Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Tu sa stretneš s niečim novým a odlišným, ako tomu bolo v Tvojom doterajšom štúdiu. 

Niektoré časti výučby budete mať spolu celý ročník, niekedy sa budete stretávať len po krúžkoch a inokedy len malé skupinky.

Spolu, celý ročník,  absolvujete prednášky. Najčastejšie v aule /001/, kde Vám pedagóg vysvetlí teoreticky  základné informácie ale aj tie, ktoré sa v knihách či skriptách nedočítaš.

Cvičenia môžeš mať delené po krúžkoch, ale aj spoločné pre celý ročník. Slúžia na rozšírenie informácii o učive, precvičenie si poznatkov z prednášok alebo ich aplikovanie. Ak sa Ti náhodou nejaký termín cvičení nehodí, chcel by si iný s iným krúžkom alebo si niektoré cvičenie nahradiť, dohodni sa s pedagógom a určite sa nájde riešenie.

Ateliéry sú asi tou najzaujímavejšou a pre niekoho aj najkrajšou časťou štúdia.

Práve tu tvoje teoretické znalosti dostanú  “pravú tvár”. Budeš tu navrhovať objekty - malé rodinné domy, občianske stavby, priestory, urbanistické celky a aj interiérové doplnky. Dizajnéri sa naučia tvoriť návrhy, hľadať prepojenie medzi 3D a 2D, získavať zručnosti a spoznávať prácu s materiálom. Na záver semestra si vždy všetky výsledky na fakulte navzájom predstavíme a slávnostne oslávime prieskumom a Nocou architektúry.

Žiaľ, máme málo priestoru, tak nie je možné každému urobiť pracovné miesto priamo v škole. Z toho dôvodu počas prvých troch rokoch štúdia budú architekti zväčša pridelení na ateliér k pedagógovi. Od štvrtého ročníka sa už budeš môcť hlásiť k jednotlivým pedagógom, resp. do vertikálnych ateliéroch, kde budeš pracovať spolu s kolegami z vyšších ročníkov na spoločnom zadaní alebo aspoň v spoločnom priestore. Dizajnéri, keďže Vás je omnoho menej, máte výhodu a už v nižších ročníkoch budete súčasťou vertikálnej výučby /viaceré ročníky spolu/.

doplnenie: FORMY VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

Prednášky: je hlavná forma výučby, kde študenti získajú súvislý výklad daného učiva, ktorého znalosť sa neskôr vyžaduje na skúške. Na FAD povinné, sú stanovené rozvrhom a slúžia na získanie základných vedomostí o prednášanej problematike. Na úvodných alebo záverečných prednáškach môže študent získať informácie aj o priebehu semestra a požiadaviek na predmet či skúškach.

Počas semestra FAD organizuje aj množstvo prednášok, aktivít, diskusií mimo oficiálnej výučby, ktoré bývajú pre študentov obzvlášť veľkým prínosom a pomáhajú im ešte lepšie sa zorientovať v problematike architektúry, urbanizmu, dizajnu a iných. Účasť na týchto prednáškach je nepovinná, ale študenti FAD ich s veľkou obľubou navštevujú.

Cvičenie a semináre – sú na FAD povinné, sú stanovené rozvrhom a slúžia na precvičenie alebo doplnenie si získaných vedomostí najčastejšie z prednášok.

Ateliér je esenciálnou zložkou výučby architektúry a dizajnu. Vzhľadom na veľký význam tohto predmetu má ateliér najvyššiu prioritu v kreditovom ako aj študijnom hodnotení, taktiež vyžaduje najväčšiu časovú zaťaženosť študenta. Ostatné predmety slúžia ako teoretický základ či doplnky k jednotlivým ateliérom. Je to príprava na samotný výkon povolania. Na ateliér je nutné sa doma pripraviť, s pedagógom komunikovať a počas ateliéru  zostať v miestnosti a zapájať sa do diskusie pri ostatných projektoch.

Vertikálny ateliér /VA/- je to ateliér, ktorý si študenti 4.-6. ročníka vyberajú. Najčastejšie podľa zadania alebo pedagógov v nich pôsobiacich. Študenti v ateliéri spolupracujú na zadaniach. Semestrálne/ročné zadania VA sú prezentované študentom vždy začiatkom semestra, alebo sú prístupné na webe fakulty. Študenti sa začiatkom semestra prostredníctvom AIS prihlasujú do jednotlivých ateliérov. Po každom semestri má študent právo zmeniť pôsobnosť vo VA .


Plenér
– je to ucelený blok výučby - pobyt študentov a pedagógov, najčastejšie v Banskej Štiavnici a sú venované napr. kresleniu. Na jednotlivé termíny plenérov sa prihlasuje.