Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

FAD je malá fakulta a časom sa na fakulte všetci navzájom poznajú. Aj z toho dôvodu je potrebné dodržiavať breviár slušného správania, naučiť sa mená pedagógov, minimálne tých, s ktorými máte výučbu.

Niet úctivejšieho gesta ako keď pozdravíme, poďakujeme, poprosíme, pri stretnutí podáme ruku (čím ruky prirodzene opustia vrecká). Keďže v škole neprší a ani nám nepáli do tváre slniečko, snažíme sa nenosiť v budove pokrývku hlavy ani slnečné okuliare. Pri verbálnej komunikácii sa snažíme zbaviť sa nežiaducej žuvačky a otázky na problematiku jednoznačne sformulovať.

Na prednáške a cvičení sa venujeme pracovnej náplni, pod ktorú nepatrí ani desiata s doplnkovým nápojom, ani vytúžený spánok na lavici. Mobilný telefón a všetky ostatné zariadenia máme na pôde fakulty v takom režime, aby sme s ich prevádzkou nenarúšali chod prednášky či cvičenia a len v prípade nevyhnutnosti a požiadaním opustíme miestnosť a vybavíme nevyhnutné záležitosti mimo vyučovacej miestnosti.

Taktiež našich pedagógov, ale aj ostatných zamestnancov fakulty oslovujeme titulom. Stačí len tým, ktorý je ako prvý v poradí pred ich menom. Určite nepoužívaj tykanie, oslovenie teta a ujo a vedz, že každý kto je na škole je tu preto, aby sme získali vedomosti, posunuli nás ďalej v našom rozvoji alebo robili fakultu krajšou a lepšou. Taktiež, ak niekoho nezastihneš v jeho kabinete, asi sa venuje študentom alebo vedecky pracuje. K dispozícii Ti bude počas jeho konzultačných hodín alebo mu napíš mail. Samozrejme, ideálne nie počas nočného kľudu alebo v dňoch voľna či sviatkov.


doplniť: Ako oslovovať vyučujúcich a osoby s titulom?

Bc.

bakalár

týmto titulom sa obyčajne neoslovuje

Mgr.

Magister

oslovuje sa pani magistra/pán magister

Mgr. art.

Magister umenia

oslovuje sa pani magistra/pán magister

Ing.

inžinier

oslovuje sa pani inžinierka/pán inžinier

Ing. arch.

inžinier architekt

oslovuje sa pani  architektka/pán architekt

PhD.

doktor

oslovuje sa pani doktorka/pán doktor

ArtD.

doktor umenia

oslovuje sa pani doktorka/pán doktor

CSc.

kandidát vied

týmto titulom sa obyčajne neoslovuje, v súčasnosti sa už neudeľuje a je nahradený titulom PhD.

doc.

docent

oslovuje sa pani docentka/ pán docent

prof.

profesor

oslovuje sa pani profesorka/pán profesor

profesor emeritus/emeritný profesor – čestný titul, ktorý udeľuje rektor vysokej školy profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako riadny profesor (vo funkcii profesora) a naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí.


Dočasne priznané pedagogické tituly:
hosťujúci profesor, hosťujúci docent ( v skratke hosť. prof. a hosť. doc.) sa uvádzajú pred menom a ostatnými titulmi.Všeobecné zásady pri oslovovaní

Všeobecne platí, že pri oslovení dbáme na vyjadrenie čo najväčšej úcty, t.j. z titulov vyberieme ten najvyšší. Z toho dôvodu všetkých pedagógov a pracovníkov fakulty oslovujeme ich najvyšším dosiahnutým akademickým titulom /resp. vedecko-pedagogickým titulom/. Vždy oslovujeme len jedným titulom alebo funkciou. Ak používa dotyčná osoba dva tituly rovnakej hodnosti, je na vás, ktorý titul si zvolíte alebo to vyplynie zo situácie (nikdy neoslovujeme pán profesor inžinier architekt XY).

Pokiaľ má daná osoba pôsobiaca na fakulte pridelenú funkciu vyššieho významu, oslovuje sa jej/ jeho pridelenou funkciou: pán rektor, pán dekan, pani/pán prodekan, pani tajomníčka, predseda akademického senátu..... /Pri žene pridávame do oslovenia „pani“ bez ohľadu na vek a jej rodinný stav, pokiaľ si nevyžaduje iné oslovenie/

V písomnej komunikácií postupujeme obdobne. 


Písomná komunikácia
sa začína oslovením, pokračuje sa hlavnou témou komunikácie /príp. s vymenovaním požiadavky, predmetu a dôvodov/, a v závere sa je nutné podpísať. V prípade, že písomná komunikácia sa týka študijných požiadaviek, je potrebné uviesť za menom ročník štúdia, štud. skupina, odbor. Slušnosťou je na odpoveď aj reagovať, napr. poďakovaním.

Každý z pedagógov bol študentom a tak keď budeš mať pocit, že nastala tá pravá chvíľa podvádzať či opisovať, uvedom si, že týmto gestom viac ako samotného pedagóga urážaš sám seba a svoju dôstojnosť.

Priestory a zariadenia fakulty slúžia nám všetkých, tak ako slúžili predošlým i budúcim študentom, preto sa k nim, prosím, správaj s úctou. Nepodľahni momentálnym pokušeniam: rezať papiere na stoloch či laviciach, nebodaj nechať ďalším generáciám” intelektuálny” odkaz.