Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

V rámci tohto predmetu sa študentom sprostredkúvajú potrebné technické poznatky a praktické skúsenosti v oblasti vizuálnej grafickej komunikácie na všetkých úrovniach architektonicko-umeleckej tvorby. Predmet sa sústreďuje na grafické zobrazovanie - vizualizáciu priestorových predstáv prostredníctvom vlastnej grafickej zručnosti v kreslení voľnou rukou s ťažiskovým zameraním na základné geometrické útvary, základné spôsoby priestorových zobrazení v axonometrii a lineárnej perspektíve.

Informačný list