Prejsť na obsah
Ateliér Paliatka

Liatina

    Téma sa na prvý pohľad  javí ako výsostne technologická, liatina v 19 storočí patrila medzi
    dominantné materiály, ktoré vo veľkej miere využíval priemysel a architektúra, vedeckotechnická                                      revolúcia bez liatiny by veľmi ťažko napredovala. Postupne s
    nástupom nových materiálov sa jej využitie dostáva do úzadia. Kvalita a jej nezameniteľné
    vlastnosti sú v súčasnosti znovu objavované a doceňované. Pre dizajnérov liatina otvára
    priestor pre nové tvaroslovie s jasnými technologickými pravidlami. Produkty z liatiny majú
    upokojujúci charakter pripomínajúci teplo domova s pridanou hodnotou tradičného remesla.
    Zadanie témy: Navrhnite ľubovoľný produkt z prostredia svojho domova v ktorom bude použitá
    liatina s minimálnym podielom 80%.
    
    Produkt pre hudobný festival Pohoda
    
    Hudobný festival Pohoda v Trenčíne je zaradený do aliancie najväčších európskych hudobných
    festivalov. Pohoda je držiteľom ocenenia za ekologický priebeh festivalu, ale aj za prístup recyklácie
    vlastných použitých materiálov a zariadení, ktoré sa stali morálne opotrebované. Zadanie témy: Navrhnite
    produkt, ktorý vytvorí tieň pre dve až štyri osoby z materiálu určeného k recyklácií /poškodené
    stany, reklamné banery, plastové pásky určené pre označovanie koridorov a zón festivalu/.
    Téma je riešená v spolupráci s praxou a určená iba pre tretí ročník Bc. stupňa. 
    
    Hybridný nosič náradia
    
    Vzostupný trend robotizácie a dynamický vývoj umelej inteligencie mení podobu veľkého
    množstva produktov využívaných v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti. Robotizácia
    prenikla aj do oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva. Robotické zariadenia sú vo svojej
    činnosti spoľahlivejšie a výkonnejšie. Zadanie témy: Navrhnite hybridný nosič náradia určený
    pre malé poľnohospodárske farmy, komunálne služby, stavebníctvo s potencionálnym
    využitím v iných rezortoch hospodárstva.Hybridný nosič náradia môže byť postavený na
    koncepcii elektrického pohonu alebo na tradičnom spaľovacom motore.
    Téma je riešená v spolupráci s SjF.
    
    Diaľkový ovládač stavebného stroja - žeriav, rýpadlo, hydraulická ruka, dokončovací stroj.
    
    Robotizácia zariadení používaných v stavebníctve si vyžiadala nový pohľad na ovládanie samotného
    stroja. Digitálne technológie umožňujú operátorovi efektívnejšie a bezpečnejšie ovládať zariadenie.
    Zadanie témy: Navrhnite diaľkové ovládanie stavebného stroja - žeriav, rýpadlo, hydraulická ruka,
    dokončovací stroj. Téma je dominantne postavená na ergonómií a mobilite obsluhujúceho operátora.
    Téma je riešená v spolupráci s SjF.
    
    Kolumbárium
   
    Vznik mestských aglomerácií a nedostatok miesta si vynútil pre naše kultúrne prostredie prijať
    alternatívny spôsob pietneho uloženia ľudských pozostatkov, optimálnym riešením sa ukázala
    koncepcia výstavby kolumbárií, ktoré boli využívane už v dávnej minulosti v starých kultúrach.
    Zadanie témy: navrhnite modulárny systém kolumbária s výtvarným riešením prednej
    časti modulu, ktoré je možné podľa potrieb správcu cintorína modifikovať. Súčasťou témy je návrh
    urny, ktorej tvar umožní uložiť do kolumbária aj viac urien. Téme je riešená v spolupráci s praxou.
   
    Mestská farma
   
    Prudké klimatické zmeny nútia obyvateľov planéty uvažovať o novom spôsobe pestovania plodín a 
    chovu hospodárskych zvierat, prvé pokusy sa objavujú v podobe zakladania mestských fariem
    vo veľkých svetových metropolách, ktoré majú svoju funkciu postavenú na sofistikovaných
    agrotechnológiách. Zadanie témy: navrhnite modul mestskej farmy, ktorý bude možné osadiť
    na strechách budov, v mestských prielukách, parkoch, peších zónach alebo v nevyužitých priestoroch
    mestskej zástavby. Zadanie sa upresní na tvorivom stretnutí v Banskej Štiavnici 12.10 – 17.10.
    Maximálny počet účastníkov 5 študentov. Téma je riešená v spolupráci s praxou.
   
    Vízia dizajnu hydraulického nakladača 
   
    Digitálne technológie zmenili podobu celého radu dopravných prostriedkov, strojov a  výrobných
    zariadení. Na túto výzvu musia reagovať aj výrobcovia hydraulických nakladačov.
    Zadanie témy: navrhnite hydraulický nakladač v kontexte vízie budúcnosti pre horizont roku 2050.
    Návrh má akceptovať posun po formálnych znakoch ale aj posun po stránke funkčných inovácií
    nakladača. Téma je riešená v spolupráci s Sjf.