Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

 

docent

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Fakulta Architektúry Bratislava

miestn. č. 348, tel: 02/65425833, mobil:0918105325

mail: jozefpauer@hotmail.com

 


 

Vzdelanie, špecializácia :

 

- FFUK Bratislava, odbor filozofia, 1972-1977

  1980: PhDr. -  rigorózum z filozofie a estetiky, rigorózna dizertácia Umenie ako produkt    tvorivej činnosti. Filozofické východisko ku skúmaniu štruktúry umeleckej činnosti.  

  1990: vedecká hodnosť kandidáta vied, kandidátska dizertácia ARCHITEKTÚRA - ČLOVEK, BUDOVANIE, BÝVANIE. Filozoficko-estetické problémy architektúry ako prostriedku organizácie priestoru pre život človeka. Filozofická fakulta UK v Bratislave

   2005: vedecko-pedagogická hodnosť docenta v odbore dejiny filozofie.

Habilitačná práca Strata miery (Bratislva, HOMER 2000), habilitačná prednáška: Je ešte možný spoločný svet? (Platon, Kuzánsky a Whitehead o spoločnom základe).

Pedagogická činnosť :

Prednášky z predmetov

- Teória architektúry, II. stupeň, 2. ročník,  garant

- Filozofia a metodológia architektúry - doktorandské štúdium

 

Vedecká výchova – školenie doktorandov na Filozofickom ústave SAV: 2 doktorandi, filozofia umenia

 

Stručná vedecko-pedagogická a umelecko-tvorivá charakteristika