Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Tak ako na strednej škole, tak aj tu je potrebné počas štúdia absolvovať určité predmety. Členia sa na hlavné - t.j. povinné, ktoré sú predpísané, povinne voliteľné - ktoré je potrebné absolvovať ale pre každý študijný program môže byť odlišný a výberové, ktoré si volíš podľa tvojho záujmu. Práve tieto si zapisuješ aj nad rámec požadovaných predmetov, aj mimo Tvojho odboru či programu, lebo takto si môžeš svoje štúdium obohatiť. 

Ako študent si zostavuješ svoj študijný plán, ktorý si dávaš zápisom schváliť. Ak chceš v ňom urobiť zmeny, vyškrtnúť si predmety, tak tak môžeš do 10 pracovných dní od začiatku semestra. Pozor! Ty sám nesieš zodpovednosť za jeho správnosť, povinnú nadväznosť predmetov /tzv. prerekvizity/. 

V prípade ak si sa stala maminou, si aktívny športovec, alebo si ťažšie ochorel, či máš iný vážny problém, môžeš požiadať dekana o individuálny študijný plán alebo si môžeš predĺžiť štúdium vždy o max. 2 roky pre každý stupeň štúdia. Len pozor, nadštandartné štúdium je už spoplatnené!”doplnenie: PREDMETY  A ICH FORMY

Každý študijný  program predpisuje študentovi povinnosť absolvovať isté množstvo predmetov v členení povinné, povinne voliteľné a výberové.

Členenie predmetov zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na

  • povinné – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu,
  • povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom,
  • výberové – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. Predmet si študent môže vybrať aj z iného št. odboru. V prípade, ak má študent záujem o výber predmetu z inej fakulty, je potrebné túto skutočnosť prekonzultovať s prodekanom pre vzdelávanie.


Prerekvizity 

Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na

  • predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov; zápis takéhoto predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu (prerekvizita - podmieňujúci predmet) alebo iných predmetov,
  • predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu.


Štátna skúška
sa považuje za predmet.

INFORMÁCIE O PREDMETOCH

K získaniu ďalších informácií o predmetoch a ich požiadavkách sa obracajte v prvom rade na prednášajúcich, ved. ateliérov a cvičiacich pedagógov, garantov predmetov.  

K získaniu všeobecných  informácií ku štúdiu, problémy, žiadosti /prerušenie štúdia, problémy s kreditmi , štipendiá/sa obracajte na študijné oddelenie, na vašu študijnú referentku osobne alebo telefonicky počas stránkových hodín, resp. mailom so@fa.stuba.sk

Na fakulte pôsobia aj študijní poradcovia, ktorí sú uvedení pre tú ktorú oblasť v študijnom bedekri.

K získaniu informácií o dostupnosti, resp. zaneprázdnenosti pedagógov, je možné získať na sekretariáte ústavov, kde pedagógovia pôsobia. 

V prípade, ak ide o výnimočné alebo súkromné problémy týkajúce sa vzdelávania je možné sa obrátiť na prodekanku pre vzdelávanie. Taktiež problémy či informácie zo ŠO sú denné odovzdávané prodekanke, tak je možné, že študentov bude informovať o možnostiach riešenia osobne. 

Ostatné informácie alebo kontaktné osoby sú uvedené na web FAD alebo STU. 

Pedagóga a ostatných zamestnancov je možné kontaktovať v pracovné dni na mailových adresách: meno.priezvisko@stuba.sk alebo prostredníctvom  ais.

Individuálny študijný plán

Individuálny študijný plán na žiadosť študenta schvaľuje dekan. V odôvodnených prípadoch môže
študent v rámci individuálneho študijného plánu absolvovať niektoré predmety na inej fakulte, vysokej škole alebo v zahraničí.