Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

 

Projekt: Zvyšovanie kvality vzdelania v architektúre a dizajne

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalifikáčný potenciálbudúcich dizajnérov v oblasti technológie tvorby a výroby interiérových prvkov, zlepšiť odbornú prípravu a praktické zručnosti študentov v oblasti projektovania, rekonśtrukcií, plánovania a využívania architektonického dedičstva, rozšíriť znalosti študentov o modernom pamiatkovom fonde, získať manažérske zručnosti budúcich dizajnérov a architektov, obohatiť pedagogické zručnosti mladých vysokośkolských učiteľov o nové formy vzdelávania, rozšíriť jazykové znalosti śtudentov o odbornú komunikáciu a architektonickej oblasti v anglickom a nemeckom jazyku. Hlavný cieľ projektu podporuje zvýšenie kvalifikačného potenciálu zamestnaných ľudí, priamo korešponduje s globálnym cieľom Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3, nadvazujúc na Prioritu č. 2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie efektívnosti inštitúcií verejného a súkromného sektora, zlepšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu a to všetko prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie zamestnaných osob. Tým projekt priamo reaguje na Opatrenie č. 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora.

Ďalším špecifickým cieľom je poznanie základných technológií výroby nábytku a ostatných interiérových prvkov, profesné špecializačné vzdelávanie v oblasti projektových činností obnovy a nového funkčného využitia architektonického dedičstva, poznanie špecifických aspektov ochrany modernej architektúry, zlepšenie komunikačných, prezentačných a manažérskych zručností, zlepšenie pedagogických zručností pre mladých vysokoškolských učiteľov, zlepšenie odbornej komunikácie v anglickom a nemeckom jazyku študentov.

Systém ďalšieho vzdelávania na FA STU reaguje na potreby moderného trhu práce a umožňuje študentom získať nové profesionálne zručnosti. Účastníci vzdelávacích aktivít sa tak možu účinnejšie podieľať na tvorbe, obnove a manažmente kultúrneho prostredia, ktoré je základným predpokladom pre efektívne fungovanie v profesnej odbornosti.