Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb 

Vznikol transformáciou Katedry konštrukčno-technických disciplín v rámci reorganizácie fakulty v roku 2003 a následnej  zmeny organizačnej štruktúry v roku 2007. Odborne zastrešuje spektrum teoretických predmetov technicko-tvorivej povahy v 1. a 2. stupni štúdia, poznatky ktorých sa následne aplikujú v zadaniach jednotlivých ateliérov takmer všetkých študijných programov na fakulte. Vyústenie odborno-pedagogického pôsobenia v 1. stupni je v predmetovej súčasti 1. štátnej skúšky s názvom „Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb“, v 2. stupni štúdia je  pôsobenie ústavu v rámci ŠP Architektúra so zameraním uplatnenie a prezentáciu konštrukcií v architektúre budov a inžinierskych stavieb s dôrazom na kontext prostredia a progres  techniky. Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb pôsobí aj  v 3.stupni štúdia na Fakulte architektúry v študíjnom odbore 5.1.1 architektúra a urbaniznus

Pôsobenie ústavu v  bakalárskych študijných programoch. 

Hlavné pôsobenie ústavu je v zabezpečovaní výučby teoretických predmetov navrhovania konštrukcií pozemných stavieb (oblasť staviteľstva a teórie navrhovania nosných konštrukcií)  ako aj iných podporných technických disciplín súvisiacich s navrhovaním budov vo väzbe na ateliérové tvorby (fyzikálne súvislosti, technika tvorby vnútorného prostredia budov, požiarna ochrana). Ústav prierezovo pôsobí v  študijnom programe Architektúra a urbanizmus a participuje aj v iných študijných programoch (Krajinná architektúra a krajinné plánovania, Priestorové plánovanie a manažment).

Pôsobenie ústavu v inžinierskych študijných programoch. 

Pôsobenie ústavu je v študijnom zameraní Konštrukcie v architektúre v rámci študijného programu Architektúra.  Výučba je koncepčne zameraná na architektonickú tvorbu budov a stavieb s dôrazom na konštrukčný koncept, väzby architektúry a konštrukcie  a experimentálno-modelovú tvorbu konštrukcií s ich architektonicko - výtvarným pôsobením. Jadrom výučby je ateliér, na ktorý sú naviazané podporné teoretické výberové predmety (študijného odboru „Architektúra a urbanizmus" v rámci ktorého sú aj predmety zabezpečované ústavom).  Ústav garantuje predmet „Staviteľstvo VI" v študijnom programe „Architektúra",pôsobí v predmetoch Ateliérovej tvorby II - III a v predmete "Diplomová práca".

Pôsobenie ústavu v doktorandských študijných programoch. 

Pôsobenie ústavu je v rámci študijného odboru „Architektúra a urbanizmus" v predmete  „Teória tvorby"   a "Interdisciplnárne aspekty architektonickej tvorby".  Výučba je koncepčne zameraná na teóriu tvorby a interpretáciu konštrukcií v architektúre.  Témy dizertačných prác sú orientované na teoreticko-metodologické špecifiká navrhovania konštrukcií v architektúre, súčasné trendy a perspektívy väzieb konštrukcií a architektúry  (materiálové, energetické, environmentálne, esteticko-výtvarné a pod.).