Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Nie je to nič strašné. Každý predmet má pridelený počet kreditov / v závislosti rozsahu a obtiažnosti , tj. aj od času koľko mu máš  venovať/. Za semester ich máš získať 30 a za akademický rok 60. Počet kreditov vždy vidíš pri každom predmete, ktorý si zapíšeš.

Aby si mohol pokračovať v štúdiu, tak musíš získať  najmenej 20 kreditov za 1.semester v bc. štúdiu, 40 kreditov za prvý akademický rok v bc. štúdiu a potom min. 30 kreditov za každý akademický rok.

Spolu ich za bc. štúdium získaš min 240 a za Ing/Mgr. štúdium 120.

Zapíš si vždy len predmety, ktoré máš v pláne absolvovať. V prípade ak máš problémy všetky predmety stíhať alebo  Ti nejaké kredity chýbajú na postup do ďalšieho štúdia, skús sa poradiť na študijnom oddelení. 

doplnenie: KREDITOVÝ SYSTÉM

Študent získava kredity za predmet, ktorý sa hodnotí známkou. Ak tento predmet úspešne absolvuje, tak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.

Na FAD STU sa uplatňuje kreditový systém štúdia založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).  Kreditový systém prináša študentom viaceré výhody:

  • možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu
  • možnosť voľby individuálneho tempa štúdia 
  • spravodlivejšie ocenenie študentovej námahy
  • podporu študentskej mobility /garancia uznania štúdia absolvovaného mimo materskej inštitúcie/


Základné informácie pre získavanie kreditov 

Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Kredity vyjadrujú množstvo práce študenta súvisiacej s absolvovaním predmetu/kurzu, ktorý si študent zapísal (teda nielen priama účasť na výučbe, ale aj samoštúdium, príprava referátov, semestrálnych prác a pod.) Jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce. 

Štandardná záťaž za semester je nastavená na získanie 30 kreditov, za celý akademický rok je 60 kreditov. Túto záťaž nie je potrebné dodržať v každom roku. Podmienkou postupu do ďalšieho ročníka je získanie min. 30 kreditov za celý akademický rok. Odporúčame študentom získať vždy cca 60 kreditov, aby sa im jednoduchšie podarilo nazbierať požadovaný počet kreditov v štandardnej dĺžke štúdia. Nadštandardná dĺžka štúdia je spoplatnená a v každom stupni štúdia je možné nadštandardne študovať max. 2 roky.

Pre študentov 1. ročníka platí podmienka, že pre postup do letného semestra je potrebné získať min. 20 kreditov a za celý akademický rok 40 kreditov.  Študent, ktorý nezíska požadovaný počet kreditov alebo úspešne neabsolvuje opakovaný predmet, bude zo štúdia vylúčený. 

Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent za celé štúdium získať, sa určí ako počet rokov štandardnej dĺžky štúdia x 60. Pri bakalárskych študijných programoch je to 240 kreditov /4 ročné štúdium/, pri inžinierskych alebo magisterských je to 120 kreditov /2 ročné štúdium/.

Ten istý predmet si môže študent počas štúdia zapísať najviac 2-krát (t.j. predmet sa môže opakovať len 1-krát). Snažte sa však vyhnúť opakovaniu predmetu. 

Kredity sa získavajú až po zápise záverečného hodnotenia (napr. skúšky alebo klasifikovaného zápočtu) v Akademickom informačnom systéme (AIS). V prípade, ak by vyučujúci po úspešnom absolvovaní predmetu študentom tento zápis neurobil, je potrebné ho mailom na túto skutočnosť upozorniť. Na univerzitách je bežné, že študenti získavajú viac kreditov, ako je minimálny limit.