Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

Obsahom predmetu je oboznámenie študentov s princípmi formulovania farebného riešenia na základe prehľadu o súčasných poznatkoch a trendoch - spoznanie fenoménu farba, terminológie, odbornej interdisciplinárnej komunikácie o farbe, špecifikácie a merania farieb, súčasných systémov, účinkov farieb a ich spolupôsobenia, estetickej teórie farieb, harmonických princípov. Chápanie farby ako integrálnej súčasti tvorivého projekčného procesu. Analýzy a zásady riešenia farebnosti priestorov a budov, metodiky jej navrhovania.

Informačný list