Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka Mgr. Danica Šoltésová, PhD.

Cieľom predmetu je na genéze vnútorného priestoru poukázať na vzájomný kompozičný vzťah interiéru a exteriéru, ich meniacu sa vyváženosť, roztrieštenosť až prípadnú jednotu protikladov, ktoré sú odrazom dobového spôsobu života konkrétnych vrstiev spoločnosti. Predmet je hlbšou sondou do problematiky koncepcie verejných a súkromných priestorov a vývoja nábytku, poukazuje na súvislosti dejín bytovej kultúry s dejinami architektúry.

Informačný list