Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

 

Prof. Ing. arch. Matúš DULLA, DrSc.

PREDNÁŠKY:
I.
Secesia ako prvá moderna Pramene, Chicago School, Arts and Crafts, nová doba: technika, stroje, nacionalizmus, Wagner, Gaudí, Jurkovič, Lechner
Moderná architektúra Počiatky moderny, individualistická moderna, oceľobetón, Perret, expresionizmus, futurizmus, Loos, tradicionálna architektúra, Wright Avantgardy Revolúcie po prvej svetovej vojne, ľavica, konštruktivizmus, De Stijl, Bauhaus, Gropius
Funkcionalizmus Le Corbusier, purizmus, moderný urbanizmus, racionalizmus, funkcionalizmus
II.
Medzinárodný štýl Rozšírenie funkcionalistickej moderny, Mies van der Rohe, Aalto
Ideologická architektúra Tradicionalita, ústup demokracií, totalitné štáty, fašizmus, Terragni, nacizmus, Speer, stalinizmus
Povojnová moderna Návrat k modernej architektúre, Latinská Amerika, Japonsko, Tange, brutalizmus
Neskorá moderna Neskorá fáza moderny, štrukturalizmus, technika ako inšpirácie, škandinávska architektúra
III.
Postmodernizmus, regionalizmus Koniec moderny, Jencks, historizmus, Hollein, Stirling, racionalizmus, participácia obyvateľov Regionálna architektúra, Makovecz
Nová moderna Dekonštrukcia a obnova moderny, Gehry, minimalizmus, Ando, Nouvel, architektúra konca 20. storočia

CVIČENIA vedie Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. a Ing. arch. Štefan Bekeš

Literatúra
Dulla, Matúš: Dejiny architektúry 20. storočia. (Skriptum.) Bratislava 2002.
Dulla, Matúš:Architektúra SLovenska v 20. storočí. Bratislava 2002.
Frampton, Kenneth: Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha 2004.
Gössel, Peter - Leuthäuser, Gabriele: Architektura dvacátého století. Praha 2003.
Kusý, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 - 1945. Bratislava 1971
Kusý, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 - 1975, Bratislava 1976. 
Foltyn, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 - 1939. Bratislava 1993.
Moravčíková, H. – Dulla, M. – Pohaničová, J. a kol.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava 2005.
Informačný list
(Tu sú uvedené aj požiadavky na zápočet a skúšku.)
Podrobnejšie pokyny ku skúške:
Skúška prebieha formou elektronického testu prístupného cez AIS. Na riadnu i opravnú skúšku sa treba prihlásiť. Opravná skúška je vyhradená výlučne na opravy, nemožno sa na ňu prihlásiť ako na riadnu skúšku. Nevyužitie termínov riadnych skúšok nie je dôvodom na prihlásenie sa na opravnú skúšku. Skúšobný test má 37 otázok s rôznou váhou od 1 do 5 bodov. Zásadné (t. j. „ľahšie“) otázky majú vyšší počet bodov. Treba označiť správnu odpoveď z piatich ponúknutých. V prípade neznalosti možno označiť odpoveď „neviem“, korekcia hádania totiž za nesprávnu odpoveď strháva štvrtinu bodov. Otázky pokrývajú najhlavnejšie oblasti dejín architektúry (čiastočne výtvarného umenia) 20. storočia. Vzhľadom na možnosť odpovedať z ľubovoľného miesta, t. j. mimo kontroly, je možno test otvoriť iba v polhodinovom intervale. V rámci tejto polhodiny je test prístupný iba 10 minút.  Pozor, potom sa test uzavrie! Po ukončení testu je k dispozícii prehľad správnych odpovedí a celkový výsledok. Test (riadnu skúšku) možno absolvovať z akéhokoľvek pripojenia ne web. Keďže ste sa sami dali na štúdium architektúry, predpokladáme, že budete odpovedať samostatne a používať iba vlastné vedomosti.

Zapísanie sa na skúšku si dobre rozmyslite, prípadné odhlasovanie je časovo limitované. Vzhľadom na nekonečný počet miest v riadnych termínoch nemajú prečo byť  vypisované iné ďalšie termíny skúšok.
Z testu možno maximálne dosiahnuť 100 bodov. Známky sa prideľujú takto:
A za 90 a viac bodov
B za 80 až 89,99 bodov C za 70 až 79,99 bodov
D za 60 až 69,99 bodov E za 50 až 59,99 bodov
V prípade nejasnosti na hranici známok rozhoduje individuálne posúdenie kľúčových otázok.  V prípade nefunkčnosti systému alebo pri iných objektívnych ťažkostiach a pri pochybnostiach pri zapísaní známky do AIS ma kontaktujte mailom: matus.dulla@fa.stuba.sk So skupinou študentov s najväčším počtom bodov by som sa rád stretol a zapísal im známky do indexu osobne (oznámim mailom). Ostatným zapíšem známky do indexu na začiatku letného semestra.

Informačný list

Exkurzia

Bibliografické citácie