Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

Predmet je zameraný na vedenie študentov k poznaniu a uvedomeniu si účinkov farieb ako integrálnej súčasti vizuálnych vnemov a ich vplyvu na vzhľad výrobkov, marketing, poznanie trendov. Spoznanie problematiky vizuálneho vnímania, účinkov farieb, estetické a kompozičné princípy, vzťah farba a svetlo, špecifikácia a meranie farieb, relevantné normy a technické aspekty, vplyv spolupôsobenia farieb na vzhľad, na významové a estetické prejavy a súvislosti ako aj signalizačné a informačné systémy pre koncepčné navrhovanie.

Informačný list