovej výuky bude preto aj hľadanie a analýza referenčných projektov, ktoré súvisia s aktuálnym zadaním. Ich interpretácia a premyslenie vo v zťahu k súčasnosti budú kľúčovými pre pochopenie vlastného architektonického projektu.