Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Ústav interiéru a výstavníctva sa vyprofiloval ako samostatný subjekt Fakulty architektúry STU v roku 1990  z iniciatívy profesora Ivana Petelena a ostatných vtedajších spolupracovníkov. Jeho poslaním i ambíciou je nadviazať na základné piliere a tradičné hodnoty slovenskej interiérovej architektúry prezentované nestormi interiérového vzdelávania Vojtechom Vilhanom, Rastislavom Janákom a inými  tvorivo činnými architektmi v oblasti vnútorného prostredia budov. Programovou náplňou ústavu v dnešnom ponímaní je nastolené myšlienky naďalej všestranne rozvíjať a pretaviť ich na úroveň dnešných inovovaných podmienok.

 

Hlavnou náplňou ústavu je zabezpečovanie komplexného edukačného procesu v oblasti interiérového navrhovania v inžinierskom študijnom odbore 5.1.1 Architektúra a urbanizmus a v umeleckom študijnom odbore 2.2.6 Dizajn. S cieľom previazania metodiky výučby s reálnymi úlohami praxe sústavne vyvíjame iniciatívy zamerané na spoluprácu dočasného i dlhodobého charakteru s mimo fakultnými inštitúciami.  Zo súčasných i nedávnych  partnerov v tejto oblasti možno uviesť Slovenskú agentúru životného prostredia pri MŽP SR, Národné podnikateľské centrum Creative Point NPC Bratislava,  Javorina v.d.,  Internorma, s. r. o., ING Bank GSO,  VS SAV Bratislava, nábytkové centrum STYLA, Telefonica O2, Ekoma design, s.r.o., RIM CZ s.r.o.  a mnohé iné subjekty. Charakteristické sú i početné recipročné kontakty s ostatnými vzdelávacími subjektmi v danej oblasti na Slovensku i v Čechách, konkrétne s Drevárskou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach, s Lesníckou a drevárskou fakultou Mendelovej univerzity a Stavebnou fakultou Vysokého učení technického v Brne. Výučba je realizovaná v slovenskom a anglickom jazyku.

 

V nadväznosti na pedagogické aktivity ústav každoročne organizuje celoslovenskú študentskú súťaž o Cenu prof. Vilhana o najlepší študentský projekt v sfére interiérovej tvorby a priebežne sa zúčastňuje súťaží organizovaných inými partnermi v medzinárodnom meradle.

 

Výskumné aktivity a umelecké projekty sú úzko previazané s rovinou navrhovania interiéru, mobiliáru a prvkov mestského interiéru, ich vplyvmi na humanizáciu, kvalitu životného prostredia a zdravie človeka. Predmetom skúmania je takisto rozsiahly komplex atribútov týkajúcich sa interiérovej tvorby s použitím materiálov na báze dreva, mapovanie a generovanie znakov identity na území Slovenska, aspektov súvisiacich s inováciami a ďalšími smerovaniami. Aktuálnou súčasťou výskumných aktivít je i projekt zameraný na mapovanie predstaviteľov slovenskej interiérovej architektúry 20. storočia a verejné prezentovanie ich tvorby. Vedecká činnosť je realizovaná formou základného a aplikovaného výskumu charakterizovaného finálnou realizáciou prototypov a spoluprácou s externými inštitúciami. Časť aktivít je prepojená s edukačným procesom, čo priamo podporuje proklamované tendencie integrovania nových foriem vzdelávania. Výsledky výskumu sú pravidelne zverejňované na domácich i zahraničných sympóziách, konferenciách i iných podujatiach a publikované vo vedeckých, odborných časopisoch, zborníkoch a iných periodikách.

 

Jednotliví členovia ústavu sú aktívne činní i v umelecko-tvorivej sfére, o čom svedčí množstvo navrhnutých a realizovaných diel v oblasti architektúry, interiérovej tvorby i dizajnu a čiastkové evidovanie diel formou prihlášok dizajnu a úžitkových vzorov Úradom priemyselného vlastníctva SR. S cieľom zviditeľnenia a priblíženia umeleckých počinov širokej verejnosti sú výsledky tvorivých snažení zamestnancov, doktorandov i študentov periodicky prezentované na výstavách a iných podujatiach.

 

Navrhovanie interiéru chápeme ako kreatívny proces syntetizujúci umelecké, technické, fyziologické a psychologicko-sociologické aspekty tvorby, ako spojivo medzi architektúrou, dizajnom a technickými disciplínami, ktoré má svoje špecifické tvorivé metódy a prostriedky vyjadrovania.  Tvorbu interiéru nevnímame iba ako „púhu“ dimenziu „zariaďovania“, ale ako dimenziu všestranného komplexného modelovania vnútorného priestoru, generovania prevádzkových, kompozičných vzťahov, dizajnovania a syntetizovania interiérových prvkov i výtvarných detailov. Našim cieľom je takéto ponímanie interiérovej tvorby naďalej všestranne rozvíjať v procese výučby i v iných sférach našej činnosti, rozvíjať v kontexte kultúrno-historických tradícií, teritoriálnych vplyvov, jednotlivých kategórií architektonických objektov, existujúcej materiálovo-technologickej základne, umeleckých smerovaní a prebiehajúcich inovácií.


Späť na úvodnú stránku ústavu >>>