Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana a kol.: Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018,  ISBN 978-80-87079-60-7

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica. Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 102 strán. ISBN 978-80-227-4803-2

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Universal design: Methodology to enhance engagement of students in higher education. In Student Engagement: Leadership Practices, Perspectives and Impact of Technology. New York : Nova Science Publishers, 2015, S. 91-115. ISBN 978-1-63482-371-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84946411359 ; DOI ; SCOPUS_INTID: 538782266

ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - RUSŇÁKOVÁ, Eva - KORČEK, Pavol. Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie. 1. vyd. Bratislava: Implementačná agentúra MPSVR SR, 2015. 200 s. ISBN 978-80-970110-5-5

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. 1. vydanie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 176 s. ISBN 978-80-227-4452-2

VIERA, Záhorcová (ed.) - CANGÁR, Miroslav (ed.) - ROLLOVÁ, Lea (ed.). Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb : záverečná hodnotiaca správa. 1. vyd. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR, 2015. 160 s. ISBN 978-80-970110-6-2

ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - KORČEK, Pavol. Identifikácia architektonických bariér v prostredí: Vysoké školy a študentské domovy. 1. vydanie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 137 s. ISBN 978-80-227-4451-5

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. 1. vydanie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 176 s. ISBN 978-80-227-4452-2

Čerešňová, Z.,Samová, M., Rollová, L.: Prístupnosť pre všetkých - Schindler Award Access for All. - Bratislava : CEDA FA STU, 2011

ceda

Rollová, Lea - Čerešňová, Zuzana: Prostredie bez bariér. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010

SAMOVÁ, Mária - ROLLOVÁ, Lea - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KORČEK, Pavol - MAJCHER, Stanislav - KONČEKOVÁ, Danica. Audit bezbariérovosti prostredia: Výsledky vedecko-výskumnej grantovej úlohy VEGA 14/09 Ministerstva školstva "Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA  Fakulta architektúry STU, 2010. 102. ISBN 978-80-970177-6-7
ROLLOVÁ, Lea. Bezbariérový turizmus: Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby. Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA  Fakulta architektúry STU, 2010. 119. ISBN 978-80-970177-1-2Korček, Pavol.: Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb: Prestupové uzly železničnej a autobusovej dopravy. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2010

ceda

Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Končeková, D.: Culture for All : IP ERASMUS-Design for All - Universal Design. - Bratislava : STU v Bratislave FA, 2009

ceda

Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Korček, P., Končeková, D. : Tourism for All. 1. part - Lectures. Bratislava - Poprad, May 5-17, 2008. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2008

ceda

Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Korček, P., Majcher, S., Repček, Z. : Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti. Bratislava : Eurostav, 2008. ISBN 978-80-89228-10-2