Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka Mgr. Danica Šoltésová, PhD.

Cieľom predmetu je prehĺbenie poznatkov o dizajne ako odbore kultúrnej histórie, poznanie determinantov, resp.  jednoty protikladov definície pojmu dizajn. Odlišovanie aspektov neustále narastajúceho rozsahu významov pojmu dizajn a pochopenie inovatívnych stránok trendov dizajnu. Osvojenie si schopností identifikovať širšie súvislosti novovznikajúcich dizajnérskych javov a tendencií.

Informačný list