Prejsť na obsah
Ateliér Šíp /Varga

Katarína Siváková: Multivelodrome. Diplomová práca 2017

Katarína Siváková: Multivelodrome. Diplomová práca 2017. Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

.

.

Aká budúcnosť čaká našu planétu?

A aký dopad to bude mať na prácu architekta?

.

stiahnite si prezentáciu dreveného ateliéru

.

Výskum globálnych klimatických zmien nám umožňuje stále presnejšie pomenovať príčiny ich vzniku a stanoviť prognózu ich budúceho vývoja. Upozorňuje nás na to, že pred nami stojí úloha zásadne zmeniť našu koncepciu získavania a využívania energie, a to prakticky v každej oblasti ľudskej činnosti, vrátane stavebného priemyslu. Každý stavebný materiál zanecháva svoju energetickú „stopu“, svoju uhlíkovú emisiu. Ide o problém globálny, týka sa nás všetkých. Preto je potrebné ďalšiu generáciu v tejto oblasti vzdelávať a komplexnejšie o nej informovať.

Dôležitou environmentálnou témou v stavebnom sektore je využívanie prírodných stavebných materiálov, najmä dreva. Vďaka novým technológiám jeho spracovania sa možnosti tohto materiálu a priestor pre jeho použitie značne zväčšili. Ambíciou „dreveného ateliéru“ je výskum a širokospektrálne využitie tohto krásneho materiálu v architektonickej tvorbe. Chceme mu dať viac priestoru a naučiť študentov lepšie s ním pracovať. Nielen preto, že je to dnes už technologicky možné, alebo preto, že nás do toho tlačia globálne environmentálne problémy. Chceme s ním pracovať, lebo ponúka „obnoviteľný“ potenciál novej estetiky v architektonickej tvorbe.

.

TÉMY

V ateliéri sa budeme venovať zadaniam, pri ktorých aplikácia drevených (nielen nosných) konštrukcií dáva hlbší zmysel a z rôznych dôvodov predstavuje racionálnu voľbu. Použitie masívneho dreva v architektúre môže byť motivované dôvodmi 1. konštrukčnými – pozitívne statické vlastnosti dreva, napríklad pri nadstavbách či adaptáciách existujúcich budov – 2. technologickými – dôraz na rýchlosť výstavby alebo sťažený prístup stavebnej techniky – 3. estetickými – kontextuálny prístup pri tvorbe v špecifickom kultúrnom či historickom prostredí, najmä ak drevená konštrukcia bude hlavným nositeľom estetiky diela – 4. prevádzkovými – drevo ako materiál vhodný pre konkrétnu funkčnú náplň, vytvárajúci optimálne mikroklimatické podmienky v interiéri – alebo kombináciou uvedených dôvodov.

Dôležité je podotknúť, že ateliér sa bude zaoberať modernými, súčasnými formami drevených konštrukcií; nie imitáciami ich historických foriem. Pritom vytvorí priestor pre experiment, napríklad pre návrh výškových stavieb z dreva, ktoré súčasná legislatíva na Slovensku nepovoľuje, no v zahraničí sa vedecky skúmajú, alebo už realizujú. Stále častejšie sa objavuje dopyt po projektoch adaptácie existujúcich budov, pri ktorých je potenciál využitia drevených konštrukcií rovnako veľký. „Silnou“ témou je v súčasnosti aj prefabrikácia. Na rozdiel od betónu či ocele totiž drevo v tomto smere ponúka novú paradigmu - drevené panely rezané CNC frézami nemusia byť unifikované. Technológie rezania dreva, dnes už bežne používané, nemusia opakovať rovnaký tvar rezu, aby boli časovo a materiálovo efektívne. Rozdiel je "len" v rozsahu a obsahu výkresovej dokumentácie. Tu vidíme priestor pre spoluprácu s odborom digitálnej architektúry.

.

METODIKA

Environmentálny audit navrhovanej stavby je dnes proklamovaná činnosť. Chceme, aby sa stal integrálnou súčasťou tvorivého procesu v ateliéri. Je neúčinné, ak študent urobí posúdenie energetickej efektívnosti alebo posúdenie environmentálnych dopadov stavby na prostredie (životné, kultúrne, sociálne...) až na základe dokončenej architektonickej štúdie. Potrebujeme sa ním zaoberať skôr, optimálne do termínu prvej kritiky, aby zostal čas na revíziu návrhu. Popri "štandardnej" papierovej dokumentácii architektonickej štúdie chceme pracovať s fyzickým modelom, ktorý bude klásť dôraz na použitú drevenú konštrukciu; napríklad formou prezentácie konštrukčného systému či architektonického detailu. Model ako nástroj tvorby, nie „len“ ako forma prezentácie.

Dôležitá bude práca s drevenými konštrukciami v intenciách architektonickej tvorby, v ktorých sa drevo stáva kľúčovým aspektom pevnosti, účelnosti a krásy navrhovaného diela. Hodnotenie každej ateliérovej práce bude zohľadňovať aj tento aspekt metodiky práce.


Tumblr

Instagram

Facebook