Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Naši študenti sú v prvom rade ubytovaní na internáte Belojanis, ktorý je od školy vzdialený asi 10 min pešou chôdzou. Ten patrí iba nám a je na ňom i rysovňa. Okrem toho využívame Jura Hronca- Bernolák, Mladosť či Mladú gardu. Každý rok je to trocha zmenené, závisí od toho, koľko miest a na akom internáte nám na Rektoráte pridelia. 

Snažíme sa dávať internáty všetkým prvákom a potom končiacim študentom 4. a 6. ročníka /ktorí neopakujú štúdium/. Ostatné miesta sa rozdeľujú podľa študijného priemeru a získaných doplnkových bodov. Tie sa získavajú počas roka a získaš ich tým, že pomôžeš svojej fakulte alebo svojmu internátu či STU. Samozrejme, študenti so špecifickými potrebami alebo tí, ktorí nemajú rodiča a pod. dostávajú body taktiež, ale až po doložení potrebných dokladov. 

Pokiaľ chceš byť ubytovaný na internáte, dávaj pozor na dodržiavanie predpísaných pravidiel, včasnom zaplatení požadovanej úhrady ako aj v samotnom prihlásení sa do rezervačného systému.

doplnenie:

Systém ubytovania „Ubytovanie STU“ pre akademický rok 2022 / 2023  je spustený od 6.6.2022. Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie, si musia podať elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme https://ubytovanie.stuba.sk do 15.7.2022, 23:59:59 hod. (neplatí pre novonastupujúcich prvákov).

Elektronické podávanie žiadosti pre pridelenie ubytovania platí pre všetkých študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia (okrem zahraničných študentov, ktorí si podávajú žiadosť písomne na Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU).

Systém  zatiaľ neumožňuje podať si žiadosť nikomu s trvalým pobytom v Bratislave.

Po podaní žiadosti Vám systém automaticky vypočíta bodové hodnotenie pre štúdium, časovú dostupnosť ako aj sociálne štipendium podľa „Kritérií pre pridelenie ubytovania STU“.

Súčasne vás dopredu upozorňujeme na automatické (systémové) rušenia ubytovania v prípade, ak:

1) si študent do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu,

2) si študent po schválenej rezervácií pre 1. a 2. kole neuhradí cenu za ubytovanie do 31. augusta,

3) si študent, ktorému bola schválená rezervácia izby až od septembra, neuhradí cenu za ubytovanie do 5 pracovných dní od schválenej rezervácie.

4) študent, ktorý odchádza v zimnom semestri na študijný pobyt Erasmus, nepodáva v Systéme elektronickú žiadosť o ubytovanie pre daný akademický rok. Najneskôr 30 dní pred príchodom z Erasmu je študent povinný zaslať na Ubytovací referát Správy ÚZ ŠDaJ STU mail, v ktorom oznámi presný dátum, kedy sa chce ubytovať.