Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Áno, aj také sa stáva a nie je to katastrofa. NIekedy, vzhľadom na zdravie, životnú situáciu, regeneráciu, získanie potrebného času na rozmyslenie si ďalších životných krokov, či dobrá pracovná ponuka Vás nútia aj k prerušeniu štúdia. Počas prvého ročníka musí ísť o naozaj výnimočné situácie, ktoré schvaľuje dekan fakulty. V ostatných ročníkoch samozrejme tiež, možné dôvody nájdeš v študijnom poriadku, alebo sa poraď s vedúcou štud. oddelenia. Len nezabudni, že počas prerušenia nemáš status študenta, nemôžeš vykonávať skúšky, odovzdávať práce, nemáš nárok na internát, študentské zľavy a pod.

NIe je možné prerušiť štúdium na konci semestra alebo počas skúškového obdobia /samozrejme, aj tu môžu byť extrémne špecifické situácie/. Prerušiť štúdium môžeš max. na 2 roky. V prípade, ak sa nevrátiš, tak Ti potom bude štúdium ukončené.

Ak ťa nenapĺňa to čo študuješ, tak asi budeš rozmýšľať o ukončení štúdia. Aj také sa stáva, ale nič nie je stratené. Lepšie je včas zmeniť profesijné zameranie, ako byť celý život nešťastná/ý, že robíš prácu, ktorá ťa nezaujíma a nebaví. Samozrejme, stane sa aj to, že neurobíš druhýkrát zapísaný predmet či nezískaš dostatočný počet kreditov na postup do ďalšieho semestra/ročníka, tak fakulta má povinnosť Ťa vylúčiť zo štúdia  a fakulta Ti písomne oznámi vylúčenie zo štúdia. Toto sa stalo už viacerým a veľa z nich sa opätovne vrátilo, urobilo prijímačky, nechali si uznať predmety, kde mali hodnotenie A, B, C a svoje štúdium dokončili. 

No a taktiež štúdium skončíš jeho úspešným absolvovaním, získaním titulu a slávnostnou promóciu.

doplnenie: Prerušenie štúdia

Prerušenie štúdia môže povoliť dekan na základe odôvodnenej žiadosti študenta. Štúdium sa prerušuje spravidla na ucelenú časť štúdia (semester, akademický rok). Maximálna dĺžka jedného prerušenia sú dva roky. Štúdium v prvom semestri je možné prerušiť iba vo výnimočných prípadoch. Počas prerušenia zostáva študent v evidencii fakulty, ale nemá práva a povinnosti študenta. Študent nemôže požiadať o prerušenie štúdia, ak nastali podmienky pre vylúčenie zo štúdia.

Ukončenie štúdia

Študent prestáva byť študentom STU najmä:

  • riadnym ukončením štúdia 

Základnou podmienkou riadneho ukončenia štúdia je absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov, získanie predpísaného počtu kreditov pre príslušný stupeň štúdia a vykonanie štátnych skúšok.

  • zanechaním štúdia

Nezapísanie sa do ďalšieho akademického roka v stanovenom termíne, ako aj neobnovenie zápisu po prerušení štúdia sa považuje za zanechanie štúdia. Ak študent zanecháva štúdium, podáva o tom písomný oznam na študijné oddelenie. Študijné oddelenie vydá na základe žiadosti potvrdenie o zanechaní štúdia, kedy prestal byť študentom a osvedčenie o absolvovaných predmetoch, s uvedením dosiahnutého hodnotenia a s konštatovaním, že štúdium nebolo úplne ukončené.

  • vylúčením zo štúdia

Dekan rozhodnutím ukončí štúdium študentovi vylúčením študenta pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku alebo v zmysle Disciplinárneho poriadku fakulty.