Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Na našej fakulte sa predmety ukončujú vždy po ukončení výučbovej časti počas skúškového obdobia. V harmonograme semestra je tento čas špeciálne vyčlenený, vtedy by si mal mať všetky práce ukončené a odovzdané a je to čas určený len a len na prípravu na skúšky.

Starší študenti to považujú za ľahšiu časť semestra a hovorí sa, že vtedy sa aj vyspíš. :)

Každý predmet má predpísané v informačnom liste predmetu, ako sa ukončuje. Niekedy stačí len zápočet, inokedy je nutná skúška. Všetky ateliérové práce sa končia verejnou prezentáciou a obhajobou. Za to sa získava tvz. klasifikovaný zápočet - čiže známka.

Skúšku môžeš po neúspechu opakovať ešte jedenkrát. V prípade, ak sa Ti to nepodarí, nevadí, môžeš to skúsiť ešte o rok a môžeš požiadať cez ŠO o uznanie predchádzajúceho zápočtu.

Na skúšky sa prihlasuješ cez AIS systém a termíny skúšok si volíš ty sám.

doplnenie: UKONČENIE SEMESTRA

Zápočet /Z/ - potvrdenie splnenia základných požiadaviek predmetu výučby, príp. jedno z možných ukončení predmetu, s cieľom je skontrolovať znalosti študentov. V prípade, ak študent nesplní túto časť hodnotenia, nemôže absolvovať skúšku.

Zápočet sa získava na základe vopred stanovených podmienok, ktoré cvičiaci/ prednášajúci oznámi na prvej hodine výučby. V prípade, ak študent nezíska zápočet, musí opakovať celý predmet aj s cvičeniami. Každý predmet sa môže opakovať len 1x.

Skúška /S/ na FAD sa vykonáva po splnení stanovených podmienok pre absolvovanie predmetu počas výučbovej časti semestra. Študent má právo absolvovať 1 hlavný termín a 1 opravný termín skúšky. V prípade, ak je aj druhý termín neúspešný, študent má právo opakovať predmet v ďalšom akad. roku. 

Skúšky sa vykonávajú písomne – formou testu /prezenčne alebo dištančne pomocou elearningu/, ústne- formou rozhovoru s pedagógom alebo kombinovanou formou.  Pedagóg je povinný do 3 pracovných dní študentovi oznámiť hodnotenie, napr. prostredníctvom AIS. Študent má právo hodnotenie prijať alebo odmietnuť.

Klasifikovaný zápočet /KZ/ - forma ukončenia predmetu, od zápočtu sa odlišuje tým, že študent sa hodnotí podľa vopred stanovených kritérií známkou a získava za predmet pridelené kredity. V prípade, ak študent nezíska KZ je povinný absolvovať predmet v nasledujúcom akad. roku.