Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka Mgr. Danica Šoltésová, PhD.

Cieľom predmetu je v širších kultúrno-historických kontextoch poukázať na problémové okruhy výtvarného umenia v Európe a na Slovensku. Na báze kultúrnej histórie vysvetliť vzorce a repertoár umeleckých prúdov od umenia antiky až po 20. storočie, prostredníctvom analýzy umeleckých artefaktov ozrejmiť spektrum vizuálnych informácií využívaných pri formovaní výtvarno-umeleckých foriem a ich obsahov.

Informačný list