Prejsť na obsah
Ateliér Lipková

Vertikálny ateliér pod vedením Michaly Lipkovej je na Fakulte architektúry a dizajnu v STU v Bratislave aktívny od zimného semestra akademického roku 2016/2017. Ateliér sa zameriava na aplikovaný výskum a spoluprácu s praxou v oblasti nových ekonomických modelov, obehového hospodárstva a sociálnych inovácií. Zámerom ateliéru je prostredníctvom kreatívnych spoluprác prepájať výskum s praxou, s dlhodobým cieľom podporenia pozitívneho dopadu na lokálne životné prostredie a komunity.

-

TR1MTAB.com | LinkedIn | Instagram

-

Názov „TR1MTAB” je inšpirovaný známou metaforou Buckminstera Fullera. S anglickým výrazom „Trim Tab” či „trimtab” sa stretneme v rôznych technických kontextoch. Fuller tento termín používal ako referenciu na lodnú vyrovnávaciu plôšku, malú súčiastku, ktorá dokáže ovplyvniť veľký systém. V súvislosti s týmto pojmom sa v literatúre často uvádza Fullerov citát z roku 1972, v ktorom tento známy vynálezca dovtedy laickej verejnosti neznámu súčiastku prirovnáva k „miniatúrnemu kormidlu”, bez ktorého by sa nepohla ani taká loď ako niekdajší britský zaoceánsky parník Queen Mary. Svoje celoživotné presvedčenie, že na proaktivite každého z nás záleží, spečatil Fuller nápisom „CALL ME TRIMTAB” na náhrobnom kameni svojho hrobu v Cambridge, Massachusetts.

Značka TR1MTAB Fullerov pôvodný názov modifikuje pridaním čísla „1” namiesto písmena „i”. Typografické riešenie logotypu pracuje s identickým symbolom pre písmeno T a číslo 1. Transformácia písmena T na číslicu 1 po rotácii o 180 stupňov je na jednej strane symbolom „prechodu” a toľko potrebných spoločenských zmien, zároveň reprezentuje dve odlišné sféry, v ktorých štúdio pôsobí: vzdelávanie a dizajnérska prax. Štúdio, ktoré je hybridným priestorom medzi inštitucionálnym vzdelávaním a komerčnou praxou, sleduje pri každom projekte napĺňanie dvoch veľmi odlišných cieľov zároveň – 1. prispieť k osobnému rastu študenta a 2. vyvinúť použiteľné riešenie pre partnera projektu z komerčnej praxe či výskumu.

Symbol „T / 1“ teda odráža túto odlišnosť motivácií a pohľadov na tú istú vec - znak je možné prečítať z každej perspektívy s odlišným významom:

  • Písmeno „T” je nositeľom Fullerovského “trimtab” efektu, je odkazom na reálne riešenia pre prax. Filozofia štúdia je založená na viere v dôležitosť malých zmien. V každom projekte je najdôležitejším krokom identifikácia správneho problému, ktorý je potrebné vyriešiť. Ak sme schopní na základe analýzy situácie správne uchopiť problém, ku ktorého riešeniu dokáže prispieť dizajn produktu, dokážeme aj v krátkom čase akademického semestra vyvinúť pre prax hodnotné riešenia. Ateliér uplatňuje zásadu, podľa ktorej jeden projekt môže vždy naozaj vyriešiť len jeden problém.

  • Číslo „1” symbolizuje potenciál jednotlivca, reprezentuje sféru vzdelávania. Jednotka je symbolom proaktivity, vodcovstva, kreatívneho sebavedomia, ale aj zodpovednosti za konanie a zmeny súčasného stavu. Štúdio pracuje s konceptom personalizácie štúdia, aktuálne vzdelávacie ciele študentov sa stávajú prioritou pri výbere projektu. Číslo jedna je metaforou ašpirácií na úspech, ale zároveň je aj odkazom na Fullerov koncept planéty ako „vesmírnej lode” - v rámci filozofie ateliéru jednotka reprezentuje snahu byť najlepší nie „na svete”, ale „pre svet”.

Štúdio vyvíja činnosť v troch oblastiach dizajnérskej tvorby - produktový dizajn, strategický dizajn a dizajn zážitku. Všetky doteraz realizované projekty sa sústredili (na rozdiel od projektov realizovaných v rámci pracoviska MX Lab) na spoluprácu s partnermi z najbližšieho okolia na Slovensku, z oblasti súkromného podnikania a z neziskového sektora. Reálnosť projektov a možnosť ich priameho dopadu na prax považujeme za dôležitý vzdelávací moment a nenahraditeľnú skúsenosť pre študentov, ktorí na projektoch pracujú. Možnosť zažiť implementáciu vlastných riešení v praxi už počas štúdia považujeme pre komplexné pochopenie potenciálu autorskej kreatívnej práce za zásadné.