Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Počas štúdia sa budeš stretávať s pojmami ako rektor, dekan, garant, akademický senát… Pre viacerých tieto pomenovania znejú zaujímavo a pre niektorých záhadne. Jednotlivé pomenovávania nám vyplývajú zo Zákona o vysokých školách a sú často spoločné aj so zahraničnými. 

Nad celou STU /ktorá pozostáva zo 7 fakúlt/ je jeho vrcholný predstaviteľ -REKTOR - v súčasnosti prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., ktorého “pravými rukami” sú prorektori a kvestor. 


Na jednotlivých fakultách je vrcholný predstaviteľ vždy
DEKAN.
Dekan FAD STU je  prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 


Spolu s ním tvorí vedenie fakulty ucelený kolektív zložený z
prodekanov a tajomníka:

Ing. Michal Brašeň, ArtD.
štatutárny zástupca 
- prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť, a ,

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
- prodekanka pre vzdelávanie

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
- prodekan pre vedu a výskum

Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
- prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Ing. Anna Karácsonyová
-
tajomníčka fakultyAkademická obec - to si aj ty! delí sa na časť zamestnancov podieľajúcich sa na akademickom chode fakulty, t.j. výučbe a výskume a študentskú časť.

Akademický senát -AS FAD STU je samosprávny orgán, ktorý je na 4 roky  volený zástupcami akademickej obce fakulty. Ten volí dekana, schvaľuje prodekanov, rozpočet fakulty, výročnú správu, hlasuje o vnútorných predpisoch a smerniciach, volí disciplinárnu komisiu …

Vedecko-umelecká rada - keďže sme fakulta, v ktorej sa stretáva veda aj umenie, tak je naša VaUR tým výnimočná. Na iných fakultách či rektoráte sa stretnete len s pojmom Vedecká rada. Členovia sú vždy významní predstavitelia odborov, v ktorých STU alebo jednotlivé fakulty uskutočňujú vzdelávaciu a vedeckú činnosť.

GARANTI sú rôzni, napr. študijných programov, garanti predmetov. Títo zodpovedajú hlavne za náplň a kvalitu výučby a musia spĺňať požiadavky Akreditačnej komisie.

Všetky ostatné najznámejšie názvy a pojmy sme Ti zrhnuli a vysvetlili nižšie, alebo sa s nimi môžeš zoznámiť vo Vysokoškolskom zákone 131/2002 Zz. :


doplnenie:
STU: 

Rektor – je najvyšším predstaviteľom a reprezentantom STU. Rektor ustanovuje do funkcií dekanov fakúlt a ostatných funkcionárov univerzity.

Prorektori – zastupujú rektora v rozsahu rektorom vymedzenej činnosti.

Akademický senát univerzity (AS STU) – je samosprávnym zastupiteľským orgánom STU. Zástupcovia sú volení akademickými obcami jednotlivých fakúlt. AS STU má značné právomoci: schvaľuje napr. vnútorné predpisy STU, rozpočet a rozdeľovanie pridelených prostriedkov na jednotlivé fakulty, využívanie finančných prostriedkov, výročnú správu o činnosti.

VR - vedecká rada je vrcholným orgánom univerzity/ fakulty v oblasti zvyšovania úrovne a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu, výskumu, vývoja, vedy a techniky. Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva rektor/dekan po schválení v AS  STU/FAD STU. Ich funkčné obdobie je štvorročné.  Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z tých oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu a výskumnú činnosť. 

 SR - Správna rada  (ďalej aj "SR ") je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých školách podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých STU štátom.

FAD STU:

Dekan – je najvyšším predstaviteľom fakulty s delegovanými právomocami a povinnosťami. Je volený akademickou obcou a podlieha AS fakulty a rektorovi STU. Menuje a odvoláva prodekanov fakulty a ostatných riadiacich pracovníkov. Je predsedom vedeckej rady fakulty.

Prodekani – zastupujú dekana vo vymedzených oblastiach, ktorých riadením boli dekanom poverení.

Akademický senát fakulty – AS FAD STU – je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Pozostáva z dvoch komôr, zamestnaneckej a študentskej. Schvaľuje vnútorné riadiace predpisy fakulty, rozpočet a rozdeľovanie pridelených prostriedkov na jednotlivé pracoviská a schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení fakulty. Tretinu akademického senátu tvoria študenti.

Garant študijného odboru - je zodpovedný za kvalitu a rozvoj študijného programu fakulty a zodpovedá za dodržanie profilu absolventa v súlade s akreditačnými materiálmi.

Garant predmetu – je osoba zodpovedná za predmet, je nositeľom záruky a zodpovedá za obsah, úroveň, rozvoj a realizáciu daného predmetu a v spolupráci s vedúcim ústavu/ústavov aj k zabezpečeniu jeho výučby.

Študijný program je súbor predmetov pozostávajúcich zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, cvičenie, seminár, ateliérová práca, exkurzia, odborná prax, záverečná práca a štátna skúška. 

Študijný plán študenta určuje postupnosť predmetov. Pokiaľ študent nechce/nemôže absolvovať naplánovaný študijný plán, môže si ho upraviť, ale vždy musí byť v súlade so študijným poriadkom fakulty.