Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Produktový a priemyselný dizajn

Po absolvovaní profilového predmetu ateliérovej tvorby so zameraním na produktový a
priemyselný dizajn:

 • rozumie širokému spektru výrobných technológií remeselnej, malosériovej a priemyselnej produkcie a dokáže im prispôsobovať svoje dizajnérske návrhy;
 • rozumie pracovným postupom odborov súvisiacich s realizáciou fyzických a digitálnych častí produktov (strojársky priemysel, informačné technológie, elektrotechnika);
 • dokáže navrhovať inovatívne dizajnérske riešenia fyzických a digitálnych produktov alebo užívateľských rozhraní s pridanou hodnotou, orientovaných na ich užívateľa a dosiahnutie environmentálnej udržateľnosti;
 • má komplexné zručnosti potrebné pre realizáciu fyzických a digitálnych produktov (dizajnérska kresba, navrhovanie, prototypovanie a testovanie dizajnérskych riešení, príprava technickej dokumentácie fyzických a digitálnych produktov).

Vertikálne ateliéry:

 1. Ateliér Baláž
 2. Ateliér Humaj
 3. Ateliér Králik
 4. Ateliér Lipková
 5. Ateliér Olah / Lipková
 6. Ateliér Paliatka

Interiérový dizajn

Po absolvovaní profilového predmetu ateliérovej tvorby so zameraním na interiérový dizajn:

 • má komplexné zručnosti potrebné pre návrh a realizáciu interiéru (zameriavanie priestoru, vytvorenie technickej dokumentácie, tvorba vizualizácií, špecifikácia prvkov, autorský dozor nad realizáciou);
 • dokáže navrhovať a zabezpečiť realizáciu stavebného interiéru, vstavaného nábytku, mobiliáru aj akéhokoľvek iného interiérového vybavenia a zariaďovacích prvkov; na základe získaných poznatkov a zvládnutím odbornej terminológie dokáže efektívne komunikovať so zákazníkom, s výrobcami a dodávateľmi;
 • má skúsenosti s tvorbou návrhov bytových a verejných interiérov; dokáže zastrešiť realizáciu návrhu interiéru vrátane plánovania nákupu zariadenia;
 • je kompetentný odporučiť výber materiálov a vytvárať materiálové a technické špecifikácie interiérov a interiérových prvkov;
 • má základné obchodné zručnosti potrebné pre komunikáciu s klientom, dodávateľmi a realizátormi interiérových návrhov;
 • ovláda princípy tvorby cenovej kalkulácie návrhu a realizácie interiérového návrhu.

Vertikálne ateliéry:

 1. Ateliér Daniel / Hronský
 2. Ateliér Kotradyová
 3. Ateliér Kočlík / Salcer

Digitálny dizajn

Po absolvovaní profilového predmetu ateliérovej tvorby so zameraním na interiérový dizajn:

 • rozumie rozdielnym kreatívnym prístupom a požiadavkam pri návrhu produktov a architektúry pre fyzický a virtuálny priestor;
 • je zorientovaný v problematike digitálnych technológií a ich interakcií so spoločnosťou;
 • používa nástroje výpočtového navrhovania, virtuálnej a rozšírenej reality pri riešení problémov dizajnérskej praxe;
 • rozumie programovacím postupom a dokáže kreatívne aplikovať dáta v dizajnérskej tvorbe, ovláda základy objektového programovania, je schopný navrhnúť koncepciu skriptu a naprogramovať ho;
 • dokáže definovať dátové vstupy a výstupy dizajnérskej tvorby; definuje si svoj individuálny formálny jazyk pomocou nástrojov výpočtovej architektúry a vie ho kreatívne použiť;
 • je zorientovaný v technológiách robotickej a digitálnej fabrikácie, v širokom spektre vizualizačných a zobrazovacích technológií;
 • vie navrhnúť vhodnú výrobnú technológiu a v spolupráci s technikom pripraviť relevantné podklady pre výrobu.

Vertikálne ateliéry:

 1. Ateliér Uhrík
 2. Ateliér Olah / Lipková